“NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATEVE NË FTESËN PËR OFERTË”

“NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATEVE NË FTESËN PËR OFERTË NR. 382/2 PROT., DATË 07.02.2024 PËR AMBIENTE ME QIRA PËR ZYRAT E DP AKU-SË”

Referuar Ftesës për Ofertë Nr.382/2 prot., datë 07.02.2024 afati i fundit kohor për dorëzimin e ofertave ishte data 15.02.2024, ora15:00 (data e fundit e mbërritjes së dokumentacionit në Protokollin e DP AKU-së).

Pranë zyrës së Protokollit të DP AKU-së deri në përfundimin e afatit të përcaktuar, datë 15.02.2024, nuk është paraqitur asnjë ofertë lidhur me procedurën e sipër përmendur.

Në këto kushte dhe në përfundim të kontratës aktuale të qirasë është konsideruar e nevojshme shtyerja e afateve për dorëzimin e ofertave deri më datë 22.02.2024, ora 15:00.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme