Legjislacioni

Baza e Pergjithshme

LIGJI  NR. 10433, DT 16.06.2011, PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

VKM NR. 1081, DT. 21.10.2009, PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU

LIGJI PER USHQIMIN, NR 9863 DT 28.01.2008

 

Listë verifikimi thertore

Liste Verifikimi Thertore – Tetor 2017

 

Listë verifikimi për njësitë e tregtimit të mishit

Liste verifikimi per njesite e tregtimit te mishit

 

Listë verifikimi përpunim qumështi

Liste verifikimi perpunim qumeshti

 

Marrëveshjet

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET APP DHE AKU

REKOMANDIMI NR 10181_PROT DATE 19_11_2018 MBI HARTIMIN E KRITEREVE TË VEÇANTA PËR KUALIFIKIM DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PROKURIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE

 

 

LIGJE

LIGJI PER AUDITIMIN
LIGJI PER VEREN

LIGJI NR.9441 PER QUMESHTIN

LIGJI PER KRIPEN E JODIZUAR (3)

LIGJI PER PRODUKTET BIO (2)

LIGJI PER VAJIN E ULLIRIT NR 87-2013
LIGJI NR 9441 DT 11 11 04, I NDRYSHUAR ME 26.03.13

LIGJI PER MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV NR 4 DT 16 8 2012

LIGJI PER SHERBIMIN VETERINAR- I NDRYSHUAR ME 26.03.13
Ligji 71 2013 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 74 2013 Për disa ndryshime ne ligjin 9863

Ligji Nr. 84 2013 shfuqizimi i ligjit 8411 Per ushqimet e blegtorise

Ligji nr. 87 2013 “Për kategorizimin e prodhimit, etiketimit dhe tregtimit e vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit

Ligji Nr. 9362, datë 24.3.2005 ”Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”

Ligji nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin

Ligji nr. 9908, date 24.04.2008 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 10433 datë 16.6.2011 Për inspektimin

Ligji Nr. 10465, datë 29.09.2011“Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”

217-2016.pdfNdryshimet e ligjit per MB. e bimeve

Ligji Nr. 64_2012, date 31.5.2012 per peshkimin

Ligji per Sherbimin Veterinar – i ndryshuar me 26.03.13
Ligji i duhanit 8691 16.11.2000

Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr 8691 dt 16.11.2000
Ndryshim ne ligjin e licencave
Ligji nr. 10081 dt. 23.02.2009 per licencat
LIGJ 10416 Per Materialin Mbjelles dhe Shumzues Bimor
Ndryshim ne Ligjin 10416
Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.10416 dt 7.4.2011
LIGJ 10390 date 3.3.2011 Per Plehrat e Perdorimit per Bimesine

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 10 390, dt 3.3.2011
Ligji nr 9362date 24.3.2005 Per sherbimin e mbrojtjes se bimeveurdher 24
LIGJI_8443_21.01.1999 PER VRESHTARINE , VEREN DHE PRODUKTET E TJERA TE RRUSHIT

LIGJI_9199_26.02.2004 PROD. BIO

LIGJI NR.87 PER VAJIN E ULLIRIT

LIGJI PER KRIPEN E JODIZUAR

LIGJ Nr.9636, datë 6.11.2006 PER MBROJTJEN E SHENDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT
LIGJ Per-parandalimin-e-crregullimeve-te-shkaktuara-nga-pamjaftueshmeria-e-jodit-ne-organizmin-e-njeriut

 

VKM

VKM Nr. 1352, datë 3.10. 2008 “Për miratimin e rregullores së parapaketimit
VKM PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBETAR TE
USHQIMIT
1081
VENDIM I KM_177_06 03 20121 AMBALAZHET DHE MBROJTJET E TYRE
VENDIM I KM_1344_10 10 20081 ETIKETIMI

VKM NR.1081 DT.21.10.2009 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU-SE

VKM NR. 235 DATE 21.03.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KARAKTERISTIKAT E CILËSISË DHE KRITERET E NATYRSHMËRISË SË VAJIT TË ULLIRIT DHE VAJIT TË BËRSIVE TË ULLIRIT” SI DHE PROCEDURËN E LICENCIMIT
VKM 760 PER GJURMUESHMERINE E PRODUKTEVE USHQIMORE ME ORIGJINE SHTAZORE

VKM 1344 PER ETIKETIMIN E PRODUKTEVE

VKM NR 1081 DT 21 10 2009

VKM PER STANDARTET VETERINARE TE PUSHTETIT VENDOR – 16 01 2013
VKM Nr. 475, datë 10.07.2003 “Per karakteristikat e vajrave të ullirit”.

VKM Nr. 750, datë 14.07.2010“Për miratimin e rregullave të inspektimit karatinor fitosanitar”
Vkm inspektorati mbikqyrjes se tregut

VKM_nr.1344,_date_10.10.2008_etiketimi (1)
VKM 538 per licencat,autorizimet e lejet

VKM 1295 date 29.12.2009
VKM 86 foragjere drithra date_30.01.2013__1_

VKM nr530,531 date 13.06.2013
VKM Nr.1188 Dt 20.8.2008

VKM Nr.1555 Dt 12.11.2008

VKM.NR.32.Dt 20.1.2016
 

UDHËZIME

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBUMK ADITIVET

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBMUK ADITIVET

UDHEZIMI-207-DT-31.3.2015

UDHËZIM NR 2 DT 17 2 2010

UDHËZIM NR 207 PER MIELLRAT

UDHËZIM PAKETA HIGJENIKE DT 13 04 2012
UDHËZIM FZ ESTRA 80 PAKETA HIGJIENIKE DT 13.04.2012

UDHËZIM NR.5, DT 25.03.2011 KERKESAT PER QUMESHTIN
UDHËZIM NR 11 DT 02.07.2014 PËR VENDNDODHJEN DHE KUSHTET E TJERA TË TREGJEVE TË SHITJES ME SHUMICË

UDHEZIM NR 12 DT 29 09 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER MYKOTOKSINAT

UDHEZIM NR 19 DT 17 11 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER KONTR.ZYRTARE TE NITRITEVE

UDHËZIM NR 16 DT 29.08.2011 PËR ADITIVËT USHQIMOR TË TJERË NGA NGJYRUESIT DHE ËMBËLSUESIT
UDHEZIMI NR 2 DT 17 02 2010 MBI SISTEMIN E ETIKETIMIT TË MISHIT TË GJEDHIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ

UDHEZIMI NR 8 DT 05 08 2007 MBI TARIFAT E TË ARDHURAVE DYTËSORE TË APLIKUESHME NGA INSTITUCIONET VARTËSE TË MINISTRISË
UDHËZIMI I MINISTRIT NR.15, DATE 10.10.2018 “MBI PËRDORIMIN E UJIT TE NXEHTË TË RICIKLUAR PËR TË HEQUR NDOTJEN SIPËRFAQËSORE MIKROBIOLOGJIKE NGA KARAKASAT”

UDHËZIMI NR. 5, DATË 04.05.2018 “PËR PËRJASHTIM NGA ZBATIMI I SISTEMIT TË VETËKONTROLLIT PËR OPERATORË TË VEÇANTË TË BIZNESIT USHQIMOR”

USHEZIM NR.5, DT 07.09.09 UDHEZIMI I MBETJEVE TE PESTICIDEVE NE USHQIMET SHTAZORE
UdhezimUDHEZIM NR.2, DT 14.02.2013, PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU
Udhëzim Nr 4 datë 04.04.2013 “Për përcaktimin e komponimeve të përgjithshme polare në vajrat për skuqje”.

Udhëzim Nr 207 datë 31.03.2015 “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë së miellit dhe të grurit

Udhëzim Nr. 1, datë 05.02.2016,”Për vendosjen e niveleve maksimale për disa kontaminues në produktet ushqimore
Udhëzim Nr. 5, datë 07.09.2009 “Mbi nivelet maksimale të mbetjeve të pesticideve

Udhezim Nr. 8, datë 08.05.2007 Mbi tarifat e të ardhurave dytësore

Udhëzim Nr. 12, date 29.09.2010 Për metodat e marrjes se mostrave dhe analizimit

Udhëzim Nr. 16, datë 22.12.2014 “Për përcaktimin e kriterit të pastërtisë së ngjyruesve

Udhëzim Nr. 18 datë 17.11.2010 Për aditivët ushqimorë

Udhëzim Nr.14, datë 13.12.2012 Mbi kriteret qe duhet te plotesoje nje laborator veterinar i autorizuar

Udhëzim Nr.16, datë 29.08.2011 Për aditivët ushqimorë të tjerë nga ngjyruesit dhe ëmbëlsuesit

Udhëzimi Nr. 8 datë 21.7.2008 Për materialet dhe artikujt qeramik të përcaktuar të
Udhezimi per plehrat

Udhezim 5 MMSHB
Udhezimi nr 8 dt 05 08 2007 Tarifat Dytesore PIK

Udhezimi_nr.5,_dt.14.5.2014_mbetjet_e_pesticideve
15-10-28-10-34-15Udhezim_Nr_13date_29_09_2010_vendosja_e_nivele_maksimale_per_disa_kontaminues (1)

15-10-28-10-50-21Udhezimi_nr.207,_dt.31.03.2015_per_miellin
Udhezimi nr.5 dt.16.02.2012 sasite e tregt.mmshb pe proc-regjistr.

Udhezim nr.18 dt.27.02.2012 per sasine e materialit mbj.per perdorim vetiak
Udhezimi 9 per plehrat

Udhezimi nr 107 datë 2 12 2002
 

URDHËR

Manuali i Procedurave te Auditimit miratuar me Urdhërin Nr.100 dt.25.10.2016
URDHER 146 RREGULLORJA USHQIMET DIETIKE FINALE

URDHER ETIKA

URDHER NR 616 Datë 27.12.2006 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR USHQIMET E PËRPUNUARA ME BAZË DRITHRAT1-REGULLORET-E-VEZEVE

Urdhër Nr. 257 datë 11.06.2008 “Për miratimin e rregullores “per produktet e kakaos dhe cokollates”.

Urdhër Nr. 125-date 30.03.2007 “Për-miratimin-e-rregullores-për-disa-sheqerna-për-përdorim-njerëzor”.

URDHËR NR 444 DATE 7 12 2007 PER LENGJET E FRUTAVE

RREGULLORE MJALTI URDHER
URDHER Nr. 392 Datë 2.12.2009 VERERAT E AROMATIZUARA

URDHËR NR 266 DT. 29.08.2011 PËR INDUSTRIALIZIMIN DHE TREGTIMIN E UJËRAVE MINERALE NATYRALE

URDHER PER KRIJIMIN E NJE PROCEDURE MBI INFORMACIONIN QE DUHET TE PERMBAJE ETIKETA

URDHER.235.DT 20.05.2014 GJURMUESHMERIA

URDHER 211,DT 29.6.2011 PER PRODUKTET USHQIMORE PER PERDORIM TE VECANTE USHQIMOR
URDHER NR 234 DT 20 05 2014 NDRYSHIM PER 438

URDHER QUMESHT 286 NDRYSHIM I URDHERIT 438

URDHER.234.DT.20.05.2014 NDRYSHIM I 261

URDHER.235.DT.20.05.2014 GJURMUESHMERIA

URDHER 363 RREGULORE PER MBETJET FARMAKOLOGJIKE NE USHQIME PRODUKTE SHTAZORE

URDHER ENZIMAT USHQIMORE

URDHERI 125 PER PROCESET E THERJES

URDHËR NR 178 DT 04.06.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI LISTAT E KAFSHËVE DHE PRODUKTEVE SUBJEKT I KONTROLLEVE NË PIKAT E INSPEKTIMIT KUFITAR”URDHERI 178 DATE 04 06 2012

URDHËR Nr. 183 datë 25.05.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI RREGULLAT SPECIFKE TE HIGJENES PER USHQIMET ME ORIGJINE SHTAZORE”

URDHER 192 DT 06.06.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI SUBSTANCAT E PADËSHIRUARA NË USHQIMIN E KAFSHËVE”

URDHER 194 DT 6 6 2011 MBI KUSHTET E IMPORTIT TE DISA USHQIMEVE NGA ALFATOXINAT

URDHER 261 DT 10.09.2009 KRITERET MIKROBIOLOGJIKE

URDHER 310,DT 26.6.2006 MBI VENDOSJEN E NIVELEVE DHE FREKUENCAVE TË KAMPIONIMIT

URDHËR NR 331 DT 17.11.2010 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VENDEVE JO ANËTARE TË BE-SË DHE TERRITOREVE, NGA TË CILËT JANË TË LEJUARA IMPORTET E MOLUSQEVE BIVALVE, EKINODERMËVE, TUNIKATËVE, GASTROPODËVE DETARË SI DHE PRODUKTEVE TË PESHKIMIT

URDHER 357 DT 22.12.11 MBI KUSHTET E TREGTIMIT DHE PERDORIMIT TE TIROSTATIKEVE

URDHËR NR. 10 Datë 13.01.2010 PËR VLERËSIMIN DHE KATEGORIZIMIN E STABILIMENTEVE TË PRODUKTEVE USHQIMORE ME ORIGJINË SHTAZORE

URDHERI 184,date 25.04.07 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “QE SHFUQIZON DISA DIREKTIVA

URDHËR NR. 568 Datë 22.12.2008 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PRODUKTET USHQIMORE PËR PËRDORIME USHQIMORE TË VEÇANTA”

URDHER NR 438, DT 7.10.2008 RREGULLORE E QUMESHTIT E PLOTE 2008

URDHER 330 ,DT 6.7.2006 MBI VENDOSJEN E RREGULLAVE TË DETAJURA PËR KAMPIONIMIN ZYRT

URDHËR Nr. 382 datë 31.07.2006 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI ORGANIZIMIN E KONTROLLEVE ZYRTARE TË BËRA PËR TË VERIFIKUAR PËRPUTHJEN ME LEGJISLACIONIN PËR USHQIMIN E NJERËZVE E TË KAFSHËVE DHE RREGULLAT PËR SHËNDETIN SI DHE MIRËQENIEN E KAFSHËVE”
URDHER NR 187, DT 23.04.2014, PER PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

URDHER NR 285, DT 02.06.2014, PER NDRYSHIMIN NE PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU
Urdhër Nr.235 datë 20.05. 2014 “Për kërkesat e gjurmueshmerise të produkteve me origjinë shtazore”
Urdhër Nr 125 date 30.03.2007 Për miratimin e rregullores për disa sheqerna për përdorim njerëzor.

URDHËR Nr. 2 datë 08.01.2007 TVBN Peshk

Urdhër Nr. 4 datë 09.01.2007 Për miratimin e rregullores Mbi kriterin e pastërtisë

Urdhër Nr. 72 date 15.03.2011 Për miratimin e akt-kontrollit mbi inspektimin e

Urdhër Nr. 123 datë 30.03.2007 Për miratimin e rregullores “Për mjaltin”.

Urdhër Nr. 192, datë 06.06.2011 Për miratimin e rregullores “Mbi substancat e padëshiruara në ushqimin e kafshëve”

Urdhër Nr. 234 datë 20.05.2014, Për zëvendesimin e aneksit I të Urdhërit nr. 261, datë 10.09.2009
Urdhër Nr. 266 date 29.08.2011 Për mirtamin e rregulores “Për industrializimin dhe tregtimin e ujrave minerale natyrale
Urdhër Nr. 322 datë 20.11.2012 Per performancen e metodave analitike dhe interpretimin e rezultateve te analizave laboratorike”

Urdhër Nr. 345 datë 15.12.2012 Mbi miratimin e laboratoreve veterinare shteterore ne Republiken e Shqiperise
Urdhër Nr. 444 datë 7.12.2007 Për miratimin e rregullores “Për lengjet e frutave dhe produkteve te ngjashme me to”
URDHËR NR. 24, DATË 30.01.2013, PËR “Unifikimin e Procedurave, Metodave dhe Dokumentacionit të Funksionimit të Laboratorëve”
URDHERI 168 Per PIK-et
urdher.374

Urdher8572date14 11 2005
Urdher 331,date 17.11.2010 miratimi i listes se vendeve jo antare te BE per importet e molusqeve

Urdher 438date 7 10 2008 rregullore e qumeshtit e plote 2008 (6)(1)
Urdher qumesht per PIK 286
Urdher 178,date04.06.2012
Urdheri 250 afati i jetegjatesise se produkteve
URDHËR NR. 433, DATE 15.10.2018 “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE, PËR IMPORTIN E MISHIT TE FRESKËT TE KAFSHËVE TE LLOJIT DERRA SHTËPIAK NGA REPUBLIKA E ITALISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
URDHËR NR. 409, DATE 01.10.2018 “PËR NJOHJEN E MODELIT TË CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE VETERINARE PËR USHQIMIN PËR PESHK, NGA REPUBLIKA E BONJE HERCEGOVINËS NE TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”
URDHËR I MINISTRIT NR. 82 DATË 30.1.2019 PËR NJË SHTESË NË URDHRIN NR. 250/2011 “MBI DISA MASA PËR HYRJEN NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË PRODUKTEVE USHQIMORE”
URDHRI I MINISTRIT NR. 78 DATË 29.1.2019 “PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË GJALLA, PRODUKTEVE DHE NËNPRODUKTEVE ME ORIGJINË SHTAZORE TË LLOJIT GJEDH NGA SHTETI I GREQISË”
URDHRI I MINISTRIT NR. 79 DATË 29.1.2019 “PËR IMPORTIN E KAFSHËVE TË GJALLA, PRODUKTEVE DHE NËNPRODUKTEVE ME ORIGJINË SHTAZORE TË LLOJIT GJEDH NGA SHTETI I KOSOVËS”
URDHËR NR 394 DATE 18.09.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË KRYERJES SË VEPRIMEVE ADMINISTRATIVE DERI NË KONSOLIDIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË MINISTRISË SË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

 

RREGULLORE

2- RREGULLORJA 2 VEZA
1-REGULLORET-E-VEZEVE

3- REGULLORE-E-VEZEVE-3-3

RREGULLORE RECELIT FINAL
RREGULLORJA E BRENDSHME PER DUHANIN
1-REGULLORET-E-VEZEVE

2- RREGULLORJA 2 VEZA

3- REGULLORE-E-VEZEVE-3-3
RREGULLORE MJALTI(1)
Rregullore PMV

 
MANUAL

MANUALI I AUDITIMIT TE BRENDSHEM
Manuali per Inspektimin Fitosanitar ne PIK_opt
Manual_per_Pikat_e_Inspektimit_Kufitar1 Urdheri 620,date 28.12.2008

 

Kontrata per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve

Lista e PMB-ve të Regjistruara për tu Importuar dhe Tregtuar në Republikën e Shqipërisë.