Ethet Afrikane te derrit: risqet nga fermat në natyrë të derrave

EFSA ka vlerësuar riskun e Etheve Afrikane të Derrit (ASF) që përhapet në fermat në natyrë të derrave dhe ka propozuar masa kontrolli dhe të biosigurisë për këto ferma në zonat e prekura nga ASF në BE.

Fermat në natyrë të derrave janë të zakonshme në BE. Gjithsesi, nuk ka legjislacion në nivel Evropian për kategorizimin e fermave të tilla, kështu që informacioni është i limituar, jo i harmonizuar dhe ka nevojë të interpretohet me kujdes.

Paneli për Shëndetin dhe Mirëqenien e Kafshëve arriti në përfundimin se fermat e derrave në natyrë mbartin një rrezik thelbësor të futjes dhe përhapjes së ASF, por që instalimi i gardheve të vetme të ngurta ose të dyfishta në të gjitha fermat e derrave të hapur në zonat e BE-së ku është i pranishëm ASF mund të zvogëlojë këtë rrezik të paktën 50%.

Për më tepër, zbatimi i vlerësimeve gjithëpërfshirëse, objektive të biosigurisë në fermë dhe miratimi i fermave të derrave në natyrë bazuar në rrezikun e tyre të biosigurisë do të ulte më tej rrezikun e futjes dhe përhapjes. Vlerësimet në fermë janë një mjet i fuqishëm jo vetëm për përmirësimin e biosigurisë por edhe për adresimin e çështjeve më të gjera të blegtorisë.

EFSA rekomandon që shmangiet nga kufizimet aktuale në bujqësinë e derrave në natyrë në zonat e prekura nga ASF mund të konsiderohen rast pas rasti nëse janë zbatuar këto dhe masa të tjera të specifikuara të biosigurisë.

Opinioni shkencor bazohet në provat e mbledhura nga autoritetet kombëtare veterinare, shoqatat e fermerëve dhe literatura shkencore. Një marrje e njohurive të ekspertëve (EKE) u krye për të grupuar fermat e derrave në natyrë sipas rrezikut të tyre të futjes dhe përhapjes së ASF, për të renditur masat e biosigurisë sipas efektivitetit dhe për të propozuar përmirësime në biosigurinë.

Opinionin e plote shkencor: Opinion shkencor mbi ethet afrikane të derrave dhe blegtorinë e derrave, e gjeni ne linkun:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6639

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme