TRANSPARENCA NË VLERËSIMIN E RISKUT: FILLON NJË EPOKË E RE

Rregulla të reja mbi transparencën dhe qëndrueshmërinë janë vendosur për të transformuar mënyrën se si EFSA kryen rolin e saj si vlerësues i riskut në sistemin e BE të sigurisë ushqimore.

Një rregullore e re e miratuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE, e cila do të zbatohet nga 27 Mars, do të forcojë aftësinë e Autoritetit për të kryer vlerësimet e tij të riskut në përputhje me standardet më të larta të transparencës.

Rregullorja do të forcojë besueshmërinë dhe transparencën e studimeve shkencore të paraqitura në EFSA dhe do të forcojë qeverisjen e Autoritetit për të siguruar qëndrueshmërinë e tij afatgjatë.

Bernhard Url, Drejtori Ekzekutiv i EFSA, tha: “Ky është një moment kryesor për vlerësimin e rreziqeve në zinxhirin ushqimor në BE. EFSA është mirënjohëse për Parlamentin Evropian, Komisionin Evropian dhe Shtetet Anëtare të BE-së që na dhanë këtë mundësi për t’i sjellë qytetarët dhe palët e interesit më afër punës sonë dhe për të përfituar nga një vëzhgim më i madh i proceseve dhe praktikave tona të punës.”

Ndër iniciativat e tjera për të mbështetur zbatimin e rregullores, EFSA ka krijuar mjete të reja dhe një portal të dedikuar në internet për të ndihmuar palët e interesuara të përshtaten me rregullimet e reja. Portali i ri do të transmetohet drejtpërdrejt nga 30 Mars.

Procesi i zbatimit është kryer në bashkëpunim me palët e interesuara dhe partnerët e EFSA-s siç janë Agjencia Evropiane e Kimikateve (ECHA) dhe Shtetet Anëtare.

Marrëveshjet e reja do të zbatohen për mandate dhe aplikime të reja dhe nuk mund të zbatohen në mënyrë retroaktive. Kjo do të thotë se do të ketë një periudhë rregullimi gjatë së cilës shumica e punës së vazhdueshme të EFSA do të vazhdojë të kryhet sipas rregullave të mëparshme dhe dispozitave ligjore.

  1. Url tha: “Kjo është një sfidë e madhe logjistike, dhe ne kemi angazhuar burime të konsiderueshme për të siguruar që tranzicioni në sistemin e ri të jetë sa më i qetë dhe gjithëpërfshirës për palët tona të interesit.”

Çfarë është rregullorja e transparencës?

Rregullorja u krijua në përgjigje të një Nisme Evropiane të Qytetarëve për pesticidet dhe gjetjet e rishikimit të Rregullores së Përgjithshme të Ligjit të Ushqimit që përfundoi në Janar 2018.

Ndër të tjera, rregullorja e re:

  • Lejon qytetarët të kenë qasje në studime shkencore dhe informacione të paraqitura në EFSA nga industria në fillim të procesit të vlerësimit të riskut.
  • Përfshin konsultat publike në procesin e vlerësimit të kërkesave për aprovimin e produkteve të rregulluara.
  • Siguron që EFSA të njoftohet për të gjitha studimet e porositura në një fushë të veçantë për të garantuar që kompanitë që aplikojnë për autorizime të paraqesin të gjithë informacionin përkatës.
  • I jep Komisionit Evropian mundësinë për t’i kërkuar EFSA-së të sigurojë studime shtesë.

Më tej, rregullorja do të transformojë gjithashtu mënyrën e drejtimit të EFSA duke shtuar përfaqësues të Shteteve Anëtare në Bordin e saj të drejtues. Po punohet gjithashtu për ta bërë vlerësimin dhe menaxhimin e riskut në zinxhirin ushqimor më të arritshëm për qytetarët e BE duke përmirësuar mjetet dhe praktikat e komunikimit dhe angazhimit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme