Modelet e Certifikatave

Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te bleteve Bombus spp. (BEE)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te zogjve 24 oresh te tjere nga strucat
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te suplementeve ushqimore per kafshe
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit per kafshe ose produkte jo per konsum human
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te vezeve te shpendeve per celje
Model Certifikate Shendetesore per eksportimin e perkohshem te kuajve
Model Certifikate Shendetesore per levizjen jo-komerciale te zogjve te shoqerimit 
Model Certifikate Shendetesore per pellumbat per gara te destinuar per levizje te perkohshme
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit te perpunuar per kafshet e shoqerimit i ndryshem nga ushqimi i konservuar
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te bleteve mbreteresha Apis mellifera and Bom-bus spp. (QUE)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te shpendeve per mbareshtim ose prodhim (SRP)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te gezofeve dhe lekureve te trajtuara te ruminanteve
Model Certifikate Shendetesore per mish te pergatitur (MP-PREP) per import, transit dhe eksport

Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit gjedh per mbareshtim dhe/ose prodhim (BOV-X)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit gjedh per therje te menjehershme
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit te konservuar per kafshet e shoqerimit
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te qenve, maceve dhe nuselaleve
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mjaltit dhe produkteve te tjera te bletarise te destinuara per konsum njerezor
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhe
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhe
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kermijve tokesore te gjalle
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket, perfshire mishin e grire dhe te derrit
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit dhen/dhi per mbareshtim dhe/ose prodhim (OVI-X)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit dhen/dhi per therje te menjehershme (OVI-X)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te perbera te destinuara per konsum human
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te peshkimit per konsum human
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit derra per therje (POR-Y)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te rendit Artiodactyla dhe te familjeve Rhinocerotidae dhe Elephantidae (RUM)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve jo-shtepiake te familjes Suidae, Tayassuidae dhe Tapiridae (SUI)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te zorreve te kafsheve
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te grire dhe mishit te ndare mekanikisht te shpendeve (pou-mi/msm)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te mishit, stomake, fshikeza dhe zorre te trajtuara
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te vezeve (V)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te shpendeve
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport per qumesht te paperpunuar dhe produktet e tij per konsum human
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te vezeve (PV)

Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te Stucave per mbareshtim ose prodhim (BPR)
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te kombinuar me perberes me origjine shtazore
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te vezeve te shpendeve per celje

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE PER EXP DREJT TURQISE PER PRODUKTET BLEKTORALE QE DO TE PERDOREN NE PRODHIMIN E PRODUKTEVE TEKNIKE PERFSHIRE EDHE PRODUKTET FARMACEUTIKE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE VETERINARE PER KAFSH TE LLOJIT GJEDH TE THERURA NE THERTORE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE VETERINARE PER PRODUKTET E PESHKIMIT PER KONSUM NGA NJEREZIT NE TURQI

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER EKSPORT NE ITALI TE BRETKOSAVE TE GJALLA

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER IMPORT TE GJEDHIT PER THERJE TE MENJEHERSHME NGA ITALIA

MOD CERTIFIKATE TE SHENDETIT TE KAFSHEVE DHE SHENDETIT PUBLIK PER IMPORTIN E MISHIT TE FRESKET TE SHPENDEVE NGA RUMANIA URDHER NR 4 DT 14.01.2013

MOD CERTIFIKATE SHENDETESORE PER EXPORTIN E DHENVE DHE DHIVE PER MBARESHTIM NE SHQIPERI

MOD-CERTEFIKATE SHENDETESORE TE KAFSHES DHE PRODUKTEVE TE MISHIT, STOMAKEVE TE TRAJTUAR, TE BRENDSHMET DHE ZORRET PER EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

SHKRESEN NR.4434 PROT, DATE 08.05.2018 ME LENDE “DERGIM I MODELIT TE CERTIFIKATES SE SHENDETIT TE KAFSHEVE PER EKSPORT NE BE TE QENEVE, MACEVE DHE NUSELALAVE.

URDHERI NR. 200, DATE 10.05.2018 PER MIRATIMIN EMODELIT TE CERTEFIKATES SHENDETESORE VETERINARE PER RUAJTJE TE PERKOHESHME TE PRODUKTEVE ME ORIGJINE SHTAZORE, PER RIEKSPORTIN E KONSERVAVE TE PESHKUT NGA REPUBLIKA E SERBISE PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE.

SHKRESA NR. 7499, DATE 18.07.2018 ME LENDE “PERCILLET SHKRESA PER CERTIFIKATEN SHENDETESORE PER USHQIM TE PERPUNUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT”, I NDRYSHEM NGA USHQIMI I KONSERVUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT, E CILA SHOQERON NGARKESAT ME KETO PRODUKTE NGA BOSNJE DHE HERCEGOVINA ME DESTINACION EKSPORTIN PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE OSE TRANZIT NEPERMJET SHQIPERISE.

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER USHQIM TE KONSERVUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT, I DESTINUAR PER DERGIM OSE TRANSIT PERMES SHQIPERISE, NGA BOSNJE HERCEGOVINA.

CERTIFIKATA SHËNDETËSORE “PËR USHQIM TË PËRPUNUAR PËR KAFSHËT E SHOQËRIMIT I KONSERVUAR, TE DESTINUAR PËR DËRGIM OSE TRANZIT PËRMES BASHKIMIT EUROPIAN”

MODELI I MIRATUAR I CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE PËR EKSPORTIN E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT DHE TË VAJIT TË PESHKUT PËR NË MBRETËRINË E NORVEGJISË

 

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE VETERINARE PËR KAFSHË TË LLOJIT GJEDH TË THERURA NË THERTORE

SHKRESA ME NR. 10198 PROT, DATE 02.11.2018 ME LËNDË ” DËRGIM I MODELIT TË CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE PËR USHQIM TË KONSERVUAR PËR KAFSHËT E SHOQËRIMIT, I DESTINUAR PËR DËRGIM OSE TRANZIT PËRMES SHQIPËRISË NGA REPUBLIKA E SERBISË”

SHKRESË NR. 4296 PROT, DATË 28.05.2019 ME LËNDË “DËRGOHET MODELI I CERTIFIKATËS VETERINARE” QË DO TË PËRDORET PËR EKSPORTIN E DERRAVE ME QËLLIM MBARËSHTIM DHE/OSE PRODHIM NGA HOLLANDA, PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Çertifikatë veterinare për eksport të mishit të freskët të kafshëve shtëpiake të llojit dhen dhe dhi në Republikën e Serbisë

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHE TE GJALAL TE LLOJIT DHEN,DHI PER MBARESHTIM PER IMPORTTET ME ORIGJINE NGA IRLANDA

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHET E LLOJIT GJEDH PER MBARESHTIIM, PRODHIM SI DHE MOD CERF PER MISHIN E FRSKET TE GJEDHEVE PER IMPORT ME ORIGJINE NGA HOLANDA

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISHIN E FRESKET PER IMPORT ME ORIGJINE NGA KANADAJA

MOD CERTIFIKATE PER EKSPORTET E PRODUKTEVE TE PESHKIMIT PER KONSUM NJEREZOR NGA REPUBLIKA E SHQIPERISE NE REPUBLIKEN E KOSOVES

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISH TE GRIRE DHE MISH TE NDARE MEKANIKISHT TE SHPENDEVE

MOD CERTIFIKATE PER MISH TE PERGATITUR PER EKSPORT NE REPUBLIKEN E KOSOVES

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISH TE SHPENDEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER PRODUKTE TE MISHIT STOMAK ZORRE DHE FSHIKEZA TE TRAJTUARA PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER PRODUKTE TE PERBERA TE DESTINUARA PER KONSUM HUMAN

MOD CERTIFIKATE PER PRODUKTET E VEZEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER EKSPORT NGA SHQIPERIA NE KOSOVE E MISHIT TE FRESKET TE KAFSHEVE TE LLOJIT GJEDHE

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E PRODUKTEVE ME BAZE QUMESHTI NGA REPUBLIKA E SERBISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MOD CERTIFIKATE PER MISHIN E FRESKET DUKE PERFSHIRE MISHIN E GRIRE TE DERRIT PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E KERMINJVE PER KONSUM NJEREZOR NGA SERBIA PER NE SHQIPERI

MOD CERTIFIKATE PER ZORRE TE KAFSHEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER PRODUKTE MISHI NGA GREQIA NE SHQIPERI

MOD CERTIFIKATE PER MISHIN E SHPENDEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER MJALTIN DHE PRODUKTET E TJERA TE BLETARISE PER EKSPORT NE KOSOVEd

MOD.CERTIFIKATE VETERINARE PER IMPORT TE PESHQIVE TE GJALLE , TE VEGJLIVE TE TYRE DHE VEZEVE NE KOSOVE.

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT PER PRODUKTET E QUMESHTIT NE SHQIPERI NGA BRITANIA E MADHE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE DHE VETERINARE PER PRODUKTET BLEKTORALE SI DHE PRODUKTET E PRODHIMEVE DETARE PER EXPORT NE TURQI

MODEL CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHET E GJALLA TE LLOJIT DHEN PER MBARESHTIM PER IMPORT ME ORIGJINE NGA IRLANDA

MODELI I CERTIFIKATES VETERINARE PER EXPORT E VEZES KLASI B NGA SHQIPERIA NE KROACIurdh.129 dt 7.4.2014

MODEL CERTIFIKATE PER EKSOPRT NE MAKAO TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT TE PERFITUARA NGA QUMESHTI I PAPERPUNUAR URDHER MINISTRI NR 104 DT 27.03.2014

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER QUMESHTIN DHE NENPRODUKTET E TIJ NE PANAIRE TE BE-SEURDHER NR.16.DT 16.01.2013

MOD CERTIFIKATE VETETRINARE PER QUMESHTIN DHE NENPRODUKTET E TIJ DHE PRODUKTEVE TE PESHKUUT ME REPUBLIKEN E GREQISEURDHER nR.152 DT.15.5.2013 PER MIRATIMIN E CERTIFIKATAVE VETERINARE PER EXPORT TE PRODUKTEVE TE MISHITURDHER nR.190 DT.25.7.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER IMPORTIN E ZOGJVE 24 ORESH NGA BOSNJE HERCEGOVINE NE SHQIPERIurdher Nr.231 dt 24.09.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT NGA SKOCIA URDHER NR.317 DT 1.6.2015

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT TE MISHIT TE LEPURIT NGA POLONIA NE SHQIPERIURDHER NR.462 DT 7.10.2015 MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE VETERINARE PER IMPORTIN E VEZEVE NGA KOSOVA NE SHQIPERI URDHER Nr241 dt 27.09.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE EKSPORTIT TE PRODUKTEVE TE KOMBINUARA TE CILAT PERMBAJNE PERBERES ME ORIGJINE SHTAZORE NGA SHQIPERIA NE KOSOVE URDHER MINISTRI NR 233 DT 20.05.2014

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E PRODUKTEVE TE MISHIT 20.05.2014

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIM TE PRODUKTEVE TE MISHIT NGA GREQIA URDHER NR 76 DT 11.3.2014

MOD CERTIFIKATE EKSOPRTIN NE DUBAI TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT URDHER NR 75 DT 11.3.2014

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E PRODUKTEVE TE MISHIT, MISHIT TE FRESKET DHE ORGANEVE TE BRENDSHME TE GJEDHIT NGA POLONIA

MOD-CERTEFIKATE VETERINARE, E MISHIT TE KAFSHEVE SHTEPIAKE TE LLOJIT GJEDH PER EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MOD-CERTEFIKATE VETERINARE, E MISHIT TE DERRIT PER EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MODEL CERTIFIKATE-MOLUSQE-BIVALVE-DESTINUAR-PER-KONSUM-HUMAN PER TREGETIM NE TREGUN E BRENDSHEM

URDHERI NR. 200, DATE 10.05.2018 PER MIRATIMIN EMODELIT TE CERTEFIKATES SHENDETESORE VETERINARE PER RUAJTJE TE PERKOHESHME TE PRODUKTEVE ME ORIGJINE SHTAZORE, PER RIEKSPORTIN E KONSERVAVE TE PESHKUT NGA REPUBLIKA E SERBISE PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE.

NJOHJA E CERTIFIKATËS VETERINARE, PER IMPORTIN E MJALTIT DHE PRODUKTEVE TE TJERA TE BLETARISË TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

URDHRI NR. 575, DATE 31.12.2018 ME LËNDË “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS VETERINARE, PËR IMPORTIN E ZORRËVE PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.

URDHRI NR. 573, DATE 27.12.2018 ME LËNDË “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS VETERINARE, PËR IMPORTIN E MJALTIT DHE PRODUKTEVE TË TJERA TË BLETARISË TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE VETERINARE PËR KAFSHË TË LLOJIT GJEDH TË THERURA NË THERTORE

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR EKSPORT NË BE TË KËRMINJVE TË FRESKËT, TË NGRIRË, TË QËRUAR, TË GATUAR, TË PËRGATITUR, OSE TË RUAJTUR PËR TU VENDOSUR NË TREG PËR KONSUM HUMAN 

CERTIFIKATË VETERINARE PËR IMPORTIN E MISHIT TË KAFSHËVE SHTEPIAKE TË LLOJIT GJEDH NGA REPUBLIKA E HUNGARISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

CERTIFIKATË VETERINARE PËR IMPORT TE MISHIT TE VENDIT DERRI NGA REPUBLIKA E HUNGARISË NE REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE TË KAFSHËS DHE PRODUKTEVE TË MISHIT, STOMAKË TË TRAJTUAR, TË BRENDSHMET DHE ZORRËT PËR EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR IMPORTIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË TË KAFSHËVE TË LLOJIT GJEDH PËR MBARËSHTIM DHE/OSE PRODHIM

 

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR EKSPORTET E PRODUKTEVE TE PESHKIMIT PËR KONSUM NJERËZOR, NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORË PËR MISHIN E FRESKËT, DUKE PËRFSHIRË, MISHIN E GRIRË, TË DERRIT PËR EKSPORT NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR EKPORT TË PRODUKTEVE TË PËRBËRA TË DESTINUARA PËR KONSUM HUMAN NE REPUBLIKEN E KOSOVES

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR MISH TË GRIRË DHE MISH TË NDARË MEKANIKISHT TË SHPENDËVE PËR EKSPORT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR PRODUKTE TË MISHIT, STOMAKË, FSHIKËZA DHE ZORRË TË TRAJTUARA PËR EKSPORT NË RUPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE  PËR ZORRË TË KAFSHËVE PËR EKSPORT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR MISH TË SHPENDËVE PËR EKSPORT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Dergim Urdhri Nr.241, date 27.09.2013 produkte te kombinuara me origjine shtazore

CERTIFIKATË VETERINARE PËR EKSPORT TË PRODUKTEVE TË QUMËSHTIT NË KOSOVË

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR PRODUKTET E VEZËVE, PËR EKSPORT OSE TRANSIT NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR EKSPORT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS PËR MJALTIN DHE PRODUKTEVE TË TJERA TË BLETARISË TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR