Instituti i Sigurisë Ushqimore Europiane ka publikuar Eurobarometrin mbi Sigurinë Ushqimore që mbuloi 28 shtetet anëtare për vitin 2019, i njejti studim është kryer edhe në pesë vendet e paraaderimit, Shqipëri, Mal i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut, Serbi dhe Turqi. Në vijim po publikojmë nëpërmjet fotove eurobarometrin e publikuar për Shqipërinë!

#BashkëPërSigurinëUshqimore