Konsumatori

Po, çdo produkt ushqimor, i cili tregtohet duhet të ketë etiketën e tij dhe ajo duhet të jetë në gjuhën shqipe.
Aty ku datat janë të vendosura në etiketë, nuk duhet të injorohen në asnjë mënyrë. Gjithmonë shikoni datën e skadencës dhe mos konsumoni ushqim, të cilit i ka kaluar data e skadencës. Nëse gjeni një produkt të tillë, ruajeni bashkë me faturën e blerjes dhe denoncojeni rastin pranë AKU-së në qarkun ku banoni.
Nëse keni blerë një produkt data e skadencës të cilit i ka kaluar, mos e konsumoni në asnjë mënyrë. Kthejeni mbrapsht në dyqanin ku e keni blerë, ose raportojeni pranë AKU-së së qarkut ku banoni, ku çështja do të ndiqet nga strukturat përkatëse. Gjithashtu mund të kontaktoni me numrin tonë Jeshil 0800 75 75 për të bërë një ankesë, ose mund të dërgoni një e-mail tek faqja jonë në internet www.aku.gov.al
Përgjithësisht duhet të zbatohen kushtet e ruajtjes së produkteve, të cilat janë në etiketë dhe për produktet të cilat duhet të ruhen në frigorifer, ato duhet të futen aty sa më shpejt të jetë e mundur pas blerjes. Ndërkohë ato që teprojnë pas konsumimit duhet të futen të mbuluara në frigorifer dhe duhet të përdoren brenda 2-3 ditëve. Së fundmi këshillohet që të pastrohet frigoriferi periodikisht në mënyrë që ushqimet e mbetura me kohë aty, të mos konsumohen.
Po, nëse paketimi plastik është i përbërë nga material organik dhe i paketuar në mënyrë hermetike në mënyrë që ajri të mos ketë kontakt me mishin. Duhet patur kujdes që mishi të ruhet veçmas nga produktet e tjera.
Në përgjithësi në mënyrë që të ruhet cilësia, ushqimi i ruajtur në frigorifer nuk duhet të kalojë periudhën më shumë se 6 muaj.
Paketimi me të cilin blini bukën duhet të jetë me material organik të biodegradueshëm. Zakonisht këto ambalazhe janë prej letre ose në raste të rralla me plastikë të biodegradueshme. Për të qenë më të sigurt se për çfarë materiali bëhet fjalë, mund t’i kërkoni shitësit certifikatën e origjinës së ambalazhit, të cilën operatori i biznesit ushqimor duhet ta ketë në çdo rast.
Prodhuesit janë të detyruar të listojnë të gjithë përbërësit në ushqim në etiketën përkatëse. Në etiketën e produktit, përbërësit shënohen me rradhë duke filluar nga përbërësi mbizotërues ( i përdorur në sasinë më të madhe)duke ndjekur një rend zbritës në përbërësit me sasi më të vogla. Etiketa duhet të rendisë emrat e çdo aditivi të certifikuar si(p.sh., FD& CBlueNr1 ose emri i shkurtuar, Blue1). Disa përbërës mund të jenë të listuar edhe në grupe si”shije”, “erëza”, “aromatizues artificiale”, ose në rastin e ngjyruesve që përjashtohen nga certifikimi, “Ngjyra artificiale,” pa përmendur secilin prej tyre. Deklarimi i përbërësve alergjike mund të realizohet thjesht duke i emërtuar përbërësit alergjike në listën e përbërësve.
Edhe pse kjo është një cështje që diskutohet që prej vitit 1970,rezultatet e studimeve të kryera mbi këtë cështje ose kanë qenë të pamjaftueshme ose të vështira për t’u interpretuar nga ana shkencore. Në 1982 një panel i ngritur nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në SHBA konkludoi se një dietë e modifikuar për fëmijët me hiperaktivitet ka dhënë rezultate të kënaqshme në lidhje me reduktimin e sindromit të hiperaktivitetit. Megjithatë paneli theksoi se dieta të tilla nuk duhet të përdoren në mënyrë universale për të trajtuar hiperaktivitetin tek fëmijët, pasi nuk ka asnjë provë shkencore që një trajtimi i tillë mund të justifikojë eliminimin e ushqimeve të caktuara nga dieta. Një botim i vitit 1997 nga ( Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry)vërejti vështirësinë që kanë fëmijët dhe adoleshentët për t’u përshtatur me dietat e kufizuara. Kështu, trajtimi me nje diete të kufizuar nuk duhet të përdoret, përveç ndoshta rasteve kur numër fëmijët e moshës parashkollore mund të jenë të ndjeshëm ndaj tartrazines, një ngjyrues i njohur zakonisht si FD & C Yellow No.5. Në vitin 2007, ngjyruesit e certifikuar përsëri u vunë në qendër të vëmendjes pas një studimi të ndërmarrë nga Agjensia e Standardeve të Ushqimit në Mbretërinë e Bashkuar, e cila u angazhua në hetimin e ngjyruesve të caktuar të cilat mendohet se shkaktojë hiperaktivitet tek fëmijët. Si FDA (food and drug administration) dhe EFSA të cilat e shqyrtuan në mënyrë të pavarur rezultatet nga ky studim arritën në përfundimin se nuk ka prova që eksiston një lidhje midis aditivëve ngjyrues që u testuan dhe efektin mbi sjelljen e tyre.

Përbërësit natural rrjedhin nga burimet natyrore (p.sh., soje dhe misri sigurojë lecithin për të ruajtur qëndrueshmërinë e produktit; panxhar siguron pluhurin e panxharit që përdoret si ngjyrues). Përbërës të tjerë që nuk gjenden në formë natyrale duhet të prodhohen në mënyrë sintetike . Të tillë janë përbërësit artificiale. Gjithashtu, disa përbërës të gjetur në natyrë mund të prodhohen artificialisht, sepse kanë kosto më të ulët, pastërti më të madhe dhe janë më të qëndrueshme e me cilësi të lartë në lidhje me homologët e tyre natyrore.
Për shembull, vitamina C ose acidi askorbik mund të merret nga portokalli ose të prodhohet në laborator. Përbërësit e ushqimit i nënshtrohen të njëjtit standart strikt në lidhje me sigurinë dhe cilesinë e tyre pavarësisht nëse ato janë të natyrshëm ose artificial

Duke shtuar një përbërës ushqimor me rezultat fortifikimin e tij, mund të kemi ndryshim të shijes apo ngjyrës në këtë produkt. Kjo ndodh veçanërisht kur shtohen minerale . Meqënëse askush nuk dëshiron drithëra që kanë shijen e vitaminave , përdoren sot një mori teknikash në procesin e fortifikimit. Në përgjithësi, përbërësit të cilët janë të qëndrueshëm gjatë ngrohjes (të tilla si vitamina A dhe E dhe minerale të ndryshme) inkorporohen tek drithërat (ato piqen bashkë me to). Përbërësit ushqimorë që nuk janë të qëndrueshme ndaj nxehtësisë (të tilla si B-vitamina) shtohen tek drithërat, pasi të gjitha hapat e ngrohjes kanë përfunduar.

Çdo ushqim është unik ndaj disa ushqime mund të mbajnë më shumë ose me pak shtesa ushqimore se të tjerat. Kjo është edhe arsyeja pse nivelet e fortifikimit janë të ndryshme akoma dhe në ushqime të të njëjtit lloj ( drithërat).

Operatori i Biznesit Ushqimor

Nëse jeni te interesuar te prodhoni dhe te tregtoni produkte ushqimore, pra nëse dëshironi te hapni nje biznes ne fushën e ushqimit duhet te kryeni regjistrimin ne Qendrën Kombëtare te Biznesit (QKB). Subjektet qe kryejnë aktivitet me pakice nuk licencohen, pra nuk janë te detyruar te pajisen me licence ne (QKB), por këto subjekte jane te detyruara te njoftojnë Drejtoritë Rajonale te AKU, për vendin e kryerjes se aktivitetit dhe natyrën e tij jo me vone se 30 dite nga fillimi i veprimtarisë me pakice. Nëse subjekti kryen aktivitet me shumice është i detyruar qe te beje kërkesën për regjistrim pranë QKB.

Ne lidhje me vendin dhe natyrën e aktivitetit, AKU ushtron kontrollin ne vend për verifikimin e plotësimit te kushteve dhe kritereve , sipas legjislacionit ne fuqi. Është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan dhe magazinon produkte ushqimore ne mjedise te ushtrimit te aktivitetit me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore sipas këtij legjislacioni:

Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar;
Ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
VKM-n Nr. 1344, datë 10.10.2008 “Për miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore”;
Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”,
Udhëzimin Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore”

Gjithashtu nga Drejtoria e Shëndetit publik, personeli qe do te punoje ne subjektin ne fjale duhet te pajiset me këtë dokumentacion : Libreze shëndetësore, te detyrueshme per cdo person i cili është pjese e personelit qe punon ne fushën e trajtimit apo shitjes se ushqimit, si dhe analizën e ujit për ngarkesën mikrobiologjike.

Duhet te plotësojë;

Vendndodhjen, kushtet dhe gjendjen e stabilimentit, planimetrinë e prodhimit, zyrat, mjedisin , mjetet e transportit. (nëse bën transport)
Kushtet higjieno-sanitare te prodhimit, librezat shëndetësore.
Lendet e para, uji, shtesat teknologjike (dokumentacion shoqërues)
Mënyrën e paketimit dhe materialet paketuese.
Etiketimin dhe dokumentet shoqëruese te lendeve te para dhe produktit përfundimtar.
Proceset teknologjike qe zbatohen ne prodhim.
Drejtuesi teknik. (ne raste se është biznes i madh)
Plani HACCP (ne raste se është biznes i madh)
Praktikat e mira te punës dhe te higjienës (PMH dhe PMP) nëse është biznes i vogël
Sistemi i gjurmueshmërisë. (faturat e blerjes dhe flete analizat përkatëse)
Plani 3 D (plani brejtësve dhe insekteve.)

Referuar praktikave te mira te punës dhe te higjienës ne vendin tone ne lidhje kushtet specifike dhe te veçanta qe duhet te plotësoje një OBU (ne rastin konkret nje furre buke), këto janë te detajuar ne paketën higjienike, përkatësisht ne Udhëzimin e Ministrit Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”, përafruar kjo me legjislacionin Europian Reg CE 854/04.

Pikësëpari, qe një OBU te hape një biznes ne fushën e ushqimit është i detyruar qe te kryej regjistrimin ne Qendrën Kombëtare te Biznesit (QKB). Subjektet qe kryejnë aktivitet me pakice nuk licencohen, pra nuk janë te detyruar te pajisen me licence ne (QKB), por këto subjekte janë te detyruara te njoftojnë Drejtoritë Rajonale te AKU, për vendin e kryerjes se aktivitetit dhe natyrën e tij jo me vone se 30 dite nga fillimi i veprimtarisë me pakice. Nëse subjekti kryen aktivitet me shumice ne fushën e ushqimit, (prodhim, përpunim e shpërndarje me shumice e ushqimeve (furre buke)për nënkategoritë II.1.A) është i detyruar qe te beje kërkesën për regjistrim pranë QKB ku dhe detyrohet te paraqesë dokumentacionin si me poshtë

• Vërtetim aplikimi
• Planimetri e mjediseve.
• Përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës së personelit Drejtuesi teknik (sipas specifikimeve)
• Akte që provon marrëdhëniet e kërkuara të punës ( Kontrate pune me drejtuesin teknik)
• Vetë deklarim mbi përshtatshmërinë dhe plotësimin e standardeve tekniko-teknologjike dhe higjieno-sanitare.
• Sipas rastit: dokumente pronësie dhe/ose përdorimi, si dhe/ose dokumente që pasqyrojnë cilësitë e këtyre faktorëve.
• Certifikatë për drejtuesin teknik (sipas specifikimeve)
• Autorizim që vërteton se personi që paraqet kërkesën në emër të subjektit është i autorizuar prej tij për të kërkuar leje.
• Dokument identifikimi i personit të njohur nga ligji që paraqet kërkesën në emër të subjektit.
• Akti i regjistrimit të subjektit sipas legjislacionit në fuqi.

Theksojmë faktin se është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan, magazinon dhe shpërndan produkte ushqimore me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore kryesisht sipas këtij legjislacioni:

• Ligjit Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar;
• Udhëzimit Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”,
• Udhëzimit Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore”

Gjithashtu sqarojmë se nga Drejtoria e Shëndetit publik, personeli qe do te punoje ne subjektin ne fjale duhet te pajiset me këtë dokumentacion: Libreze shëndetësore, te detyrueshme për çdo person cili është pjese e personelit qe punon ne fushën e trajtimit (prodhim, përpunim) apo tregtimit te ushqimit, si dhe analizën e ujit për ngarkesën mikrobiologjike.

Me poshtë po paraqesim te detajuar kushtet qe duhet te plotësojë një furre buke referuar praktikave te mira te punës dhe higjienës:

1. Stabilimentet ushqimore te mbahen pastër dhe te mirëmbahen në kushte të mira.

2. Planimetria, projektimi, ndërtimi, vendndodhja dhe madhësia e stabilimenteve ushqimore duhet:
a) të lejoje mirëmbajtjen, pastrimin ose dezinfektimin e duhur, te shmange ose minimizoje kontaminimin nga ajri dhe të siguron hapësirën e duhur të punës, për të lejuar kryerjen ne kushte higjienike te të gjitha veprimtarive;
b) të mbrojë nga grumbullimi i papastërtive, kontaktit me materiale toksike, ndotjes nga grimca të ngurta ne ushqim dhe formimit te kondensimit ose mykun e mbi sipërfaqe;
c) të lejojë zbatimin e Praktikave të mira të Higjienës, duke përfshirë mbrojtjen nga kontaminimi dhe, në veçanti, kontrollin nga dëmtuesit; dhe
d) të sigurojë, kur është e nevojshme, trajtimin e ushqimit në temperaturën e të kontrolluar dhe kushtet e mjaftueshme për ruajtjen duhur te produkteve ushqimore ne temperaturën e duhur, në mënyrë ë tillë që të mundësojë monitorimin dhe regjistrimin këtyre temperaturave

3. Stabilimentet ushqimore të pajisen me një numër te përshtatshëm tualetesh me shkarkues uji të rrjedhshëm dhe të lidhur në një sistem efikas kanalizimi.

Tualetet nuk kane dalje drejtpërdrejt në ambientet ku trajtohet ushqimi.

4. Stabilimentet ushqimore zotërojnë numër te përshtatshëm lavamanësh të vendosur dhe te përcaktuar për larjen e duarve. Lavamanët të kenë ujë të rrjedhshëm të ngrohtë dhe të ftohtë, detergjente larës dhe tharje në mënyrë higjienike. Ambientet për larjen e ushqimit, kur është e nevojshme, janë të veçuara nga ato për larjen e duarve.

5. Stabilimentet ushqimore të sigurojnë ventilimin e përshtatshëm dhe te mjaftueshëm mekanik ose natyral. Shmangin kalimin mekanik te rrymave të ajrit nga një zonë e kontaminuar në një zonë të pastër. Sistemet e ventilimit ndërtohen në mënyrë të tillë që filtrat dhe pjesët e tjera që kërkojne pastrim apo ndërrim te zëvendësohen ose hiqen me lehtësi.

6. Ambientet sanitare te biznesit ushqimor të kenë ventilim të përshtatshëm natyral ose mekanik.

7. Stabilimentet ushqimore, të kenë ndriçimin e duhur natyral ose artificial.

8. Instalimet e shkarkimeve të jenë të përshtatshme për funksionin që ato kryejnë. Ato të projektohen dhe ndërtohen për të shmangur riskun e kontaminimit. Kur kanalet e shkarkimit janë pjesërisht apo plotësisht të hapur, ato të projektohen në mënyrë të tillë që të mos lejojnë kalimin e mbetjeve nga një zonë e kontaminuar në një zonë të pastër, veçanërisht në zona ne te cilat kryhet trajtimi përfundimtar i ushqimit, ku ka tendencë të ketë një shkallë më të lartë risku per konsumatorin.

9. Operatori i biznesit ushqimor siguron ambiente të përshtatshme te ndërrimit te veshjeve për personelin.

10. Agjentët e pastrimit dhe dezinfektantёt nuk ruhen në ambientet ku ruhet ushqimi.

Kushte specifike të zbatueshme në lokalet brenda të cilave përgatiten produktet ushqimore, të përpunuara ose të transformuara.

1. Kërkesat specifike te higjienës te zbatohen ne ambientet ku përgatitet, trajtohet ose përpunohet ushqimi, përfshirë dhomat e ruajtjes para transportit. Projektimi dhe paraqitja mundësojnë zbatimin e Praktikave e mira të higjienës, duke përfshirë mbrojtjen kundër kontaminimit midis dhe gjatë veprimtarive. Përjashtohen nga këto kërkesa dhomat e ngrënies dhe ato ambiente të specifikuara në Kapitullin III. Kërkesat specifike të higjienës, në veçanti,

a) Sipërfaqet e dyshemesë të mirëmbahen në kushte të mira pune dhe lehtësisht te pastrueshme dhe, kur është e nevojshme, të dezinfektohen. Kjo kërkon përdorimin e materialeve te papërshkueshme, jo-përthithëse, jo-toksike dhe qe lahen me lehtësi, përveç rasteve kur operatori i biznesit ushqimor i provon autoritetit kompetent, qe materialet e tjera të përdorura prej tij janë të përshtatshme. Aty ku është e nevojshme, dyshemetë lejojnë kullimin e përshtatshëm nga sipërfaqja;

b) Sipërfaqet e mureve të mirëmbahen në kushte të mira pune lehtësisht te pastrueshme dhe, kur është e nevojshme, dezinfektohen. Kjo kërkon përdorimin e materialeve te papërshkueshme, jo-përthithëse, qe lahen me lehtësi dhe kërkon një sipërfaqe të lëmuar deri në lartësinë e duhur për kryerjen e veprimtarive, përveç rasteve kur operatori i biznesit ushqimor i provon autoritetit kompetent se materialet e tjera të përdorura prej tij janë të përshtatshme.

c) tavanët (ose, kur nuk ka tavanë, sipërfaqja e brendshme e çatisë) dhe instalimet e sipërme, të ndërtohen dhe vendosen në mënyrë të tillë që të parandalojnë grumbullimin e papastërtive dhe të zvogëlojnë kondensimin, rritjen e myqeve të dhe rënien e papastërtive të ngurta.

d) Dritaret dhe hapjet e tjera të ndërtohen në mënyrë të tillë që të parandalojnë grumbullimin e papastërtive. Ato të cilat komunikojnë me ambientin e jashtëm, kur është e nevojshme, të pajisen me rrjeta kundër-insekteve të cilat hiqen lehtësisht për pastrim. Kur hapja e dritareve shkakton kontaminim, dritaret mbahen te mbyllura dhe të puthitura gjatë prodhimit;

e) Dyert të jene lehtësisht të pastrueshme dhe, aty ku është e nevojshme, të dezinfektohen. Kjo kërkon përdorimin e sipërfaqeve të lëmuara dhe jo-përthithëse, përveç rasteve kur operatori i biznesit ushqimor i provon autoritetit kompetent se materialet e tjera të përdorura janë të përshtatshme; dhe

f) Sipërfaqet (përfshirë sipërfaqet e pajisjeve) në zonat ku trajtohen ushqimet, në veçanti, ato në kontakt me ushqimin të mbahen në kushte të përshtatshme dhe të pastrohen me lehtësi dhe, kur është e nevojshme, të dezinfektohen. Kjo kërkon përdorimin e materialeve të lëmuara, që lahen me lehtësi, rezistente ndaj korrozionit dhe jo-toksike, përveçse kur operatori i biznesit ushqimor i provon autoritetit kompetent se materialet e tjera të përdorura janë të përshtatshme.

2. Operatori i biznesit ushqimor siguron ambiente dhe mjete të përshtatshme, te cilat nevojiten për pastrimin, dezinfektimin dhe ruajtën e veglave dhe pajisjeve të punës. Këto ambiente ndërtohen me materiale rezistente ndaj korrozionit, lehtësisht të pastrueshme dhe furnizohen me ujë të ftohtë dhe të nxehtë.

3. Operatori i biznesit ushqimor merr masat e duhura, kur është e nevojshme, për larjen e ushqimit. Çdo lavaman ose pajisje tjetër qe shërben për larjen e ushqimit furnizohet me ujë të nxehtë dhe/ose të ftohtë te pijshëm në përputhje me Kapitullin VII, mbahet pastër dhe, kur është e nevojshme, dezinfektohet.

KËRKESAT E HIGJIENËS DHE PËR PAJISJET

1. Të gjitha, mjetet dhe pajisjet me të cilat bie në kontakt ushqimi:

a) Pastrohen efektivisht dhe, aty ku është e nevojshme, dezinfektohen. Pastrimi dhe dezinfektimi bëhet pas përfundimit te çdo procesi për të shmangur çdo risk nga kontaminimi;

b) Ndërtohen ne mënyrë te tille, me materiale të përshtatshme dhe mbahen në kushte të mira pune dhe mirëmbajtjeje, në mënyrë që të minimizoje çdo rrezik kontaminimi;

c) Ndërtohen me materiale te pershtatshme dhe mbahen ne kushte te mira pune dhe mirëmbajtje ne mënyrë qe te jene te pastra dhe, kur është e nevojshme, te dizinfektuara, me përjashtim te konteniereve dhe ambalazheve te pakthyeshme.

d) Instalohen në mënyrë te përshtatshme që të lejojnë pastrimin e tyre dhe zonave rrethuese.

2. Aty ku është e nevojshme, pajisjeve u shtohen mjete kontrolli në mënyrë që të garantohet funksionimi i rregullt.

3. Kur shtesa kimike përdoren për të parandaluar korrozionin e pajisjeve dhe kontenierëve, ato të përdoren në përputhje me praktikën e mirë dhe udhëzimet e prodhuesit.

MBETJET USHQIMORE

1. Mbetjet ushqimore, nënproduktet e pakonsumueshme dhe mbetje te tjera të hiqen sa më shpejt të jetë e mundur, nga dhomat ku mbahet ushqimi, për të shmangur grumbullimin e tyre.

2. Mbetjet ushqimore, nënproduktet e pakonsumueshme dhe mbetje te tjera të depozitohen në kontenierë që mbyllen, përveç rasteve kur operatori i biznesit ushqimor provon se tipe të tjera kontenierësh ose sisteme evakuimi të përdorura janë të përshtatshme. Këto kontenierë të jenë prej materiali të mirë, të ruhen në kushte të përshtatshme, të pastrohen lehtë dhe, ku është e nevojshme, të dezinfektohen.

3. Operatori i biznesit ushqimor merr masat e duhura për depozitimin dhe heqjen e mbetjeve ushqimore, produkteve të pakonsumueshme dhe mbetjeve të tjera. Depot e mbetjeve projektohen dhe administrohen në mënyrë të tillë që të lejojnë mbajtjen pastër të tyre dhe kur është e nevojshme, janë të mbrojtura nga kafshët dhe brejtësit.

4. Operatori i biznesit ushqimor të sigurojë trajtimin e mbetjeve, në mënyrë higjienike dhe ne zbatim te legjislacionit ne fuqi, duke shmangur, çdo burim kontaminimi te drejtpërdrejtë ose jo.

FURNIZIMI ME UJE

1. Operatori i biznesit ushqimor përdorë një sasi te mjaftueshme uji të pijshëm sa herë është e nevojshme për të siguruar që produktet ushqimore nuk kontaminohen;

2. Ujë i pastër përdoret për te gjitha produktet e peshkut. Përdoret ujë deti i pastër për molusqe bivalve të gjallë, ekinodermët, tunikatët dhe gastropodet detare; gjithashtu përdoret ujë i pastër për larje nga jashtë. Kur përdoret ky ujë, sigurohen mjetet e duhura për furnizimin e tij;

3. Operatori i biznesit ushqimor, në rastet kur përdor ujë jo të pijshëm, për shembull për fikjen e zjarrit, prodhimin e avullit, ngrirjen dhe qëllime të tjera të ngjashme, siguron qarkullimin në një sistem të veçantë, të identifikuar. Uji jo i pijshëm nuk lidhet me, ose nuk qarkullon në sistemet e ujit të pijshëm.

4. Uji i riciklueshëm i përdorur në përpunime ose si përbërës, siguron të njëjtat standarde të ujit të pijshëm, për të mos përbërë rrezik kontaminimi dhe duhet ti përgjigjet të gjitha kërkesave të përcaktuara për ujin e pijshëm, vetëm në rast se autoriteti kompetent nuk ka verifikuar që cilësia e këtij uji, është e tillë që nuk kompromenton integritetin e produkteve ushqimore në formën e tyre të përfunduar.

5. Akulli që bie në kontakt me ushqimin ose që mund të kontaminojë ushqimin, përgatitet me ujë të pijshëm ose te paster, kur përdoret për ftohjen e të gjitha produkteve të peshkut. Akulli të prodhohet, trajtohet dhe ruhet sipas kushteve që e mbrojnë atë nga kontaminimi.

6. Avulli i përdorur drejtpërdrejtë në kontakt me ushqimin të mos përmbajë substanca që paraqesin rrezik për shëndetin ose që shfaqin mundësi për kontaminimin e ushqimit.

7. Aty ku kryhet trajtimi termik i produkteve ushqimore të mbyllura në enë hermetike (në kavanozë ose në kuti metalike), duhet siguruar që uji i përdorur për ftohjen e këtyre enëve pas trajtimit nuk duhet të përbëjë burim kontaminimi për këto produkte.

HIGJENA PERSONALE

1. Çdo person që punon në fushën e trajtimit të ushqimit ka nivel të lartë të pastërtisë personale dhe përdor veshje të përshtatshme, të pastra dhe, kur është e nevojshme, veshje mbrojtëse.

2. Asnjë person që vuan nga ndonjë sëmundje, ose që është bartës i një sëmundjeje që mund të transmetohet ose të shkaktohet nga ushqimit, për shembull, plagë të infektuara, infeksione të lëkurës, të fytit ose diarre, nuk lejohet te jete ne kontakt me ushqimin ose të hyjë në një zonë ku trajtohet ushqimi, nëse ekziston mundësia për kontaminim të drejtpërdrejtë ose jo. Çdo person i prekur dhe i punësuar në biznesin ushqimor i cili bie në kontakt me ushqimin raporton menjëherë sëmundjen ose simptomat, dhe nëse është e mundur shkaqet e tyre, tek operatori i biznesit ushqimor.

DISPOZITA TE ZBATUESHME PËR PRODUKTET USHQIMORE

1. Operatori biznesi ushqimor nuk pranon lëndë të para ose përbërës të tjerë, përveçse kafshëve të gjalla, ose çdo materiali tjetër të përdorur në përpunimin e produkteve, nëse ato rezultojnë të jenë, ose ka arsye pritet të jenë, të kontaminuara me parazitë, mikroorganizma patogjenë ose toksikë, substanca të dekompozuara ose të huaja në atë masë që, edhe pasi operatori i biznesit ushqimor ka aplikuar ruajtjen ose procedurat e përgatitjes ose përpunimit higjenik normal, produkti përfundimtar do të ishte i papërshtatshëm për konsum njerëzor.

2. Lëndët e para dhe të gjithë përbërësit e tjerë, që ruhen në një biznes ushqimor, mbahen në kushte të përshtatshme, të projektuara për parandaluar e prishjen e dëmshme dhe ti mbroj ato nga kontaminimi.

3. Operatori i biznesit ushqimor mbron ushqimin, në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes, kundër çdo kontaminimi që e bën atë të papërshtatshëm për konsum njerëzor, të dëmshme për shëndetin ose të kontaminuara në mënyrë të tillë sa që nuk konsumohen në kushte të tilla.

4. Operatori i biznesit ushqimor zbaton procedura të përshtatshme për kontrollin e dëmtuesve. Gjithashtu procedura të përshtatshme zbatohen për ndalimin e hyrjes së kafshëve shtëpiake në vendet ku përgatitet, trajtohet ose magazinohet ushqimi.

5. Lëndët e para, përbërësit, produktet gjysmë të gatshme dhe produktet e gatshme që favorizojnë riprodhimin e mikro-organizmave patogjenë ose formimin e toksinave nuk ruhen në temperatura që mund të shkaktojnë rrezik për shëndetin. Zinxhiri ftohës nuk ndërpritet. Megjithatë, periudha të kufizuara jashtë kontrollit të temperaturës lejohen për të mundësuar procesin e trajtimit gjatë përgatitjes, transportit, ruajtjes, reklamimit dhe shërbimit të ushqimit, duke u siguruar që kjo nuk shkakton rrezik për shëndetin. Bizneset ushqimore te prodhimit, trajtimit dhe paketimit të produkteve ushqimore të përpunuara kanë ambiente të përshtatshme, të një madhësie të mjaftueshme për ruajtje të veçantë të lëndës së parë nga materialet e përpunuara dhe hapësirë të veçantë për ruajtje frigoriferike.

6. Kur produktet ushqimorë mbahen dhe shërbehen në temperaturë të ftohtë ato duhet të ftohen sa më parë të jetë e mundur pas fazës së përpunimit me ngrohje, ose fazës së përgatitjes përfundimtare nëse nuk aplikohet procesi i ngrohjes, në një temperaturë e cila të mos shkaktojë rrezik për shëndetin.

7. Shkrirja e produkteve ushqimore të bëhet në mënyrë që të minimizojë rrezikun e rritjes së mikroorganizmave patogjene ose formimin e toksinave tek ushqimet. Gjatë shkrirjes, ushqimet i nënshtrohen temperaturave që nuk shkaktojnë rrezik për shëndetin. Kur lëngjet që rrjedhin nga procesi i shkrirjes paraqesin rrezik për shëndetin, ato kullohen sipas rregullave. Pas shkrirjes, ushqimi trajtohet në mënyrë të tillë që të minimizojë rrezikun e shfaqjes së mikroorganizmave patogjenë ose formimin e toksinave.

8. Substancat e rrezikshme ose të pakonsumueshme, duke përfshirë ushqimin për kafshët, etiketohen sipas rregullave dhe të ruhen në kontenierë të veçantë dhe të sigurtë.

KUSHTE TË ZBATUESHME NË PAKETIMIN DHE AMBALLAZHIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE

1. Materialet, që përdoren për mbështjellje dhe paketim, nuk duhet të përbëjnë burim kontaminimi.

2. Materialet mbështjellëse ruhen në mënyrë të tillë që të mos ekspozohen ndaj rrezikut të kontaminimit.

3. Veprimtaritë e mbështjelljes dhe paketimit kryhen në mënyrë të tillë që të shmangin kontaminimin e produkteve. Ku mundet, në veçanti për rastin e përdorimit të kutive metalike dhe kavanozëve të qelqit, është e nevojshmë që të garantohet tërësia e kapacitetit dhe e pastërtisë së tyre.

4. Materiali i ripërdorur për mbështjellje dhe paketim për produktet ushqimore është lehtësisht i pastrueshëm dhe aty ku është e nevojshme dezinfektohet.

TRAINIMI

1. Operatori i biznesit ushqimor siguron:

a) mbikëqyrjen, udhëzimin dhe trajnimin e personave përgjegjës në sektorë të ushqimit, mbi çështjet e higjienës së ushqimeve në përputhje me aktivitetin e tyre të punës;

b) Hartimin dhe mirëmbajtjen e procedurës së bazuar në HACCP dhe vënien në zbatim të udhëzimeve përkatëse nga personat përgjegjës që kanë marrë trajnimin e duhur;

c) Respektimin e kërkesave te legjislacionit në fuqi në lidhje me programet e trajnimit për personat që punojnë në sektorë të ushqimit.

Pra me te përmbledhura përcaktohen si me poshtë:

• Vendndodhjen, kushtet dhe gjendjen e stabilimentit, planimetrinë e prodhimit, zyrat, mjedisin , mjetet e transportit.
• Kushtet higjieno sanitare te prodhimit dhe tregtimit, substancat pastruese dhe te mirëmbajtjes, gjendja shëndetësore e personelit, etj.
• Lendet e para, uji, përbërësit, aditivet, shtesat teknologjike te përdorura ne përgatitjen dhe prodhimin e ushqimit (dokumentacion shoqërues)
• Kushtet e ruajtjes se ushqimeve gjysmë te gatshme dhe te gatshme.
• Mënyrën e paketimit dhe materialet paketuese. Etiketimin dhe dokumentet shoqëruese te lendeve te para dhe produktit përfundimtar
• Proceset teknologjike qe zbatohen ne prodhim.
• përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës se Drejtuesit teknik dhe personelit.
• Plani i vetëkontrollit (HACCP)/ PMP, PMH
• Sistemi i gjurmueshmërisë
• Plani 3 D (plani brejtësve dhe insekteve)

Te gjitha sqarimet e mësipërme janë kushte te domosdoshme dhe te detyrueshme qe duhen te zbatohen nga çdo OBU (biznes i madh apo I vogel). Ne lidhje me proceset teknologjike qe zbatohen ne prodhimin dhe përgatitjen e ushqimore OBU zbaton kartën teknologjike te prodhimit ne përputhje me këto procese. (kjo sipas pikës 5 te Kapitulli III, “Kualifikimet dhe pёrgjёgjёsitё e operatorit tё biznesit”, te Udhëzimit të Ministrit Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimente ushqimore”, përafruar kjo me legjislacionin europian Reg CE 854/04, ku citohet: Operatori i biznesit ushqimor, pёrveç informacionit qё kërkon sistemi i HACCP, tё sigurojё edhe njё kartë teknologjike tё ushqimeve tё prodhuara

Pike se pari nëse jeni te interesuar te prodhoni dhe te tregtoni produkte ushqimore, pra nëse dëshironi te hapni një biznes ne fushën e ushqimit jeni te detyruar te kryeni regjistrimin ne Qendrën Kombëtare te Biznesit (QKB). Subjektet qe kryejnë aktivitet me pakice nuk licencohen, pra nuk janë te detyruar te pajisen me licence ne (QKB), por këto subjekte janë te detyruara te njoftojnë Drejtoritë Rajonale te AKU, për vendin e kryerjes se aktivitetit dhe natyrën e tij jo me vone se 30 dite nga fillimi i veprimtarisë me pakice. Nëse subjekti kryen aktivitet me shumice është i detyruar qe te beje kërkesën për regjistrim pranë QKB.

Ne lidhje me vendin dhe natyrën e aktivitetit, AKU ushtron kontrollin ne vend për verifikimin e plotësimit te kushteve dhe kritereve , sipas legjislacionit ne fuqi. Është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan dhe magazinon produkte ushqimore ne mjedise te ushtrimit te aktivitetit me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore sipas këtij legjislacioni:

Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar;
Ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
VKM-n Nr. 1344, datë 10.10.2008 “Për miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore”;
Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”,
Udhëzimin Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore”

Gjithashtu nga Drejtoria e Shëndetit publik, personeli qe do te punoje ne subjektin ne fjale duhet te pajiset me këtë dokumentacion : Libreze shëndetësore, te detyrueshme për çdo person cili është pjese e personelit qe punon ne fushën e trajtimit apo shitjes se ushqimit, si dhe analizën e ujit për ngarkesën mikrobiologjike.

Duhet te plotësojë;

Vendndodhjen, kushtet dhe gjendjen e stabilimentit, planimetrinë e prodhimit, zyrat, mjedisin , mjetet e transportit. (nëse bën transport)
Kushtet higjieno sanitare te prodhimit, librezat shëndetësore.
Lendet e para, uji, shtesat teknologjike (dokumentacion shoqërues)
Mënyrën e paketimit dhe materialet paketuese.
Etiketimin dhe dokumentet shoqëruese te lendeve te para dhe produktit përfundimtar.
Proceset teknologjike qe zbatohen ne prodhim.
Drejtuesi teknik. (ne raste se është biznes i madh)
Plani HACCP (ne raste se është biznes i madh)
Praktikat e mira te punës dhe te higjienës (PMH dhe PMP) nëse është biznes i vogël
Sistemi i gjurmueshmerise. (faturat e blerjes dhe flete analizat përkatëse)
Plani 3 D (plani brejtësve dhe insekteve.)

Referuar legjislacionit për të tregtuar produktin qumësht nga subjekti duhen zbatuar: Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar; Ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; Ligji Nr 9444 date 11.11.2005 “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me bazë qumështi”. VKM-n Nr. 1344, datë 10.10.2008 “Për miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore”; Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”, Udhëzimin Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore” Udhëzimin Nr.5, date 25.03.2011″Për kërkesat specifike të higjienës për stabilimentet e prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të qumështit, dhe produkteve me bazë qumështi” Gjithashtu sqarojmë se : Nje subjekt i cili dëshiron te hape nje biznes ne fushën e ushqimit është i detyruar qe te kryej regjistrimin ne Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR). Subjektet qe kryejnë aktivitet me pakice nuk licencohen, pra nuk janë te detyruar te pajisen me licence ne (QKL), por këto subjekte janë te detyruara te njoftojnë Drejtoritë Rajonale te AKU, për vendin e kryerjes se aktivitetit dhe natyrën e tij jo me vone se 30 dite nga fillimi i veprimtarisë me pakice. Nëse subjekti kryen aktivitet me shumice është i detyruar qe te beje kërkesën për regjistrim pranë QKL. Ne lidhje me vendin dhe natyrën e aktivitetit, AKU ushtron kontrollin ne vend per verifikimin e plotësimit te kushteve dhe kritereve, sipas legjislacionit ne fuqi. Është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan dhe magazinon produkte ushqimore ne mjedise te ushtrimit te aktivitetit me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore sipas këtij legjislacioni: Gjithashtu nga Drejtoria e Shëndetit publik, personeli qe do te punoje ne subjektin ne fjale duhet te pajiset me këtë dokumentacion : Libreze shëndetësore, te detyrueshme për çdo person cili është pjese e personelit qe punon ne fushën e trajtimit apo shitjes se ushqimit, si dhe analizën e ujit për ngarkesën mikrobiologjike. Duhet te plotësojë : Vendndodhjen, kushtet dhe gjendjen e stabilimentit, planimetrinë e prodhimit, zyrat, mjedisin , mjetet e transportit. Kushtet higjieno sanitare te prodhimit, librezat shëndetësorë. Lendet e para, uji, shtesar teknologjike (dokumentacion shoqërues) Mënyrën e paketimit dhe materialet paketuese. Etiketimin dhe dokumentet shoqëruese te lendeve te para dhe produktit përfundimtar Proceset teknologjike qe zbatohen ne prodhim. Drejtuesi teknik. Plani HACCP Sistemi i gjurmueshmerise Plani 3 D (plani brejtesve dhe insekteve) Ligji i licencave sqaron se “Subjektet që kryejnë veprimtari me pakicë lidhur me nënkategoritë A dhe B e që kupton subjektet e regjistruara si pagues të taksës vendore mbi biznesin e vogël nuk licencohen. Këto subjekte janë të detyruara të njoftojnë autoritetet e përmendura si institucion tjetër (ne këtë rast AKU), për vendin e kryerjes së aktivitetit dhe natyrën e tij jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i veprimtarisë me pakicë”. Nëse JU do te ushtroni aktivitetin si biznes i madh atëherë Ju duhet te aplikoni për tu regjistruar pranë QKL për veprimtarinë ne “Fushën e Ushqimit”. Por nëse jeni biznes i vogël nuk pajiseni me QKL.

Ne zbatim te ligjin Nr. 87/2012, për miratimin e Aktit Normativ, me fuqinë e ligjit Nr. 4, date 16.08.2012 “Për përcaktimin e rregullave per therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit te tyre” neni 13 përcakton:

Neni 13

Detyrimi për regjistrim në QKR

 1. Të gjitha subjektet, të cilat ushtrojnë veprimtarinë e therjes së kafshëve, si dhe të tregtimit të mishit e të nënprodukteve të tij, duhet të regjistrohen në QKR, sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
 2. Individët, të cilët aplikojnë për regjistrim, si person fizik, duhet të paraqesin në QKR, së bashku me të dhënat dhe dokumentacionin e kërkuar për regjistrim, edhe miratimin e lëshuar nga AKU-ja për përmbushjen nga ana e tyre të kërkesave të parashikuara në nenet 4 e 9 të këtij akti normativ.
 3. Në rast se në momentin e aplikimit për regjistrim sipas pikës 2 të këtij neni, nuk paraqitet edhe dokumenti i miratimit paraprak nga AKU-ja, atëherë QKR-ja e konsideron kërkesën për aplikim të pavlefshme dhe nuk procedon me procesin e aplikimit për regjistrim.

Për çdo sqarim te mëtejshëm mund te paraqiteni pranë DRAKU-te qarkut Tuaj, ne te cilin Ju do te kryeni kete aktivitet.

Kërkesat apo standardet qe duhen plotësuar për te marre miratimin  e AKU-se, janë te bazuara ne ligjet e miratuara ne fushën e ushqimit.

 

Referuar Ligjit Nr.9863, date 28.01.2008, “Për ushqimin”, I ndryshuar, ne nenin 3 te këtij ligji citohet:

Operator i biznesit ushqimor është çdo person fizik ose juridik, i regjistruar për te kryer veprimtari, qe lidhen me biznesin ushqimor, përgjegjës për te siguruar se kërkesat e ligjit te ushqimit janë arritur ne biznesin ushqimor te kontrolluar prej tij”.

Po ju informojmë ne lidhje me bazën ligjore me të të cilin duhet te operoje një operator biznesi tregim mishi.

 1. Ligji Nr. 8863, date 28.01.2008, “Për Ushqimin”, I ndryshuar
 2. Ligji Nr. 87/2012, për miratimin e Aktit Normativ, me fuqinë e ligjit Nr. 4, date 16.08.2012 “Për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit te tyre”.
 3. Ligji Nr. 10433, date 16.06.2011, “Për Inspektimin ne Republikën e Shqipërisë”
 4. Udhëzimin Nr. 20, date 25.11.2010, “Për zbatimin e programeve paraprake te praktikave te mira te higjienës, praktikave te mira te prodhimit dhe procedurave te bazuara ne analizën e rreziqeve dhe pikave kritike te kontrollit (HACCP) ne stabilimentet ushqimore.
 5. Udhëzimin Nr. 22, date 25.11.2010, “Për kushtet e përgjithshme dhe te veçanta te higjenes për stabilimentet e ushqimit dhe operatoret e biznesit ushqimor.
 6. Udhëzimin Nr. 23, date 25.11.2010, “Për kushtet specifike te higjienës për mishin dhe produktet e mishit, duke përfshirë produktet e mishit, mishin e grire dhe mishin e ndare ne mënyrë mekanike”.

Një subjekt i cili dëshiron te hape një biznes ne fushën e ushqimit është i detyruar qe te kryej regjistrimin ne Qendrën Kombëtare te Biznesit (QKB). Subjektet qe kryejnë aktivitet me pakice nuk licencohen, pra nuk janë te detyruar te pajisen me licence ne (QKB), por këto subjekte janë te detyruara te njoftojnë Drejtoritë Rajonale te AKU, për vendin e kryerjes se aktivitetit dhe natyrën e tij jo me vone se 30 dite nga fillimi i veprimtarisë me pakice. Nëse subjekti kryen aktivitet me shumice është i detyruar qe te beje kërkesën për pajisje me licence sipas veprimtarisë specifike qe ai kryen pranë QKB.

 

Ne lidhje me vendin dhe natyrën e aktivitetit, AKU ushtron kontrollin ne vend për verifikimin e plotësimit te kushteve dhe kritereve , sipas legjislacionit ne fuqi. Është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan dhe magazinon produkte ushqimore ne mjedise te ushtrimit te aktivitetit me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta  te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore sipas këtij legjislacioni:

 • Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar;
 • Ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
 • VKM-n Nr. 1344, datë 10.10.2008 “Për miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore”;
 • Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimorë”,
 • Udhëzimin Nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore” .

Gjithashtu nga Drejtoria e Shëndetit publik, personeli qe do te punoje ne subjektin ne fjale duhet te pajiset me kete dokumentacion : Libreze shëndetësore, te detyrueshme për çdo person cili është pjese e personelit qe punon ne fushën e trajtimit apo shitjes se ushqimit,  si dhe analizën e ujit për ngarkesën mikrobiologjike.

 

Referuar kërkesës ne lidhje me kushtet e veçanta për tregtimin e frutave dhe perimeve ne ambiente te hapura, sqarojmë se:

Sektori i Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit për Kafshe me OJSH dhe Operatoret e Biznesit, si pjese e Drejtorisë se Menaxhimit te Riskut dhe Koordinimit te Inspektimit ne Drejtorinë e Përgjithshme te AKU-se, është përgjegjës për garantimin e sigurisë ushqimore, nëpërmjet kontrollit dhe bashkërendimit te inspektimeve ne subjektet qe prodhojnë, përpunojnë dhe tregtojnë produkte ushqimore.

Ne ushtrimin e funksioneve apo te aktivitetit, ky Sektor bazohet ne legjislacionin ne fuqi, konkretisht ne Ligjin Nr. 9863, dt. 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar, Ligjit Nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.1081, datë 21.10.2009 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit” i ndryshuar, si dhe ne VKM dhe Udhëzime te ndryshme te fushës se ushqimit, veçanërisht : Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimor” dhe Udhëzimin Nr.20 datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të mira të higjienës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimentet ushqimore”.

Ne lidhje me vendin dhe natyrën e aktivitetit, AKU ushtron kontrollin ne vend për verifikimin e plotësimit te kushteve dhe kritereve, sipas legjislacionit ne fuqi. Është detyre e çdo Operatori te Biznesit Ushqimor qe përgatit, përpunon, trajton, ruan dhe magazinon produkte ushqimore ne mjedise te tregtimit me pakice apo shumice, te siguroje zbatimin me rigorozitet te kërkesave dhe kushteve te përgjithshme dhe te veçanta te higjienës, rregullat dhe standardet e detyrueshme tekniko teknologjike, ne ambientet e tij, si dhe dokumentacion te rregullt te produkteve ushqimore sipas këtij legjislacioni.

Ne mënyrë te detajuar ne paketën higjienike (ku këto Udhëzime janë pjese përbërëse), përcaktohen kushte e veçanta, ne rastin konkret te tregtimit ne ambiente te hapura te frutave dhe perimeve, për te plotësuar kriteret dhe kërkesat për ushtrimin e aktivitetit sipas legjislacionit ne fuqi. Me saktësisht sqarojmë :

Ne Udhëzimin Nr. 22, datë 25.11.2010, Shtojca II “Kërkesa te përgjithshme te higjienës te zbatueshme për te gjithë operatoret e biznesit ushqimor”, kapitulli III , “Kushte te zbatueshëm për strukturat e lëvizshme dhe/ose të përkohshme (si tenda, kjoska shitjeje, banakë shitjeje të vetëtransportueshëm), në lokalet e përdorura kryesisht si banim privat po ku ushqimet përgatiten sipas rregullave për tu tregtuar dhe në distributorët automatikë”, përcaktohet :

Kërkesat e higjienës të respektohen ne mënyrë te përshtatshme për ambientet e lëvizshme ose të përkohshme (si tendat, tregjet, ose kioskat e lëvizshme), ambientet e përdorura kryesisht si shtëpi banimi ne te cilat ushqimet përgatiten rregullisht për nxjerrje ne treg dhe automatet me monedhë.
Operatori i biznesit ushqimor për ambientet e lëvizshme ose të përkohshme nëse është e nevojshme:

 

a) Siguron ambiente të përshtatshme në mënyrë që të mbahet higjiena e duhur personale (duke përfshirë ambientet për larje dhe tharjen higjienike te duarve, masa higjieno-sanitare dhe ambiente për ndërrimin e veshjeve);
b) Siguron që sipërfaqet në kontakt me ushqimin të jenë në kushte të mira dhe lehtësisht te pastrueshme dhe kur është e nevojshme, te dezinfektueshme. Këto sipërfaqe të jene të lëmuara, që lahen, rezistente ndaj korrozionit dhe jo-toksike, përveç rasteve kur operatori i biznesit ushqimor i provon autoritetit kompetent se materialet e tjera të përdorura janë të përshtatshme.
c) Merr masat e duhura për pastrimin dhe, kur është e nevojshme, dezinfektimin e mjeteve dhe pajisjeve të punës;
d) Merr masat e duhura dhe pastron ne mënyrë higjienike produktet ushqimore kur këto te fundit janë pjesë e veprimtarisë zinxhir të biznesit ushqimor;
e) Siguron furnizimin me ujë të pijshëm te ngrohte dhe/ose të ftohtë;
f) Merr masat e duhura dhe siguron ambientet për depozitimin ne kushte higjenike dhe asgjësimin e substancave te rrezikshme ose jo te ngrënshme dhe mbetjeve (të lëngshme ose të ngurta);
g) Siguron ambientet e duhura ose programe për mbajtjen dhe monitorimin e kushteve të përshtatshme te temperaturës të ushqimit;
h) Vendos produktet ushqimore në mënyrë të tillë që të shmange rrezikun e kontaminimit, per aq sa është e mundur.

Ligji Nr. 9863, dt. 28.01.2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar, ne nenin 3 “Përkufizime”, pika 3, përcakton se “Operator i biznesit ushqimor” është çdo person fizik ose juridik, i regjistruar për të kryer veprimtari, që lidhen me biznesin ushqimor, përgjegjës për të siguruar se kërkesat e ligjit të ushqimit janë arritur në biznesin ushqimor tё kontrolluar prej tij:”.

Referuar Udhëzimit të Ministrit Nr. 22, datë 25.11.2010 “Për Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të Higjienës për stabilimentet e Ushqimit dhe Operatorët e Biznesit Ushqimor”, kapitulli IV: “Kontrollet Zyrtare, Regjistrimi dhe Aprovimi”, ku citohet: “Operatori i biznesit ushqimor vë në dijeni AKU-në për çdo stabiliment të vendosur nën kontrollin e tij, që kryen çdo fazë të prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimeve, me qëllim regjistrimin e këtyre stabilimenteve. Operatori i biznesit ushqimor mundëson që AKU të ketë në dispozicion në vazhdimësi informacione të përditësuara për aktivitetin e tyre, duke përfshirë çdo ndryshim të rëndësishëm në aktivitet, si dhe çdo mbyllje të stabilimenteve ekzistuese”.

Gjithashtu, mbështetur edhe në VKM Nr.538, dt. 26. 05. 2009 “Për Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, e ndryshuar, sipas pikës 19 të Seksioni V: “Dispozita tranzitore dhe të fundit, data e fillimit të licencimit sipas këtij vendimi”, ku citohet: Subjektet që kryejnë veprimtari me pakicë lidhur me nënkategoritë A dhe B e që kupton subjektet e regjistruara si pagues të taksës vendore mbi biznesin e vogël nuk licencohen. Këto subjekte janë të detyruara të njoftojnë autoritetet e përmendura, si institucion tjetër (AKU) lidhur me nënkategoritë A dhe B, për vendin e kryerjes së aktivitetit dhe natyrën e tij, jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i veprimtarisë me pakicë”.

Pra OBU ne çdo rast është përgjegjës për ushqimet qe nuk plotësojnë kërkesat sipas legjislacionit ne fuqi, sikurse përcaktohet ne nenin 24 te po këtij Ligji pika 1 :”Nëse një operator i biznesit ushqimor vlerëson se një ushqim, të cilin ai e ka importuar, prodhuar, përpunuar, shpërndarë apo nxjerrë në treg nuk është në përputhje me kërkesat e sigurisë ushqimore apo dëmton shëndetin e njerëzve, ai menjëherë fillon procedurat për heqjen e ushqimit në fjalë nga tregu dhe vë në dijeni AKU-në dhe Ministrin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit”.

Për sa me sipër, kriteret e bazës ligjore te përmendura, i referohen edhe tregtimit te frutave dhe perimeve ne ambiente te hapura.

 

Ne lidhje me etiketimin e produkteve: Vaj Ulliri Ekstra; Vaj Ulliri; Vaj ulliri nga Bërsia e Ullirit; Vaj te përzier dhe vaj Lule Dielli.

Djathë te Bardhe; Djathë Kaçkavall; Gjize; Salcë Kosi; Ajke me speca , baza ligjore ku duhet te mbështeteni është:

Ø Nenit 36, Ligjit Nr. 9863/2008 “PЁR USHQIMIN” i ndryshuar,

Ø Vendimit Nr. 1344/2008, PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE “PËR ETIKETIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE”

Ø LIGJ Nr. 87/2013 PËR KATEGORIZIMIN E PRODHIMIT, EMËRTIMIN DHE TREGTIMIN E VAJIT TË ULLIRIT DHE VAJIT TË BËRSISË SË ULLIRIT.

Baza ligjore mbështetëse për etiketimin e produkteve ushqimore është, Ligji Nr. 9863/2008 “Për Ushqimin” i ndryshuar Nenit 36, dhe Vendimit Nr. 1344/2008, Për miratimin e rregullave “për etiketimin e produkteve ushqimore”.

Operatori Biznesit Ushqimore për notifikimin  e etiketës se produktit qe prodhon duhet te dorëzojë : kërkesën për notifikim, tre kopje te etiketës,  pranë Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në të cilin ai ushtron aktivitetin.

 

Qe një kompani te eksportoje ne Shqipëri duhen këto leje dhe dokumente:

 1. Licencë (QKL) me aktivitet ” Shitje me shumice e produkteve ushqimore me origjine shtazore me njerëz (Peshk dhe nënprodukte të tij)
 2. Certifikate origjine (origjina nga vjen produkti ushqimore)
 3. Certifikatë veterinare për produktin qe eksportohet nga Italia ( ose qe importohet ne Shqipëri) e lëshuar nga organi kompetent ne Itali.
 4. Fatura e blerjes ne Itali
 5. Njoftimi 24 ore para hyrjes ne PIK e inspektoriatit Veterinar ne PIK.

Ne lidhje me dhënien e informacionit se çfarë dokumentacioni i nevojitet një kompanie shqiptare për te eksportuar veze ne Itali, Ju Informojmë se:

 

Shqipëria bën vetëm eksport te vezëve te klasit “B”, te cilat shoqërohen me certifikatë veterinare për eksport te tyre. Modeli i kësaj certifikatë është ne përputhje me kërkesat e legjislacionit europian.

 

Sipas kërkesave te legjislacionit shqiptar përafruar  me kërkesat e legjislacionit Europian çdo eksportues është i detyruar te plotësojë kërkesat e vendit pritës.

 

Ne si AKU pajisim me Certifikate veterinare te gjithë subjektet te cilat kane përmbushur dhe kriteret qe kërkon ky legjislacion si:.

 

 1. Për te pasur të drejtën e eksportit të produkteve të vezës së klasit “B” drejt vendeve të BE, (nr. CE) OBU i drejtohet me shkresë MBZHR e cila këtë kërkesë ia përcjell AKU, si institucion kompetent për të kryer inspektimin dhe vlerësimin e plotësimit të kritereve përkatëse ligjore për ushtrimin e këtij aktiviteti në këtë subjekt.
 2. Subjekti duhet të jetë i pajisur më parë me licencë nga AKU në aktivitetin “Prodhim, përpunim, shpërndarje e produkteve ushqimore për njerëz “veze”, sipas procedurave të mëposhtme

Përshkrim i procedurës së Licencimit të një Subjekti nga AKU, dokumentacioni dhe fushat përkatëse të të dhënave që nevojiten nga ana e AKU-se për tu vendosur në portal.

Sektorët e Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë me Origjinë Shtazore dhe Operatorëve të Biznesit Ushqimor, në lidhje me procedurat e inspektimit për licencim (miratimin apo refuzimin) të kërkesave për subjektet që kërkojnë të pajisen me licencë, pranë Qendrës Kombëtare të BiznesitJu sqarojmë si më poshtë:

Fusha e Veprimtarisë: Prodhimi dhe/ose Tregtimi i ushqimeve”, është kategoria II.1 e Shtojcës së Ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

Nën Kategoria (Kodi: II.I.A): Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve, me veprimtari specifike:

 • Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz (II.I.A.1)

 

Hapat e Procedurës së licencimit:

Dokumentacioni i aplikimit për licencim nga OBU, behet me paraqitjen e aplikantit direkt në sportelet e QKB-së, ku paraqet te gjitha dokumentet provuese te përcaktuara ne ligjin për licencat.

AKU kryen procedurën e inspektimit  në këtë subjekt për të parë zbatimin e kërkesave të legjislacionit dhe shqyrton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të licencimit. Me marrjen e miratimit për ushtrimin e këtij aktiviteti bën kërkesën për eksport pranë MBZHR..