Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve

Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

 

Drejtori i Përgjithshëm – Kryetar

Përgjegjës i Sektorit Juridik – Anëtar

Përgjegjës i Sek. të Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore – Anëtar

Përgjegjës i Sek. të Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë OSH dhe Operatorëve të Biznesit – Anëtar

Përgjegjës i Sek. të Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit – Anëtar  

Përgjegjës i Sek. të Kërkimit Shkencor dhe Dokumentacionit – Anëtar

Specialist i Sek. të Sistemit të Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut – Anëtar