E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKU

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKU

Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit / partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen
nga AKU

Procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore / nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKU

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave
dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKU

Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKU