Njoftim AKU

Në vijim te komunikimit lidhur me problematiken në faqen zyrtare AKU-së, ju njoftojmë se kandidatët që aplikojnë për pozicionin e lirë të punës për “Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë dhe Operatorëve të Biznesit Ushqimor” në Drejtorinë Rajonale të AKU Qarku Tiranë, afati për dorezimin e dokumentacionit do të shtyhet deri në datën 18.01.2024. Dokumentacioni të dorëzohet në adresën e e-mail-it  bnjz.aku@aku.gov.al.

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentacionin përkatës si vijon:

–          Kërkesë për punësim;

–          Jetëshkrim;

–          Fotokopje të diplomës të noterizuar me origjinalin;

–          Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

–          Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

–          Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

–          Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

–          Vetëdeklarim të mos jetë përjashtuar/shkarkuar nga administrata publike.

Faleminderit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme