Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2017

Nr. Data e regjistrimit te ankesës Natyra e E-mail Objekti Sektorit që i drejtohet Data e kthimit të përgjigjes Statusi i Kërkesës Tarifa
1 29.12.2016 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me të gjitha vendimet për komandim apo transferim të punonjësve të kryera nga institucioni që prej Janarit të vitit 2013.

Emrat e punonjësve, vendi ku janë shpallur fitues dhe pozicioni në të cilin janë transferuar. Një kopje të urdhrave të emërimeve dhe më pas transferimeve apo komandimeve. Në cilat raste është marrë miratimi i DAP-it për këto lëvizje?

 

Sektori i Burimeve Njerëzore 25/01/2017

 

E përfunduar Nuk ka
2 Vendim nga Komisioneri për te drejtën e informimit dhe Mbrojtjes së të dhënave Personale Urdhërimin e autoritetit publik Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për vënien në dispozicion të ankuesit Res Publica teë dokumentacionit të kërkuar Sektorëve tëDrejtorisë së Menaxhimit të Riskut në DP AKU, Sektorit të IT, Protokollit, Sektorit të Marrëdhënieve me Shtypin dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorëve, Sektorit të Auditit dhe atij Juridik Sipas Vendimit 01 datë 04.01.2017, kthimi i përgjigjes u përfundua në dt. 12.01.2017 E përfunduar Nuk ka
3 10/12/2016 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e analizave për sigurinë e produktit vaj ulliri që konsumon qytetari. Drejtoria Rajonale Tiranë pasi kjo drejtori ka në funksion laboratorin e kryerjes së analizave për produktet ushqimore.

 

19/01/2017 E përfunduar Nuk ka
4 12/12/2016 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion lidhur me sigurinë e ushqimeve që shiten në rrethimet e shkollave. Sektori i Inspektimit tëUshqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit 18/01/2017 E përfunduar Nuk ka
5 7/12/2016 Kërkesë për Informacion Kërkim informacioni lidhur me dokumentacionin dhe procedurat e nevojshme për hapjen e një biznesi (furre buke) Sektori OJSH 19/01/2017 E përfunduar Nuk ka
6 18/01/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion në lidhje me kikirikët e importuar nga Kina:

1. Pas analizave të kryera nga AKU gjatë muajit dhjetor 2016, sa rezultoi niveli i aflatoksinës (me shifër) nëkikirikët e importuar nga Kina në tregun tonë?

2. Sa është maksimumi i normës së lejuar (me shifër) të aflatoksinës në produkte si kikirikët?

Sektori Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit

(OJSH)

20/01/2017 E përfunduar Nuk ka
7 22/01/2017 Kërkesë për informacion Informacion ku mund të tërheqë certifikatën për praktiken e kryer në AKU për periudhën Korrik – Tetor 2016. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 23/01/2017 E Përfunduar Nuk ka
8 25/01/2017 Kërkesë për informacion Kërkesë për informacion për licencim të produkteve ushqimore artizanale, si reçel, gliko, shurup frutash, komposto etj. Sektori OJSH 26/01/2017 E Përfunduar Nuk ka
9 25/01/2017 Kërkesë për informacion Informacion për certifikimin Hallall:

A ekziston në tregun shqiptar kjo lloj certifikate, pra Certifikata Hallall sipas standardit HALLALL ndërkombëtar?

– dhe nëse po, a është kjo certifikatë në përputhje me standardet europiane të ushqimeve për eksporte?

Sektori OSH

 

30/01/2017 E përfunduar Nuk ka
10 26/01/2017 Kërkesë për informacion Kërkesa në vijimësi (nga kërkesa datë 29/12/2016)

Informacionit të kërkuar (më parë mbi largimet, transferimet, komandimet e punonjësve) duhet t’i bashkëngjiten edhe transferimet që janë bërë për nevoja personale të punonjësve pa miratimin e DAP-it; Transferime apo komandime të bëra nga drejtuesi i institucionit.

Koordinatore e të Drejtës për Informim 30/01/2017 Përfunduar Nuk ka
11 02.02.2017 Kërkesë për informacion Kërkesë për Informacion, Për urdhrin e Ministrit dt.06.01.2017

1. A kanë hyrë ngarkesa me shpendë nga Mali i Zi drejt Shqipërisë gjatë kësaj periudhe?

2. Javën e kaluar rreth datave 23-26 janar, a ka ardhur për Pularinë “Beata” në Koplik, një sasi zogjsh pule, nga dogana e Hanit të Hotit?

 

Sektori i Koordinimit të Inspektimeve në PIK

 

06/02/2017 Përfunduar Nuk ka
12 11/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë mbi situatën aktuale të tregjeve në vend, problematikat, inspektimet, masat e marra, standardet. Sektori OJSH

 

14/02/2017 Përfunduar Nuk ka
13 13/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion për rastin e shkeljes së urdhrit të kalimit të shpendëve në PIK. Sektori PIK,

Sektori Juridik,

 

14.02.2017 Përfunduar Nuk ka
14 14/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë mbi sasinë e shumtë dhe të dëmshme të pesticideve në domatet (pomodorini) qëimportohen nga Italia :

– A ka rrezik për Shqipërinë që të jenë importuar këto lloje domatesh?

– A janë kryer analiza për to dhe nëse po, cilat janërezultatet?

– Sa është sasia e këtyre domateve që importohen në vit në Shqiperi?

Sektori PIK 14/02/2017 Përfunduar Nuk ka
15 16/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me një gjobë të marrë në një nga dyqanet e një qytetareje.

 

DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

 

16/02/2017 Përfunduar Nuk ka
16 17/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet e shitjes, (tregtimit) së produkteve të mishit në Tiranë, masat e marra nga AKU për rastet e kushteve higjieno-sanitare të papërshtatshme.

 

Sektori OSH

 

20/02/2017 Përfunduar Nuk ka
17 21/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi legjislacionin dhe procedurat përkatëse, në lidhje me tregtimin e qumështit dhe gjithashtu për prodhimin e rakisë ne mënyrë tradicionale

 

Sektori OJSH

Sektori OSH

27/02/2017 Përfunduar Nuk ka
18 23/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat e licencimit të tregtimit të produkteve artizanale (reçel, komposto, gliko, shurup fruti etj.) Sektori OJSH 23/02/2017 Përfunduar Nuk ka
19 28/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e miratimit të etiketës

për shpërndarje në produktet e pastiçerisë.

Sektori i Sistemit të Informimit të shpejtëdhe Mbikëqyrjes së Tregut 01/03.2017 Përfunduar Nuk ka
20 28/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me ushqimet që janë tërhequr nga tregu ushqimor evropian. Veprimtaria e AKU-së, masat e marra, informimi i publikut për ato produkte të konsideruara “të rrezikshme” dhe që ndalohen në Europë (ose në shumë vende të saj). Sektori Informimit të shpejtëdhe Mbikëqyrjes së Tregut

Sektori OSH

Sektori OJSH

Sektori PIK

Sektori iMarrëdhënieve me Publikun , Ndërgjegjësimit të Konsumatorit.

 

06/03/2017 Përfunduar Nuk ka
21 08/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me situatën në treg për etiketimin e produkteve në gjuhën shqipe përsa i përket zbatimit të ligjit për ushqimin që saktëson që çdo produkt duhet të jetë i pajisur me etiketën në gjuhën shqipe?

Sipas një vëzhgimi të bërë nga emisioni “ STOP” në supermarketet e kryeqytetit ka produkte që nuk kanë një etiketë në shqip, pse janë lejuar këto mallra të tregëtohen në kundërshtim me ligjin?

Drejtoritë Rajonale

Sektori OJSH

09/03/2017 Përfunduar Nuk ka
22 09/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e etiketimit të produkteve ushqimore

Legjislacioni

 

Sektori i Sistemit të Informimit të shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 09/03/2017 Përfunduar Nuk ka
23 13/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet që duhet të plotësojë një subjekt për të magazinuar për një afat të gjatë mallra ushqimore si : kakao, produkte ushqimore brumi, lëndë tëpara për industrinë ushqimore. Sektori OJSH

 

13/03/2017 Përfunduar Nuk ka
24 13/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi garantimin e cilësisë së produkteve të peshkut që tregtohen në tregjet dhe restorantet tona.

Kontrollet që janë bërë, analizat e kryera, sanksionet që merren në rast se konstatohet një cilësi jo e mirë nga subjektet e kontrolluara

Sekt. OSH

Sektori Koordinimit dhe Mbështetjes së Laboratorëve

20/03/2017 Përfunduar Nuk ka
25 23/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi sasinë e mishit të importuar në Shqipëri nga Brazili për vitet 2015-2016

 

Sektori PIK 24/03/2017 Përfunduar Nuk ka
26 26/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi Legjislacionin për notifikim etikete të vajit Sektori Sistemit Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 27/03/2017 Përfunduar Nuk ka
27 27/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi certifikatë per eksport (veterinary certificate for export of live bees) Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 27/03/2017 Përfunduar Nuk ka
28 30/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi sasinë e mishit të importuar në Shqipëri nga Brazili për dy vitet e fundit PIK 30/03/2017 Përfunduar

 

Nuk ka
29 31/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi rezultatin e analizave të mishit Brazilian që ka kryer AKU pas alarmit të dhënë nga Bashkimi Europian,se ky mish është i rrezikshëm për shëndetin e konsumatorit. DP

Sektori Koordinimit tëMbështetjes së Laboratorëve

 

03/04/2017 Përfunduar Nuk ka
30 07/04/2017

 

Kërkesë për Informacion Informacion për analizat e përfunduara të mishit DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit tëRiskut

Sektori Laboratoreëve

10/04/2017 Përfunduar Nuk ka
31 07/04/2017 Kërkesë për Informacion Plotësim pyetësori nga punonjësit e AKU-së.

 

Drejtoria e Pergjithshme 10/04/2017 Përfunduar Nuk ka
32 10/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për produktet që përdoren për fëmijë Produktet HIPP)

 

Sektori OJSH

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

13/04/2017 Përfunduar Nuk ka
33 11/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për dokumetet dhe procedurën për hapjen e një dyqani mishi DP

Sektori OSH

11/04/2017 Përfunduar Nuk ka
34 12/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për kriteret, standardet e AKU-së për tregtim mishi DP

Sektori OSH

12/04/2017 Përfunduar Nuk ka
35 13/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për përfundimin e analizave të kryera nëAKU për mishin e importuar Brazilian Sektori Laboratorit 14/04/2017 Përfunduar Nuk ka
36 19/04/2017 Kërkesë për Informacion Procedurat që nevojiten për hapjen e një fast-foodi. DP

Sektori OSH

Sektori OJSH

21/04.2017 Përfunduar Nuk ka
37 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion e ardhur nga një Student i PHD që po bën një Studim lidhur me “Aditivet Ushqimore” DP

OSH

OJSH

Laborator

28/04/2017 Përfunduar Nuk ka
38 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për pikat e grumbullimit të produkteve bujqësore/blegtorale DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

27/04/2017 Përfunduar Nuk ka
39 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi antibiotikët për kafshët, antibiotikë të cilët janë të ndaluara me ligj pasi janë jashtë normave të Bashkimit Europian?

Si është bërëi mundur zhdoganimi i këtyre antibiotikëve në kundërshtim me ligjin, saktësojmë se është përgjegjësi e AKU-së që të bëjë kontrollin në dogana të këtyre antibitikëve dhe më tej?

Po në terren sa raste keni konstatuar që farmacitëveterinare shesin lehtësisht antibiotikë të cilët nuk lejohen, këto antibiotikë të cilët më pas përdoren në gjethë etj , produkti i tyre që kalon më tej tek njerezit të cilët mund të ndjehen në rrezik për atë çfarë konsumojnë?

Çfarë masash parashikohen në raste të tilla AKU kur konstaton një fenomen të tillë?

 

DP

Sektori OSH

Sektori PIK

02.05.2017 Përfunduar Nuk ka
40 28/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për link të asat-it, me rregulloren e monitorimit të frigoriferëve dhe pastrimit për nje dyqan akulloresh Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit tw Inspektimit

 

28/04/2017 Përfunduar Nuk ka
41 01/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet e higjienës në furrat e bukës dhe çfarë pasojash sjell kjo Sektori OJSH

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit tw Inspektimit

DP

05.05.2017 Përfunduar Nuk ka
42 10/05/2017 Kërkesë për Informacion A mbulon AKU nga ana institucionale dhe organizative sigurinë ushqimore nëvend?

A ka institucioni juaj burimet e mjaftueshme njerëzore dhe monetare për të përmbushur detyrat që i takojnë me ligj?

-Sa është e garantuar siguria ushqimore e konsumatorëve shqiptare?

-Cilat produkte paraqesin rrisk më të lartë për sigurinë dhe cilat paraqesin siguri më të lartë?

-Mediat kanë denoncuar dhjetëra raste të abuzimit me sigurinë ushqimore, policia ka kapur disa prej tyre pse nuk ka asnjë denoncim në prokurori për rastet abuzive?

-Shoqata e Fabrikave të Blojës ka hedhur alarmin për cilësinë e millit pa standarde që importohet nga Kosova. A keni kontrolluar ju dhe si qëndron e vërteta?

-Gjatë kësaj kohe në drejtimin e AKU-së, çfarë mendoni se duhet përmirësuar për të fuqizuar standardet e sigurisë.

 

DP

Drejtoria eVlerësimit dhe Komunimit të Riskut

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori Juridik

Sektori i Bnurimeve Njerëzore

22.05.2017 Përfunduar Nuk ka
43 10/05/2017 Ankesë Ankesëpër furrat e bukës për përdorimin e ujit jo të kontrolluar nga ana juaj si uji i bovillës dhe uji i dopozitave që ata përdorin

 

Dr. Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori OJSH

12/05/2017 Përfunduar Nuk ka
44 17/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi adresat e zyrave të AKU-së 17/05/2017 Përfunduar Nuk ka
45 23/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi dispozitat e përmbledhura që lidhen me bazën ligjore për etiketimin e produkteve ushqimore, si dhe problematikën e hasur në bazën ligjore në fuqinë Shqipëri, për përcaktimin e detyrimit dhe përgjegjësisë së operatorëve për notifikimin e etiketave të produkteve ushqimore të prodhuara në vend apo të importuara/eksportuara. DP

Sektori i Informimit të Shpejtë dhë Mbikëqyrjes së Tregut

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

24/05/2017 Përfunduar Nuk ka
46 24/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi Vajin e Palmës, kompanitë që e importojnë dhe sasia që importohet në vit. Sektori PIK 24/05/2017 Përfunduar Nuk ka
47 25/05/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë informacioni nga një studente për Temë Diplome “Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë Ushqimore nëpërmjet Standarteve Shqiptare dhe Ndërkombëtare në fabrikat e prodhimit të qumështit”. Sektori OSH 02.06.2017 Përfunduar Nuk ka
48 26/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pjesën e legjislacionit përsa i pëket sigurisëushqimore, fallsifikimi i produkteve ushqimore si dhe nëse ka raporte për produktet që fallsifikohen më shpesh.

Informacion nëse nga ISUV, i cili ka për detyrë të kryejëanaliza për fallsifikime të ndryshme, ka raporte.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 29.05.2017 Përfunduar Nuk ka
49 30/05/2017 Informim Informacion mbi situatën e Portit të Durrësit dhe në të gjitha pikat kufitare ku janë instaluar Skaner me rreze X për skanimin e mjeteve dhe të mallrave.

 

DP

Sekori PIK

 

Marrë si informacion Nuk ka
50 02/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi inspektimet dhe sigurinë ushqimore që siguron AKU.

 

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut 02/06/2017 Përfunduar

Komunikuar në linjë telefonike

Nuk ka
51 04/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion i kërkuar për importin e produkteve me origjinë shtazore

 

Sektori PIK 04/06/2017 Përfunduar Nuk ka
52 05/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për inspektimin, monitorimin e kushteve fizike të 43 kopshteve të Tiranës.

1-Sa herë në vit kryhet Inspektimi i kopshteve dhe ku konsiston ai?

2- Cili ka qenë inspektimi i fundit?

3-Cilët kanë qenë problematikat që janë hasur?

4-Cfarë masash ndërmerr AKU në rast se konstatohen kushte jashtë standarteve?

5-Kur ështëkryer inspektimi i fundit në kopshtin në 34?

6-Cilët kanë qenë rezultatet?

7-Cfarë masash janë ndërmarrë?

Drejtoria Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori. OJSH

Sektori OSH

12/06/2017 Përfunduar Nuk ka
53 06/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacione mbi përmbushjen e detyrimeve ligjore, procedurat për pajisjen me licencë, certifikatat e sigurisë apo analizat që do të duhet të kryejë në vazhdimësi për hapjen e një restoranti. Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 07/06/2017 Perfunduar Nuk ka
54 07/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi legjislacionin e etiketave, skadencave dhe falsifikimeve të ushqimeve

 

Sektori Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 07/06/2017 Përfunduar Nuk ka
55 21.06.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi numrin e inspektimeve të Analizës Vjetore 2017 për sektorët OSH OJSH Sektori OJSH

Sektori OSH

21/06/2017 Përfunduar Nuk ka
56 22.06.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me kushtet e vecanta të cilat njësite e shitjes duhet të plotësojnë (hapësira, mbulimi apo dicka tjeter) për tregtimin e frutave dhe perimeve në ambiente të hapura. Sektori OJSH 23.06.2017 Përfunduar Nuk ka
57 05.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me “shqetësimin e ngritur nga mjekët referuar temperaturave tepër të larta, për krijimin e problemeve për sa i përket tregtimit në kioskat të shtuara nga Bashkia Tiranë, të produkteve ushqimore nëse këto nuk mbahen në kushtet e duhura” Sektori OJSH 07.07.2017 Përfunduar Nuk ka
58 06.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me lëshimin e certifikatës Fitosanitare, e cila shoqëron produktin “kafe” Sektori OJSH 07.07.2017 Përfunduar Nuk ka
59 10.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me certifikatën fitosanitare për importin e produktit të miellit nga Italia drejt Shqipërisë dhe gjithashtu bazën ligjore të cilës mund t`i referohemi. Sektori PIK 11.07.2017 Përfunduar Nuk ka
60 14.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion nëse AKU disponon një version nëgjuhën angleze ose italiane të Ligjit Nr.105/2016 dt.27/10/2016 “ Për mbrojtjen e bimëve”, të dërguar nga ju, me datë 11/07/2017.

 

Sektori PIK 17.07.2017 Përfunduar Nuk ka
61 21.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat e pajisjes me licencë për tregtimin e ujit të pijshëm. Sektori OJSH 25.07.2017 Përfunduar Nuk ka
62 24.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me kapacitetet e AKU për të kontrolluar gjithë zinxhirin ushqimor të të mbjellave nga fermerët në vend? (duke nisur nga fara, mbjellja, spërkatja, hedhja e pesticideve e deri tek hedhja në treg tek konsumatori) Sektori i Mbrojtjes së Bimëve dhe Sektori OJSH 24.07.2017 Përfunduar Nuk ka
63 24.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion ne lidhje me listën zyrtare të P.M.B. të regjistruara për t`u importuar dhe tregtuar në Republikën e Shqipërisë Sektori PIK 24.07.2017 Përfunduar Nuk ka
64 25.07.2017 Kërkesë për Informacion Rregulloren për produktet e mishit që është në fuqi për tregun shqiptar dhe për legjislacionin tjetër ushqimor për Shqipërinë lidhur me produktet e kafshëve? Sektori PIK 25.07.2017 Përfunduar Nuk ka
65 25.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me procedurën e pajisjes me licencë për tregtimin e ujit të pijshëm

 

Sektori OJSH 25/07/2017 Përfunduar Nuk ka
66 02.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me notifikimin e etiketës për produktin oriz “Superbrands”

 

Sektori Informimit të Shpejtë

OJSH

02/08/2017 Përfunduar Nuk ka
67 13.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me eksportin e kafshëve (konkretisht lopëve) nga Shqipëria si dhe procedurat që duhen kryer ? Sektori PIK 14.08.2017 Përfunduar Nuk ka
68 23.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me sasinë e miellit që importohet në Shqipëri gjatë një viti, gjurmueshmëria e këtij produkti, standardet.

 

Sektori PIK

Sektori OJSH

23.08.2017 Përfunduar Nuk ka
69 23.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion i kërkuar në lidhje me raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit për AKU

 

DP 30.08.2017 Përfunduar Nuk ka
70 28.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi formën e certifikatës që duhet për importin e disa produkteve ushqimore nga Hungaria në Shqipëri. Sektori PIK 29.08.2017 Përfunduar Nuk ka
71 29.08.2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për metodën e marrjes se mostrave Sektori Laboratorëve

Sektori OSH

 

31.08.2017 Përfunduar Nuk ka
72 04.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjet laboratorike për kryerjen e analizave

 

Sektori OSH

Sektori OJSH

Sektori i Laboratorëve

Sektori i Mbrojtjes së Bimëve

 

06.09.2017

11.09.2017

Përfunduar Nuk ka
73 06.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjen me “Kartën teknologjike”

 

Sektori OJSH

Sektori i Mbrojtjes së Bimëve

11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
74 07.09.2017 Kërkesë për Informacion  

Kërkesë për praktikë nëAKU

 

DP 07.09.2017 Përfunduar Nuk ka
75 06.09.2019 Kërkesë për Informacion

 

Informacion mbi vajin e ullirit

 

Sektori OJSH 11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
76 12.09.2017

 

Kërkesë për Informacion Studim tregu lidhur me pijet joakoolike dhe lëngjet e frutave të cilat ndodhen në treg

 

Sektori OJSH

Sektori i Laboratorëve

14.09.2017 Përfunduar Nuk ka
77 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Inspektimet e AKU në sezonin e verës. Çfarë rezultoi dhe a ka pasur raste të mbylljes së subjekteve apo që materialet i kanë kaluar institucioneve të tjera.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
78 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Në emisionin e datës 12.09.2017,Stop”, TV Klan

është transmetuar problematika e pasigurisë ushqimore. Në shumë supermarkete ushqime si gjalpi apo kosi është jashtë frigoriferit. Në fabrikën “osumi food”, kushtet janë skandaloze.

Kërkojmë të dimë nga ana juaj cfarë masash keni marrë për kontrollin e marketeve apo për ndërhyrje e masa në “osumi food”

 

 

 

 

Sektori OJSH 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
79 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën për të bërëaplikim për disa analiza të produkteve ushqimore.

 

Sektori i Laboratorëve 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
80 14.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën për miratimin e etiketave të reja të produkteve ushqimore

 

Sektori i Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 14.09.2017 Përfunduar Nuk ka
81 14.09.2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për të interpretuar analizat që janë nisur, duke saktësuar se çfarë tregon indeksi i refraksionit, ose tregonte para VKM-së së Marsit 2017

 

Sektori i Laboratorëve

Sektori OJSH

19.09.2017 Përfunduar Nuk ka
82 15.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi apelimin e gjobës Sektori Juridik 22.09.2017 Përfunduar Nuk ka
83 15.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me tenderin me objekt “Furnizimi me terrene, kimikatë dhe reagentë laboratorikë për nevoja të laboratorëve të AKU për vitin 2017“, për të cilin është publikuar “ vlerësimi i tenderit”

 

Sektori Juridik 18.09.2017 Përfunduar Nuk ka
84 19.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat dhe afatet kohore të përcaktuara nga ligji mbi ndryshim statusi të subjektit nga subjekt tregtues ushqimor, shtojcë, – Importues të produkteve me origjinë nga kafshët; ku është aplikuar në QKB

 

Sektori OSH 19.09.2017 Përfunduar Nuk ka
85 20.09.2017 Kërkesë për inspektim Kërkesë për monitorim në pikat e fast food-eve pranë shkollës 9-vjeçare “Tahir Hoxha”, Klos, për të garantuar sigurinë ushqimore të fëmijëve.

 

DRAKU Dibër 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
86 21.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi institucionin që miraton (normativat) Standartet e prodhimit për një produkt të caktuar

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
87 24.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi inspektoriatin e ushqimit në Durrës

 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 24.09.2017 Përfunduar Nuk ka
88 03.10.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjen apo jo me licencë speciale për aktivitetin import dhe tregti me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore me natyrë/prejardhje jo shtazore.

 

Sektori OJSH 03.10.2017 Përfunduar Nuk ka
89 03.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi emrat e kompanive, NIPT-et e tyre dhe Administratorët, të cilat janë referuar në prokurori gjatë periudhës 1 Janar 2016 – 30 Shtator 2017, nga 12 degët rajonale të AKU-së, por edhe nga institucioni qendror i AKU.

 

Sektori Juridik 09.10.2017 Përfunduar Nuk ka
90 03.10.2017 Njoftim Njoftojnë se kompania Loren Sh.P.K. në datën 5 Tetor do të importojë një kamion me grurë fare nga Kosova. Varieteti POBEDA.

 

Sektori PIK 03.10.2017 Përfunduar Nuk ka
91 03.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion rreth vendeve të lira të punës pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Kukës Sektori i Burimeve Njerëzore Në trajtim Nuk ka
92 04.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi ndryshimin midis thertoreve dhe dyqanit të mishit.

Gjithashtu dhe procedurat për të hapur një thertore apo një dyqan mishi

 

Sektori OSH 05.10.2017 Përfunduar Nuk ka
93 04.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi dokumentet dhe kërkesat ligjore që duhet të plotësojë një restorant

 

Sektori OSH 10.10.2017 Përfunduar Nuk ka
94 05.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi pajisjen me certifikatë shëndetësore për produkte (kek, çokollatë…) për arsye se është penguar eksporti i produkteve në vende si Kosova, Maqedonia, Bosnja-Hercegovina etj. Pasi këto shtete pajisen me këtë dokument ndërsa ne në Shqipëri jo.

 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 05.10.2017 Marrë si informacion, Kontaktuar ne mënyrë telefonike. Nuk ka
95 06.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi procedurat dhe kushtet që duhen plotësuar nga një aktivitet importi të produkteve të ngrira (akullore, produkte mishi etj.)

 

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori Informimit të shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut

 

18.10.2017 Perfunduar Nuk ka
96 06.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi procedurat që duhet të plotësojë për të kaluar një produkt ushqimor (biskota ) nga Greqia në Shqipëri.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori OJSH

11.10.2017 Përfunduar Nuk ka
97 12.10.2017 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Sektori i Marrëdhënieve me Publikun Në trajtim Nuk ka
98 16.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi personin përgjegjës për thertoret e mishit, dhe një kontakt të tij/saj.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

 

16.10.2017 Përfunduar Nuk ka
99 16.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion për mënyrën se si mund të aplikojë për një pozicion pune pranë AKU

 

Sektori i Burimeve Njerëzore Në trajtim Nuk ka