Njoftim-Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.

Drejtuar: Organeve të Masmedias/Agjencive të Specializuara

Bazuar në Vendimin Nr. 1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e Administratës Shtetërore”, pika 9, Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ju dërgon këtë ftesë për pjesëmarrje për realizimin dhe prodhimin e fushatave të ndryshme.

Objekti i fushatës: Zhvillimi i fushatave informuese ndërgjegjësuese.

Nevoja për botimin e reklamave: me qëllim ndërgjegjësimin e konsumatorit në orientimin drejt njësive tregtuese dhe tregjeve ushqimore, të cilat garantojnë kushtet higjieno-sanitare dhe tekniko-teknologjike, në përputhje me kërkesat për sigurinë ushqimore.

Kërkojmë të na vini në dispozicion ofertën tuaj për shërbimin e kërkuar, sipas specifikimeve të më poshtë:

1. botimi i fushatave ndërgjegjësuese nga organet e masmedias/agjencive të specializuara të jetë në nivel kombëtar

2. çdo botim të ketë të dedikuar të paktën një faqe të gazetës/revistës etj.

• Subjekti pjesëmarrës duhet të realizojë, publikimin e materialeve ndërgjegjësuese për sigurinë në revistë/gazetë të paktën në një faqe, e preferueshme në faqe të mesit të botimeve të tyre, për shkak edhe të vizibilitetit më të lartë.

• Subjekti pjesëmarrës duhet të realizojë prodhimin e 12 shkrimeve ndërgjegjësuese për sigurinë ushqimore, për një periudhë një vjeçare., në kuadër të fushatës sensibilizuese për orientimin e konsumatorëve drejt njësive treguese dhe tregjeve që plotësojnë kushtet higjieno-sanitare dhe tekniko-teknologjike.

• Subjekti pjesëmarrës duhet të realizojë shkrimet ndërgjegjësuese mbi sigurinë ushqimore edhe pjesëmarrjen e titullarëve të institucionit dhe specialistëve të fushës, në mënyrë që të përçohet një mesazh sa më i qartë konciz dhe i drejtpërdrejtë për konsumatorin shqiptar.

• Subjekti pjesëmarrës duhet të realizojë shkrimet ndërgjegjësuese, me slogane e tekste të kuptueshme për konsumatorin, ilustruar në tematika të ndryshme edhe foto ilustruese nga puna e inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me logon shoqëruese të institucionit.

• Titulli i botimit të jetë i vendosur në faqen kryesore të revistës/gazetës ku lexuesi konsumator shqiptar do të njoftohet për materialin e plotë në faqen përkatëse.

3. shpeshtësia e publikimit të jetë të paktën një herë në muaj

Shërbimi do të kryhet brenda një periudhe 1 (një) vjeçare ku do të botohen në mënyrë periodike mujore

në median e shkruar, minimumi një faqe botim.

Fondi Limit në dispozicion për botimin sipas kushteve të mësipërme për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës, do të jetë 828 000 (tetë qind e njëzetetetë mijë) lekë pa TVSH, 993,600 ( nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e gjashtë qind) lekë me TVSH.

Afati i fundit për paraqitjen e ofertave, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, në zyrën e Protokollit, nga organet e masmedias/agjencitë e specializuara, është data 23.04.2024 ora 12:00. Paraqitja e ofertës pas këtij orari nuk do të pranohet.

Organi i masmedias/Agjencia e specializuar që do të paraqesë konfimimin për vazhdimësinë e negociatave, duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

· Të jetë i regjistruar pranë Administratës tatimore me status aktiv.

· Të mos jetë në proces falimentimi.

· Të mos ketë detyrime tatimore të papaguara përfshire detyrime të sigurimeve shëndetësore & shoqërore.

· Të mos jetë i dënuar me vendim Gjykate të formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

· Të mos jetë i dënuar për shkelje penale.

· Fusha e veprimtarisë të jetë në përputhje me kërkesat e paraqitura në këtë “Ftesë për negociatë”.

· Shërbimet të realizuara të së njëjtës natyrë, të vërtetuara me faturë tatimore.

Mosplotësimi i kritereve te mësipërme përbën kusht për s’kualifikimin e ofertuesit. Dokumentet që vërtetojnë plotësimin e kritereve, të siguruara jo më parë se 3 muaj nga dita e hapjes së ofertës duhet të paraqiten në formë origjinale ose kopje të noterizuara. (përveç dokumentit që vërteton se subjekti nuk ka detyrime tatimore të papaguara, i cili i referohet detyrimeve në kohë reale).

Konfirmimet për vazhdimësinë e negociatave:

Konfirmimet duhet të vijnë të gjitha në një ditë të vetme, të mbyllura në zarf jo transparent, të firmosur, vulosur, me emrin dhe adresën e subjektit negociues,. Ato duhet të dorëzohen nga përfaqësuesit e operatorit ekonomik, pranë zyrës së protokollit të Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, brenda orës në datën e përcaktuar. Në rast të kundërt ato do të refuzohen dhe nuk do të merren për shqyrtim.

Oferta ekonomike do të jetë e paraqitur në monedhën Lek pa TVSH dhe TVSH do të jetë e përcaktuar në një zë të veçantë në ofertë.

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Adresa: Blv. “Zogu I”, godina 13, Njësia Administrative nr.9, Tiranë Adresa e Internetit: www.aku.gov.al E-mail: info@aku.gov.al

Përzgjedhja e ofertave do të bëhet sipas pikës nr. 7 e VKM nr. 1195, datë 05.08.2008. (A.Organi i masmedias/agjencia e specializuar(kombëtar) -15 pikë, B. Cmimi i ofruar-70 pikë, C. Shpeshtësia e publikimit-15 pikë.) Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në procesin e hapjes së ofertave me përfaqësuesit e tyre ligjorë ose me personat e autorizuar me autorizimin përkatës.

Mbetemi në pritje të ofertave tuaja,

Faleminderit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme