Buxhet Plani dhe Realizimet 

PLAN-BUXHETI-2024

REALIZIMI-TOTAL-VITI-2023

REALIZIMI-BUXHETIT-VITI-2023

BUXHET-PLANI-VITI-2023

PLAN-BUXHETI-VITI 2023

BUXHET-PLANI-VITI-2023

BUXHET-PLANI-VITI-2022

REALIZIM-BUXHETI-VITI-2022

REALIZIM-TOTAL-VITI-2022

BUXHET-PLANI-VITI 2021

REALIZIM-BUXHETI-VITI-2021

REALIZIM-TOTAL- VITI 2021

BUXHET-PLANI-VITI 2020

REALIZIM-BUXHETI-VITI-2020

REALIZIM-TOTAL-VITI 2020

Raportimi dhe Monitorimi

Monitorimi vjetor 2023

Raportimi i monitorimit te buxhetit 4 mujori pare 2022

Raportimi i monitorimit te buxhetit 4 mujori pare 2023

Raportimi i monitorimit te buxheti vjetor 2022

Raportimi mbi monitorimi 8 mujor 2022