Misioni dhe veprimtaria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

  1. Misioni i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (në vijim AKU) është garantimi i sigurisë dhe cilësisë së ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë në të gjithë zinxhirin e saj, sigurinë e shëndetit të kafshëve dhe të bimëve si dhe produkteve bimore në pikat e inspektimit kufitar dhe shëndetit të bimëve e të produkteve bimore kur ato kanë dalë në treg, në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet kryerjes së veprimtarive inspektuese, teknike dhe shkencore në këtë fushë.
  2. AKU kryen veprimtari inspektuese, teknike dhe shkencore, në përputhje me ligjin nr.9863, datë 28.1.2008 “Për ushqimin”, të ndryshuar dhe ligjet e tjerë, për sigurinë dhe cilësinë e ushqimeve dhe të ushqimeve për kafshë, për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, për mbrojtjen e bimëve si dhe legjislacionit të inspektimit dhe akteve nënligjore në zbatim të tyre
  3. Në kuadër të vlerësimit të riskut, AKU kryen veprimtaritë e mëposhtme:

3.1.Në kuadër të veprimtarisë së vlerësimit të riskut, AKU:

a) kërkon, grumbullon dhe analizon informacionin shkencor e teknik për të karakterizuar dhe monitoruar riskun, i cili ka ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi sigurinë e ushqimit dhe të ushqimit për kafshë;

b) kryen, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe të Veterinarisë dhe me persona të tjerë juridikë, monitorimin e sigurisë së ushqimit dhe të ushqimit për kafshë;

c) kryen veprimtari për identifikimin dhe karakterizimin e riskut, që shfaqet për sigurinë e ushqimit dhe të ushqimit për kafshë;

ç) bën studime shkencore të nevojshme për promovimin e vlerësimit të riskut në fushën e sigurisë së ushqimit dhe të ushqimit për kafshë;

d) vendos mënyra unike të vlerësimit të riskut në të gjitha nivelet e prodhimit, të përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimit e të ushqimit për kafshë.

3.2.Në kuadër të komunikimit të riskut, AKU:

a) informon mbi riskun dhe jep mendimin shkencor për ministrin përgjegjës për ushqimin, institucionet e tjera publike dhe private, operatorët e biznesit ushqimor dhe të ushqimit për kafshë dhe konsumatorët, për sa u përket rreziqeve dhe sigurisë së ushqimit e të ushqimit për kafshë;

b) krijon një sistem informimi të shpejtë dhe, për këtë qëllim, merr e dërgon të gjithë informacionin për rreziqet e ushqimit, si dhe krijon një sistem qendror për shkëmbimin e informacionit.

3.3 Në kuadër të menaxhimit të riskut, AKU:

a) bashkëpunon me ministrin përgjegjës për ushqimin për bashkërendimin e veprimtarive të përcaktuara në pikat e të këtij neni, për kryerjen e kontrollit zyrtar të sigurisë së ushqimit e të ushqimit për kafshë dhe për hartimin e kuadrit ligjor në fushën e sigurisë së ushqimit e të ushqimit për kafshë.

3.4 Krahas veprimtarive të përcaktuara më sipër. AKU gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj

a) përgatit standarde, materiale informuese për praktikat e mira të prodhimit bujqësor, praktikat e mira te përpunimit, praktikat e mira të higjienës, për aplikimin e sistemit HACCP dhe për praktikat e mira laboratorike;

b) ofron mendim shkencor për ushqimin, vlerat ushqimore të ushqimit dhe tema të tjera, që lidhen me shëndetin & mirëqenien e kafshëve, si dhe mbrojtjen e bimëve:

c) bashkëpunon me institucione dhe organizma ndërkombëtare, qe trajtojnë çështjet e ushqimit;

ç) trajnon dhe certifikon inspektorët e kontrollit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë.

Struktura organizative dhe funksionet e AKU

  1. AKU funksionon sipas strukturës dhe organikës së miratuar me Urdhër të Kryeministrit të cilat janë pjesë integrale e kësaj Rregullore.
  2. AKU si institucioni përgjegjës për kontrollin zyrtar të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, sigurinë e shëndetit të kafshëve në pikat kufitare dhe shëndetit të bimëve e të produkteve bimore kur ato kanë dalë në treg, është person juridik publik, me seli në Tiranë, që ushtron aktivitetin e saj në të gjithë territorin e vendit e organizuar në nivel qendror nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme dhe në nivel rajonal nëpërmjet Drejtorive Rajonale në 12 qarqe.
  3. Ndryshimet Strukturore vijuese të miratuara me Urdhër të Kryeministrit do të konsiderohen gjithashtu pjesë integrale e kësaj Rregullore.