RASFF


*Komisioni Europian publikon një bazë të dhënash të kërkueshme në internet, për sa u përket njoftimeve RASFF të klasifikuara si alarm, njoftim informacioni ose refuzim kufitar si pjesë e portalit RASFF.

Meqenëse është e nevojshme të arrihet ekuilibri midis hapjes dhe mbrojtjes së informacionit tregtar, emrat tregtar dhe identiteti i kompanive individuale nuk publikohen. Kjo nuk është e dëmshme për mbrojtjen e konsumatorit, pasi një njoftim RASFF nënkupton që të gjitha masat e kërkuara janë marrë ose janë në proces.

Publiku duhet të jetë i vetëdijshëm se Komisioni nuk është në gjendje të nxjerrë më shumë informacione përveç atyre të publikuara në faqen zyrtare. Megjithatë, në rrethana të jashtëzakonshme kur mbrojtja e shëndetit të njeriut kërkon transparencë më të madhe, Komisioni ndërmerr veprimet e duhura nëpërmjet kanaleve të tij të zakonshme të komunikimit.

Komisioni informon autoritetet e vendeve të treta për njoftimet në lidhje me produktet e prodhuara, të shpërndara ose të dërguara nga këto vende. Megjithatë, fakti që një vend përmendet si origjina e një produkti nuk nënkupton domosdoshmërish që rreziku e identifikuara kanë origjinën në vendin në fjalë. Komisioni nuk mund dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për saktësinë e informacionit në bazën e të dhënave online të portalit RASFF.

Informacioni publikohet siç është marrë nga pikat zyrtare të kontaktit në Shtetet Anëtare/ Vendet EEA-EFTA. Në rast se informacioni i mëtejshëm i marrë nga një pikë kontakti në lidhje me një njoftim të publikuar tashmë çon në modifikim ose tërheqje të njoftimit, Komisioni do të korrigjojë menjëherë informacionin në portalin e tij të të dhënave RASFF ose do të tërheqë njoftimin në fjalë.N
joftim nga sistemi RASFF i kategorisë: Alert me temë:Prani e Oksidit të Etilenit në përbërësin e përdorur për prodhimin e akullores”  në të cilin Shqipëria është etiketuar për ndjekje

Detajet e Produktit

8 MINICONI VAN / CIOC 140G MILKA   

(Akullore: 8 minikona vanilje / çokollatë 140 g. MILKA)                          

 

Data e skadencës

7/31/2022

9/30/2022

Lloji i Paketimit

8 minikona vanilje / çokollatë 140 g.

Niveli i Riskut

Risk serioz me ndikim në shëndetin e njeriut. Prani e oksidit të etilenit, në përbërësin e përdorur për prodhimin e akullores.

Këshilla jonë për konsumatorin

Nëse e keni blerë këtë produkt, mos e konsumoni. Rikthejeni në njësinë e tregtimit ku e keni blerë për të marrë rimbursim.

Kodi i Produktit

Përshkrimi i produktit për konsumatorët

N. Loti

Data e skadencës

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

 Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1111231302

7/31/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1112225302

7/31/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

 

Various semi-finished products for the confectionery and ice cream industry

(produkte të ndryshme gjysmë të gatshme, të përdorura në prodhimin e ëmbëlsirave dhe akullores)

Importuar drejt Shqipërisë:

 L20008149;

 L20009077;

 L20009415;

 L21000469;

 L21002572;

Importuar drejt Kosovës:
 L20008149;
 L20009415;

 

 

Akullore Bounty (akullore dhe ëmbëlsira)

025C3DOE02

31/5/2022