Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën publike orarin zyrtar ku çdo konsumator/OBU mund të paraqitet pranë drejtorive rajonale për të ngritur shqetësimet apo problemet që ata kanë.
12 drejtoritë rajonale do të mbajnë shënim çdo diskutim dhe problematikë, më pas Drejtoria e Përgjithshme do ti bëjë publike këto takime.
Qëllimi i kësaj nisme është rritja e sensibilizimit dhe informimit të konsumatorit gjithashtu dhe të operatorëve të biznesit.