Legjislacioni

Baza e Pergjithshme

LIGJI  NR. 10433, DT 16.06.2011, PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

VKM NR. 1081, DT. 21.10.2009, PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU

LIGJI PER USHQIMIN, NR 9863 DT 28.01.2008

 

Listë verifikimi thertore

Liste Verifikimi Thertore – Tetor 2017

 

Listë verifikimi për njësitë e tregtimit të mishit

Liste verifikimi per njesite e tregtimit te mishit

 

Listë verifikimi përpunim qumështi

Liste verifikimi perpunim qumeshti

 

Marrëveshjet

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET APP DHE AKU

REKOMANDIMI NR 10181_PROT DATE 19_11_2018 MBI HARTIMIN E KRITEREVE TË VEÇANTA PËR KUALIFIKIM DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PROKURIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE

 

Modelet e Certifikatave midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikë së Kosovës

Shkresa përcjellëse e certifikatave me Rep. Kosovës
 
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te bleteve Bombus spp. (BEE)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te zogjve 24 oresh te tjere nga strucat  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te suplementeve ushqimore per kafshe  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit per kafshe ose produkte jo per konsum human  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te vezeve te shpendeve per celje  
Model Certifikate Shendetesore per eksportimin e perkohshem te kuajve  
Model Certifikate Shendetesore per levizjen jo-komerciale te zogjve te shoqerimit  
Model Certifikate Shendetesore per pellumbat per gara te destinuar per levizje te perkohshme  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit te perpunuar per kafshet e shoqerimit i ndryshem nga ushqimi i konservuar  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te bleteve mbreteresha Apis mellifera and Bom-bus spp. (QUE)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te shpendeve per mbareshtim ose prodhim (SRP)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te gezofeve dhe lekureve te trajtuara te ruminanteve  
Model Certifikate Shendetesore per mish te pergatitur (MP-PREP) per import, transit dhe eksport  
Certifikate per permbushjen e kerkesave ligjore te sigurise ushqimore me prejardhje jo shtazore, veres, pijeve dhe ushqimit per kafshe me prejardhje bimore  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit gjedh per mbareshtim dhe/ose prodhim (BOV-X)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit gjedh per therje te menjehershme  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te ushqimit te konservuar per kafshet e shoqerimit  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te qenve, maceve dhe nuselaleve  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mjaltit dhe produkteve te tjera te bletarise te destinuara per konsum njerezor  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhe  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket te kafsheve te llojit gjedhe  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kermijve tokesore te gjalle  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te fresket, perfshire mishin e grire dhe te derrit  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit dhen/dhi per mbareshtim dhe/ose prodhim (OVI-X)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit dhen/dhi per therje te menjehershme (OVI-X)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te perbera te destinuara per konsum human  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te peshkimit per konsum human  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te llojit derra per therje (POR-Y)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve te rendit Artiodactyla dhe te familjeve Rhinocerotidae dhe Elephantidae (RUM)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te kafsheve jo-shtepiake te familjes Suidae, Tayassuidae dhe Tapiridae (SUI)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te zorreve te kafsheve  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te grire dhe mishit te ndare mekanikisht te shpendeve (pou-mi/msm)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te mishit, stomake, fshikeza dhe zorre te trajtuara  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te vezeve (V)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te mishit te shpendeve  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport per qumesht te paperpunuar dhe produktet e tij per konsum human  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te vezeve (PV)  
Certifikate Fitosanitare  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te Stucave per mbareshtim ose prodhim (BPR)  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te kombinuar me perberes me origjine shtazore  
Model Certifikate Shendetesore per import, transit dhe eksport te produkteve te vezeve te shpendeve per celje  

Certifikatat veterinare

Çertifikatë veterinare për eksport të mishit të freskët të kafshëve shtëpiake të llojit dhen dhe dhi në Republikën e Serbisë

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHE TE GJALAL TE LLOJIT DHEN,DHI PER MBARESHTIM PER IMPORTTET ME ORIGJINE NGA IRLANDA

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHET E LLOJIT GJEDH PER MBARESHTIIM, PRODHIM SI DHE MOD CERF PER MISHIN E FRSKET TE GJEDHEVE PER IMPORT ME ORIGJINE NGA HOLANDA

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISHIN E FRESKET PER IMPORT ME ORIGJINE NGA KANADAJA

MOD CERTIFIKATE PER EKSPORTET E PRODUKTEVE TE PESHKIMIT PER KONSUM NJEREZOR NGA REPUBLIKA E SHQIPERISE NE REPUBLIKEN E KOSOVES

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISH TE GRIRE DHE MISH TE NDARE MEKANIKISHT TE SHPENDEVE

MOD CERTIFIKATE PER MISH TE PERGATITUR PER EKSPORT NE REPUBLIKEN E KOSOVES

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER MISH TE SHPENDEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER PRODUKTE TE MISHIT STOMAK ZORRE DHE FSHIKEZA TE TRAJTUARA PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER PRODUKTE TE PERBERA TE DESTINUARA PER KONSUM HUMAN

MOD CERTIFIKATE PER PRODUKTET E VEZEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER EKSPORT NGA SHQIPERIA NE KOSOVE E MISHIT TE FRESKET TE KAFSHEVE TE LLOJIT GJEDHE

MOD CERTIFIKATE  PER IMPORTIN E PRODUKTEVE  ME BAZE QUMESHTI NGA REPUBLIKA E SERBISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MOD CERTIFIKATE PER MISHIN E FRESKET DUKE PERFSHIRE MISHIN E GRIRE TE DERRIT PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E KERMINJVE PER KONSUM NJEREZOR NGA SERBIA PER NE SHQIPERI

MOD CERTIFIKATE PER ZORRE TE KAFSHEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER PRODUKTE MISHI NGA GREQIA NE SHQIPERI

MOD CERTIFIKATE PER MISHIN E SHPENDEVE PER EKSPORT NE KOSOVE

MOD CERTIFIKATE PER MJALTIN DHE PRODUKTET E TJERA TE BLETARISE PER EKSPORT NE KOSOVEd

MOD.CERTIFIKATE VETERINARE PER IMPORT TE PESHQIVE TE GJALLE , TE VEGJLIVE TE TYRE DHE VEZEVE NE KOSOVE.

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT PER PRODUKTET E QUMESHTIT NE SHQIPERI NGA BRITANIA E MADHE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE DHE VETERINARE PER PRODUKTET BLEKTORALE SI DHE PRODUKTET E PRODHIMEVE DETARE PER EXPORT NE TURQI

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE PER EXP DREJT TURQISE PER PRODUKTET BLEKTORALE QE DO TE PERDOREN NE PRODHIMIN E PRODUKTEVE TEKNIKE PERFSHIRE EDHE PRODUKTET FARMACEUTIKE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE VETERINARE PER KAFSH TE LLOJIT GJEDH TE THERURA NE THERTORE

MODEL CERTIFIKATE SHENDETESORE VETERINARE PER PRODUKTET E PESHKIMIT PER KONSUM NGA NJEREZIT NE TURQI

MODEL CERTIFIKATE VETERINARE PER KAFSHET E GJALLA TE LLOJIT DHEN PER MBARESHTIM PER IMPORT ME ORIGJINE NGA IRLANDA

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER EKSPORT NE ITALI TE BRETKOSAVE TE GJALLA

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER IMPORT TE GJEDHIT PER THERJE TE MENJEHERSHME NGA ITALIA

MODELI I CERTIFIKATES VETERINARE PER EXPORT E VEZES KLASI B NGA SHQIPERIA NE KROACIurdh.129 dt 7.4.2014

MODEL CERTIFIKATE PER EKSOPRT NE MAKAO TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT TE PERFITUARA NGA QUMESHTI I PAPERPUNUAR URDHER MINISTRI NR 104 DT 27.03.2014

MOD CERTIFIKATE TE SHENDETIT TE KAFSHEVE DHE SHENDETIT PUBLIK PER IMPORTIN E MISHIT TE FRESKET TE SHPENDEVE NGA RUMANIA URDHER NR 4 DT 14.01.2013 

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER QUMESHTIN DHE NENPRODUKTET E TIJ NE PANAIRE TE BE-SEURDHER NR.16.DT 16.01.2013

MOD CERTIFIKATE VETETRINARE PER QUMESHTIN DHE NENPRODUKTET E TIJ DHE PRODUKTEVE TE PESHKUUT ME REPUBLIKEN E GREQISEURDHER nR.152 DT.15.5.2013 PER MIRATIMIN E CERTIFIKATAVE VETERINARE PER EXPORT TE PRODUKTEVE TE MISHITURDHER nR.190 DT.25.7.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE PER IMPORTIN E ZOGJVE 24 ORESH NGA BOSNJE HERCEGOVINE NE SHQIPERIurdher Nr.231 dt 24.09.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT NGA SKOCIA URDHER NR.317 DT 1.6.2015

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE IMPORTIT TE MISHIT TE LEPURIT NGA POLONIA NE SHQIPERIURDHER NR.462 DT 7.10.2015 MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE VETERINARE PER IMPORTIN E VEZEVE NGA KOSOVA NE SHQIPERI URDHER Nr241 dt 27.09.2013

MOD CERTIFIKATE VETERINARE TE EKSPORTIT TE PRODUKTEVE TE KOMBINUARA TE CILAT PERMBAJNE PERBERES ME ORIGJINE SHTAZORE NGA SHQIPERIA NE KOSOVE URDHER MINISTRI NR 233 DT 20.05.2014

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E PRODUKTEVE TE MISHIT 20.05.2014

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIM TE PRODUKTEVE TE MISHIT NGA GREQIA URDHER NR 76 DT 11.3.2014

MOD CERTIFIKATE EKSOPRTIN NE DUBAI TE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT URDHER NR 75 DT 11.3.2014 

MOD CERTIFIKATE PER IMPORTIN E PRODUKTEVE TE MISHIT, MISHIT TE FRESKET DHE ORGANEVE TE BRENDSHME TE GJEDHIT NGA POLONIA

MOD CERTIFIKATE SHENDETESORE PER EXPORTIN E DHENVE DHE DHIVE PER MBARESHTIM NE SHQIPERI

MOD-CERTEFIKATE SHENDETESORE TE KAFSHES DHE PRODUKTEVE TE MISHIT, STOMAKEVE TE TRAJTUAR, TE BRENDSHMET DHE ZORRET PER EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MOD-CERTEFIKATE VETERINARE, E MISHIT TE KAFSHEVE SHTEPIAKE TE LLOJIT GJEDH PER EKSPORT NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MOD-CERTEFIKATE VETERINARE, E MISHIT TE DERRIT PER EKSPORT  NGA REPUBLIKA E HUNGARISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

MODEL CERTIFIKATE-MOLUSQE-BIVALVE-DESTINUAR-PER-KONSUM-HUMAN PER TREGETIM NE TREGUN E BRENDSHEM 

SHKRESEN NR.4434 PROT, DATE 08.05.2018 ME LENDE “DERGIM I MODELIT TE CERTIFIKATES SE SHENDETIT TE KAFSHEVE PER EKSPORT NE BE TE QENEVE, MACEVE DHE NUSELALAVE.

URDHERI NR. 200, DATE 10.05.2018 PER MIRATIMIN EMODELIT TE CERTEFIKATES SHENDETESORE VETERINARE PER RUAJTJE TE PERKOHESHME TE PRODUKTEVE ME ORIGJINE SHTAZORE, PER RIEKSPORTIN E KONSERVAVE TE PESHKUT NGA REPUBLIKA E SERBISE PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE.  

SHKRESA NR. 7499, DATE 18.07.2018 ME LENDE “PERCILLET SHKRESA PER CERTIFIKATEN SHENDETESORE PER USHQIM TE PERPUNUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT”, I NDRYSHEM NGA USHQIMI I KONSERVUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT, E CILA SHOQERON NGARKESAT ME KETO PRODUKTE NGA BOSNJE DHE HERCEGOVINA ME DESTINACION EKSPORTIN PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE OSE TRANZIT NEPERMJET SHQIPERISE.

SHKRESA NR. 7253/1 PROT, DATE 23.08.2018, MODELI I CERTIFIKATES VETERINARE PER BRETKOSAT E GJALLA PER KONSUM HUMAN TE CILAT SHOQEROJNE NGARKESAT NGA REPUBLIKA E AZERBAIXHANIT ME DESTINACION EKSPORTIN PER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE.

MODELI I CERTIFIKATES SHENDETESORE PER USHQIM TE KONSERVUAR PER KAFSHET E SHOQERIMIT, I DESTINUAR PER DERGIM OSE TRANSIT PERMES SHQIPERISE, NGA BOSNJE HERCEGOVINA.

CERTIFIKATA SHËNDETËSORE “PËR USHQIM TË PËRPUNUAR PËR KAFSHËT E SHOQËRIMIT I KONSERVUAR, TE DESTINUAR PËR DËRGIM OSE TRANZIT PËRMES BASHKIMIT EUROPIAN”
 
NJOHJA E CERTIFIKATËS VETERINARE, PER IMPORTIN E MJALTIT DHE PRODUKTEVE TE TJERA TE BLETARISË TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 
URDHRI NR. 575, DATE 31.12.2018 ME LËNDË “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS VETERINARE, PËR IMPORTIN E ZORRËVE PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.
 
URDHRI NR. 573, DATE 27.12.2018 ME LËNDË “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS VETERINARE, PËR IMPORTIN E MJALTIT DHE PRODUKTEVE TË TJERA TË BLETARISË TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E GREQISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.
 

Sektori i Auditimit te Brendshem

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E FINANCAVE

LIGJI PER AUDITIMIN

Manuali i Procedurave te Auditimit miratuar me Urdhërin Nr.100 dt.25.10.2016

 

Sektori i Informimit te Shpejte dhe Mbikqyrjes se Tregut

1-REGULLORET-E-VEZEVE

2- RREGULLORJA 2 VEZA

3- REGULLORE-E-VEZEVE-3-3

LIGJI PER VEREN

LIGJI NR 9863 DT28.01.2008 PER USHQIMIN

LIGJI NR.9441 PER QUMESHTIN 

LIGJI PER KRIPEN E JODIZUAR (3)

LIGJI PER PRODUKTET BIO (2)

LIGJI PER VAJIN E ULLIRIT  NR 87-2013

URDHER 146 RREGULLORJA  USHQIMET DIETIKE FINALE 

URDHER ETIKA

URDHER NR 616 Datë 27.12.2006 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR USHQIMET E PËRPUNUARA ME BAZË DRITHRAT1-REGULLORET-E-VEZEVE

Urdhër Nr. 257 datë 11.06.2008 “Për miratimin e rregullores “per produktet e kakaos dhe cokollates”.

Urdhër Nr. 125-date 30.03.2007 “Për-miratimin-e-rregullores-për-disa-sheqerna-për-përdorim-njerëzor”.

NR 444 DATE 7 12 2007 PER LENGJET E FRUTAVE

RREGULLORE MJALTI URDHER

RREGULLORE RECELIT FINAL

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBUMK ADITIVET

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBMUK ADITIVET

UDHEZIMI-207-DT-31.3.2015

UDHEZIMI NR 2 DT 17 2 2010

UDHEZIMI NR 207 PER MIELLRAT

PAKETA HIGJENIKE DT 13 04 2012

VKM Nr. 1352, datë 3.10. 2008 “Për miratimin e rregullores së parapaketimit

 

BAZË DRITHRAT DHE USHQIMET PËR FËMIJËT FOSHNJE DHE FËMIJË MË

VENDIM 1344 (4)

VERERAT E AROMATIZUARA

VKM1081 

URDHER UJI 

URDHER

URDHER.235.DT 20.05.2014 GJURMUESHMERIA

URDHER 211,DT 29.6.2011 PROD. DIETIKE

 

 

Sektori i Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per Kafshe me Origjine Joshtazore dhe Operatoreve te Biznesit

– Ligje

LIGJI_8443_21.01.1999 PER VRESHTARINE , VEREN DHE PRODUKTET E TJERA TE RRUSHIT

LIGJI_9199_26.02.2004 PROD. BIO

LIGJI_10081_23.02.2009 PER LICENSAT

LIGJI I USHQIMIT

LIGJI NR.87 PER VAJIN E ULLIRIT

LIGJI PER KRIPEN E JODIZUAR 

PER MBROJTJEN E SHENDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT

RREGULLORJA E BRENDSHME PER DUHANIN

LIGJI I INSPEKTIMIT NR. 10433 DT.16. 06. 2011

– VKM

VENDIM I KM 538_26.05.2009 PER QKL

VENDIM I KM_177_06 03 20121 AMBALAZHET DHE MBROJTJET E TYRE 

VENDIM I KM_1344_10 10 20081 ETIKETIMI

VKM NR.1081 DT.21.10.2009 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU-SE

 

 

 

Sektori I Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per kafshe me origjine Shtazore dhe Operatoret e

Biznesit

– Ligjet

LIGJI I INSPEKTIMEVE

LIGJI NR 76_2014 LIGJI IDUHANIT I NDRYSHUAR

LIGJI NR 9441 DT 11 11 04, I NDRYSHUAR ME 26.03.13

LIGJI PER MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV NR 4 DT 16 8 2012

LIGJI PER SHERBIMIN VETERINAR- I NDRYSHUAR ME 26.03.13

LIGJI I USHQIMIT I KONSOLIDUAR(NDRYSHIMET E LIGJIT TE LICENCAVE DHE INSPEKTIMIT)

– Paketa Higjenike

FZ ESTRA 80 PAKETA HIGJIENIKE DT 13.04.2012

UDHËZIM NR.5, DT 25.03.2011 KERKESAT PER QUMESHTIN

– Udhezime

11 UDHEZIMI11 MBZHRAU PER TREGJET

USHEZIM 12 DT 29 09 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER MYKOTOKSINAT

UDHEZIM 19 DT 17 11 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER KONTR.ZYRTARE TE NITRITEVE

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBUMK ADITIVET

UDHEZIMI NR 2 DT 17 2 2010

UDHEZIMI NR 8 DT 05 08 2007 TARIFAT DYTESORE PIK

UDHËZIMI I MINISTRIT NR.15, DATE 10.10.2018 “MBI PËRDORIMIN E UJIT TE NXEHTË TË RICIKLUAR PËR TË HEQUR NDOTJEN SIPËRFAQËSORE MIKROBIOLOGJIKE NGA KARAKASAT”

UDHËZIMI NR. 5, DATË 04.05.2018 “PËR PËRJASHTIM NGA ZBATIMI I SISTEMIT TË VETËKONTROLLIT PËR OPERATORË TË VEÇANTË TË BIZNESIT USHQIMOR”

– Urdhera

URDHER NR 234 DT 20 05 2014 NDRYSHIM PER 438

URDHER QUMESHT 286 NDRYSHIM I URDHERIT 438

URDHER.234.DT.20.05.2014 NDRYSHIM I 261

URDHER.235.DT.20.05.2014 GJURMUESHMERIA

URDHER 363 RREGULORE PER MBETJET FARMAKOLOGJIKE NE USHQIME PRODUKTE SHTAZORE

URDHER ENZIMAT USHQIMORE

URDHERI 125 PER PROCESET E THERJES

178URDHERI 178 DATE 04 06 2012

URDHER 183 DT 25.5.07 RREG.85304

URDHER 192 DT 6.6.2011

URDHER 194 DT 6 6 2011 MBI KUSHTET E IMPORTIT TE DISA USHQIMEVE NGA ALFATOXINAT

URDHER 261 DT 10.09.2009 KRITERET MIKROBIOLOGJIKE

URDHER 310,DT 26.6.2006 MBI VENDOSJEN E NIVELEVE DHE FREKUENCAVE TË KAMPIONIMIT

URDHER 331,DT 17.11.2010

URDHER 357 DT 22.12.11 MBI KUSHTET E TREGTIMIT DHE PERDORIMIT TE TIROSTATIKEVE

URDHER NR 10 DT 13 01 2010 

URDHERI 184,date 25.04.07 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “QE SHFUQIZON DISA DIREKTIVA

USHQIME PER PERDORIM TE VECANTE

USHEZIM NR.5, DT 07.09.09 UDHEZIMI I MBETJEVE TE PESTICIDEVE NE USHQIMET SHTAZORE

URDHER NR 438, DT 7.10.2008 RREGULLORE E QUMESHTIT E PLTE 2008

URDHER 330 ,DT 6.7.2006 MBI VENDOSJEN E RREGULLAVE TË DETAJURA PËR KAMPIONIMIN ZYRT

URDHER 382,DATE 31.07.2006 RREG. 882

1-REGULLORET-E-VEZEVE

2- RREGULLORJA 2 VEZA

3- REGULLORE-E-VEZEVE-3-3

CVMISHI1NETHERTORE

RREGULLORE MJALTI(1)

VENDIM I KM_538_26.05.2009 PER LICENCAT

VKM 1081 

VKM 760 PER GJURMUESHMERINE E PRODUKTEVE USHQIMORE ME ORIGJINE SHTAZORE

VKM 1344 PER ETIKETIMIN E PRODUKTEVE

VKM NR 1081 DT 21 10 2009 

VKM PER STANDARTET VETERINARE TE PUSHTETIT VENDOR – 16 01 2013

 

 

Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Dokumentacionit

URDHER NR 187, DT 23.04.2014, PER PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

URDHER NR 285, DT 02.06.2014, PER NDRYSHIMIN NE PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

UdhezimUDHEZIM NR.2, DT 14.02.2013, PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

 

Sektori i Koordinimit dhe Mbeshtetjes se Laboratoreve

Urdhër Nr.235 datë 20.05. 2014 “Për kërkesat e gjurmueshmerise të produkteve me origjinë shtazore”

VKM Nr. 475, datë 10.07.2003 “Per karakteristikat e vajrave të ullirit”.

VKM Nr. 750, datë 14.07.2010“Për miratimin e rregullave të inspektimit karatinor fitosanitar”

Kontrata per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve

Ligji 71 2013 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 74 2013 Për disa ndryshime ne ligjin 9863

Ligji Nr. 84 2013 shfuqizimi i ligjit 8411 Per ushqimet e blegtorise

Ligji nr. 87 2013 “Për kategorizimin e prodhimit, etiketimit dhe tregtimit e vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit

Ligji Nr. 9362, datë 24.3.2005 ”Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”

Ligji nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin

Ligji Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”

Ligji nr. 9908, date 24.04.2008 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 10433 datë 16.6.2011 Për inspektimin

Ligji Nr. 10465, datë 29.09.2011“Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”

Paketa higjienike dt 25.11.2010 – Copy

Per-parandalimin-e-crregullimeve-te-shkaktuara-nga-pamjaftueshmeria-e-jodit-ne-organizmin-e-njeriut

Udhëzim Nr 4 datë 04.04.2013 “Për përcaktimin e komponimeve të përgjithshme polare në vajrat për skuqje”.

Udhëzim Nr 207 datë 31.03.2015 “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë së miellit dhe të grurit

Udhëzim Nr. 1, datë 05.02.2016,”Për vendosjen e niveleve maksimale për disa kontaminues në produktet ushqimore

Udhëzim Nr. 5, datë 07.09.2009 “Mbi nivelet maksimale të mbetjeve të pesticideve

Udhezim Nr. 8, datë 08.05.2007 Mbi tarifat e të ardhurave dytësore

Udhëzim Nr. 12, date 29.09.2010 Për metodat e marrjes se mostrave dhe analizimit

Udhëzim Nr. 16, datë 22.12.2014 “Për përcaktimin e kriterit të pastërtisë së ngjyruesve

Udhëzim Nr. 18 datë 17.11.2010 Për aditivët ushqimorë

Udhëzim Nr.14, datë 13.12.2012 Mbi kriteret qe duhet te plotesoje nje laborator veterinar i autorizuar

Udhëzim Nr.16, datë 29.08.2011 Për aditivët ushqimorë të tjerë nga ngjyruesit dhe ëmbëlsuesit

Udhëzimi Nr. 8 datë 21.7.2008 Për materialet dhe artikujt qeramik të përcaktuar të

Urdhër Nr 125 date 30.03.2007 Për miratimin e rregullores për disa sheqerna për përdorim njerëzor.

URDHËR Nr. 2 datë 08.01.2007 TVBN Peshk

Urdhër Nr. 4 datë 09.01.2007 Për miratimin e rregullores Mbi kriterin e pastërtisë

Urdhër Nr. 72 date 15.03.2011 Për miratimin e akt-kontrollit mbi inspektimin e

Urdhër Nr. 123 datë 30.03.2007 Për miratimin e rregullores “Për mjaltin”.

Urdhër Nr. 192, datë 06.06.2011 Për miratimin e rregullores “Mbi substancat e padëshiruara në ushqimin e kafshëve”

Urdhër Nr. 234 datë 20.05.2014, Për zëvendesimin e aneksit I të Urdhërit nr. 261, datë 10.09.2009

Urdhër Nr. 266 date 29.08.2011 Për mirtamin e rregulores “Për industrializimin dhe tregtimin e ujrave minerale natyrale

Urdhër Nr. 322 datë 20.11.2012 Per performancen e metodave analitike dhe interpretimin e rezultateve te analizave laboratorike”

Urdhër Nr. 345 datë 15.12.2012 Mbi miratimin e laboratoreve veterinare shteterore ne Republiken e Shqiperise

Urdhër Nr. 444 datë 7.12.2007 Për miratimin e rregullores “Për lengjet e frutave dhe produkteve te ngjashme me to”

URDHËR NR. 24, DATË 30.01.2013, PËR “Unifikimin e Procedurave, Metodave dhe Dokumentacionit të Funksionimit të Laboratorëve”

 

 

Sektori i Pikave te Inspektimit Kufitar

URDHERI 168 Per PIK-et

urdher.374

217-2016.pdfNdryshimet e ligjit per MB. e bimeve

Urdher8572date14 11 2005

Manuali per Inspektimin Fitosanitar ne PIK_opt

Rregullore PMV

Udhezimi per plehrat

Udhezim 5 MMSHB

Udhezimi nr 8 dt 05 08 2007 Tarifat Dytesore PIK

Udhezimi_nr.5,_dt.14.5.2014_mbetjet_e_pesticideve

Urdher 331,date 17.11.2010 miratimi i listes se vendeve jo antare te BE per importet e molusqeve

Urdher 438date 7 10 2008 rregullore e qumeshtit e plote 2008 (6)(1)

Urdher qumesht per PIK 286

Urdher 178,date04.06.2012

Urdheri 250 afati i jetegjatesise se produkteve

Vkm inspektorati mbikqyrjes se tregut

VKM_nr.1344,_date_10.10.2008_etiketimi (1)

15-10-28-10-34-15Udhezim_Nr_13date_29_09_2010_vendosja_e_nivele_maksimale_per_disa_kontaminues (1)

15-10-28-10-50-21Udhezimi_nr.207,_dt.31.03.2015_per_miellin

15-10-28-10-56-00LEGJISLACIONI_I_USHQIMIT_-_KonceptPerf

Albania-BIP-s

Call for data-Shellfish-sanitation

Draft-kodi i etikës për inspektorët në republikën e shqipërisë

Food safety and veterinary

Ligji Nr 9863 datë 28. 1. 08 i ndryshuar me 26.03.20013

Ligji Nr. 64_2012, date 31.5.2012 per peshkimin

Ligji per Sherbimin Veterinar – i ndryshuar me 26.03.13

Manual_per_Pikat_e_Inspektimit_Kufitar1 Urdheri 620,date 28.12.2008

 

SHKRESA NR. 47 E 2018 E AMBASADËS HUNGAREZE, NOTE VERBALE MBI NËPUNËSIT E AUTORIZUAR PËR FIRMOSJE TË CERTIFIKATËS SË ORIGJINËS NË EMËR TE DHOMËS SE BUJQËSISË, USHQIMIT DHE ZHVILLIMIT RURAL TE HUNGARISË

URDHËR NR. 433, DATE 15.10.2018 “PËR NJOHJEN E CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE, PËR IMPORTIN E MISHIT TE FRESKËT TE KAFSHËVE TE LLOJIT DERRA SHTËPIAK NGA REPUBLIKA E ITALISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

URDHËR NR. 409, DATE 01.10.2018 “PËR NJOHJEN E MODELIT TË CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE VETERINARE PËR USHQIMIN PËR PESHK, NGA REPUBLIKA E BONJE HERCEGOVINËS NE TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

SHKRESA ME NR. 10198 PROT, DATE 02.11.2018 ME LËNDË ” DËRGIM I MODELIT TË CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE PËR USHQIM TË KONSERVUAR PËR KAFSHËT E SHOQËRIMIT, I DESTINUAR PËR DËRGIM OSE TRANZIT PËRMES SHQIPËRISË NGA REPUBLIKA E SERBISË”

Sektori i Inspektimit te Mbrojtjes se Bimeve dhe Imputeve Bujqesore

– Ligji per inspektimin

Ligji nr._10433_date16.06.2011.per Inspektimin ne Republiken e Shqiperise

– Per duhanin

Ligji i duhanit 8691 16.11.2000

Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr 8691 dt 16.11.2000

– Per licencat

Ndryshim ne ligjin e licencave

VKM 538 per licencat,autorizimet e lejet

VKM 1295 date 29.12.2009

Ligji nr. 10081 dt. 23.02.2009 per licencat

– Per materialin mbjelles shumezues bimor

Udhezimi nr.5 dt.16.02.2012 sasite e tregt.mmshb pe proc-regjistr.

VKM 86 foragjere drithra date_30.01.2013__1_

VKM nr530,531 date 13.06.2013

LIGJ 10416 Per Materialin Mbjelles dhe Shumzues Bimor

Ndryshim ne Ligjin 10416

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.10416 dt 7.4.2011

Udhezim nr.18 dt.27.02.2012 per sasine e materialit mbj.per perdorim vetiak

– Per plehrat e perdorimit per bimesine

LIGJ 10390 date 3.3.2011 Per Plehrat e Perdorimit per Bimesine

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 10 390, dt 3.3.2011

Udhezimi 9 per plehrat

Udhezimi nr 107 datë 2 12 2002

Vendim i KM_774_07.11.2012 per Plehrat(1)

Vendim i KM_923_21.12.2011 per Plehrat

– Per produktet e mbrojtjes se bimeve

VENDIM Nr.462 Dt 11.7.2012

VKM Nr.1188 Dt 20.8.2008

VKM Nr.1555 Dt 12.11.2008

VKM.NR.32.Dt 20.1.2016

Ligji nr 9362date 24.3.2005 Per sherbimin e mbrojtjes se bimeveurdher 24

Lista e PMB-ve të Regjistruara për tu Importuar dhe Tregtuar në Republikën e Shqipërisë.