Përditësimi i vlerësimit të riskut të nikelit në ushqim dhe ujë të pijshëm

Komisioni Evropian i kërkoi EFSA të përditësojë opinionin e tij të mëparshëm për nikelin në ushqim dhe ujë të pijshëm, duke marrë parasysh të dhënat e reja, udhëzimin e përditësuar të dozës se referueces (BMD) dhe informacionin shkencor të disponueshëm. Më shumë se 47,000 rezultate analitike mbi shfaqjen e nikelit u përdorën për llogaritjen e ekspozimit dietik kronik dhe akut. Një incidencë e rritur e humbjes te minjtë u identifikua si efekti kritik për karakterizimin e riskut të ekspozimit kronik oral dhe një BMDL10 prej 1.3 mg Ni / kg peshë trupore (bw) në ditë u zgjodh si pikë referimi për krijimin e një konsumi ditor te tolerueshëm (TDI) prej 13 μg / kg p.sh. Reaksionet ekzematoze në lëkurë të shkaktuara tek njerëzit e ndjeshëm nga nikeli, një diagnoze e njohur si dermatiti sistematik i kontaktit, u identifikua si efekti kritik për karakterizimin e rrezikut të ekspozimit akut oral. Nuk mund të nxirret një BMDL, dhe për këtë arsye, u zgjodh si pikë referimi niveli më i ulët ‐ i vëzhguar ‐ i pafavorshëm i nivelit prej 4.3 μg Ni / kg bw.

Ekspozimi kronik dietik ishte nën dozën ditore te lejuar tek adoleshentët dhe në të gjitha grupmoshat e të rriturve, por përgjithësisht e tejkalonte atë tek të vegjlit dhe te fëmijët e tjerë, si dhe te foshnjat në disa sondazhe te kryer. Kjo mund të ngrejë një shqetësim shëndetësor në këto grupe të moshave të reja. Vlerat e ekspozimit mesatar akut dietik ngrenë një shqetësim shëndetësor për individët e ndjeshëm ndaj nikelit.

Vlerësimin e plotë të riskut për këtë çështje, e gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6268

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme