Plan Strategjik 2023-2025

Formate standarde 1 2 3 4 Plani Strategjik 2023-2025

Tabela e planit strategjik dhe vjetor 2022-2024