Vlerësimi i riskut të aflatoksinave në ushqim

Autoritetit për Siguri Ushqimore Europiane (EFSA) iu kërkua të jepte një mendim shkencor mbi rreziqet ndaj shëndetit publik në lidhje me praninë e aflatoksinave në ushqim. Vlerësimi i riskut u kufizua në aflatoksinat e llojeve B1 (AFB1), AFB2, AFG1, AFG2 dhe AFM1. Në vlerësim u përdorën më shumë se 200,000 rezultate analitike mbi shfaqjen e aflatoksinave. Drithërat dhe produktet me bazë drithi dhanë kontributin më të madh në ekspozimin mesatar kronik dietik ndaj AFB1 në të gjitha fashat e moshës, ndërsa qumështi i lëngshëm dhe produkte të qumështit të fermentuar ishin kontribuesit kryesorë të ekspozimit mesatar të AFM1.

Aflatoksinat janë gjenotoksikë dhe AFB1 mund të shkaktojë karcinoma hepatocelulare (HCC) te njerëzit. Paneli shkencor i EFSA, CONTAM përzgjodhi një kufi më të ulët të besimit në dozë standarde (BMDL) për një përgjigje krahasimi prej 10% të peshës trupore 0.4lg / kg (bw) në ditë për incidencën e HCC tek minjtë meshkuj pas ekspozimit AFB1, të përdoret qasja në një diferencë të ekspozimit. Llogaritja e një BMDL nga të dhënat njerëzore nuk ishte e përshtatshme; në vend të kësaj, u përdorën potencialet e kancerit të vlerësuara nga Komiteti i Përbashkët i FAO / OBSH për Agjentët e Ushqimit në vitin 2016. MOE-të e llogaritura janë nën 10,000 për AFB1 dhe gjithashtu për AFM1 ku disa anketime, veçanërisht për grupmoshat më të reja, kanë një MOE nën 10,000.

 Kjo ngre një shqetësim shëndetësor. Rreziqet e vlerësuara të kancerit te njerëzit pas ekspozimit ndaj AFB1 dhe AFM1 janë në përputhje me përfundimin e nxjerrë. Përfundimet vlejnë gjithashtu për ekspozimin e kombinuar ndaj të pesë aflatoksinave.

Për më shumë detaje mbi metodat e përdorura dhe konkluzionet, gjeni linkun e opinionit të plotë shkencor të EFSA:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6040

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme