Regjistri I Kerkesave dhe Pergjigjeve viti 2017-2018

Nr. Data e regjistrimit te ankesës Natyra e E-mail Objekti Sektorit që i drejtohet Data e kthimit të përgjigjes Statusi i Kërkesës Tarifa
1 29.12.2016 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me të gjitha vendimet për komandim apo transferim të punonjësve të kryera nga institucioni që prej Janarit të vitit 2013.

Emrat e punonjësve, vendi ku janë shpallur fitues dhe pozicioni në të cilin janë transferuar. Një kopje të urdhrave të emërimeve dhe më pas transferimeve apo komandimeve. Në cilat raste është marrë miratimi i DAP-it për këto lëvizje?

 

Sektori i Burimeve Njerëzore 25/01/2017

 

E përfunduar Nuk ka
2 Vendim nga Komisioneri  për te drejtën e informimit dhe Mbrojtjes së të dhënave Personale Urdhërimin e autoritetit publik Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për vënien në dispozicion të ankuesit Res Publica teë dokumentacionit  të kërkuar Sektorëve tëDrejtorisë së Menaxhimit të Riskut në DP AKU, Sektorit të IT, Protokollit, Sektorit të Marrëdhënieve me Shtypin dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorëve, Sektorit të Auditit dhe atij Juridik Sipas Vendimit 01 datë 04.01.2017, kthimi i përgjigjes u përfundua në dt. 12.01.2017 E përfunduar Nuk ka
3 10/12/2016 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e analizave  për sigurinë e produktit vaj ulliri që konsumon qytetari. Drejtoria Rajonale Tiranë pasi kjo drejtori ka në funksion laboratorin e kryerjes së analizave për produktet ushqimore.

 

19/01/2017 E përfunduar Nuk ka
4 12/12/2016 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion lidhur me sigurinë e ushqimeve që shiten në rrethimet e shkollave. Sektori i Inspektimit tëUshqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit 18/01/2017 E përfunduar Nuk ka
5 7/12/2016 Kërkesë për Informacion Kërkim informacioni lidhur me dokumentacionin dhe procedurat e nevojshme për hapjen e një biznesi (furre buke) Sektori OJSH 19/01/2017 E përfunduar Nuk ka
6 18/01/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion në lidhje me kikirikët e importuar nga Kina:

1.     Pas analizave të kryera nga AKU gjatë muajit dhjetor 2016, sa rezultoi niveli i aflatoksinës (me shifër) nëkikirikët e importuar nga Kina në tregun tonë?

2.     Sa është maksimumi  i normës së lejuar (me shifër) të aflatoksinës në produkte si kikirikët?

Sektori Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit

(OJSH)

20/01/2017 E përfunduar Nuk ka
7 22/01/2017 Kërkesë për informacion Informacion ku mund të tërheqë certifikatën për praktiken e kryer në AKU për periudhën Korrik – Tetor 2016. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 23/01/2017 E Përfunduar Nuk ka
8 25/01/2017 Kërkesë për informacion Kërkesë për informacion për licencim të produkteve ushqimore artizanale, si reçel, gliko, shurup frutash, komposto etj. Sektori  OJSH 26/01/2017 E Përfunduar Nuk ka
9 25/01/2017 Kërkesë për informacion Informacion për certifikimin Hallall:

A ekziston në tregun shqiptar kjo lloj certifikate, pra Certifikata Hallall sipas standardit HALLALL ndërkombëtar?

– dhe nëse po, a është kjo certifikatë në përputhje me standardet europiane të ushqimeve për eksporte?

Sektori OSH

 

30/01/2017 E përfunduar Nuk ka
10 26/01/2017 Kërkesë për informacion Kërkesa në vijimësi (nga kërkesa datë 29/12/2016)

Informacionit të kërkuar (më parë mbi largimet, transferimet, komandimet e punonjësve) duhet t’i bashkëngjiten edhe transferimet që janë bërë për nevoja personale të punonjësve pa miratimin e DAP-it; Transferime apo komandime të bëra nga  drejtuesi i institucionit.

Koordinatore e të Drejtës për Informim 30/01/2017 Përfunduar Nuk ka
11 02.02.2017 Kërkesë për informacion Kërkesë për Informacion, Për urdhrin e Ministrit dt.06.01.2017

1. A kanë hyrë ngarkesa me shpendë nga Mali i Zi drejt Shqipërisë gjatë kësaj periudhe?

2.  Javën e kaluar rreth datave 23-26 janar, a ka ardhur për Pularinë “Beata” në Koplik, një sasi zogjsh pule, nga dogana e Hanit të Hotit?

 

Sektori i Koordinimit të Inspektimeve në PIK

 

06/02/2017 Përfunduar Nuk ka
12 11/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë mbi situatën aktuale të tregjeve në vend, problematikat, inspektimet, masat e marra, standardet. Sektori OJSH

 

14/02/2017 Përfunduar Nuk ka
13 13/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion  për rastin e shkeljes së urdhrit të kalimit të shpendëve në PIK. Sektori  PIK,

Sektori Juridik,

 

14.02.2017 Përfunduar Nuk ka
14 14/02/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë mbi sasinë e shumtë dhe të dëmshme të pesticideve në domatet (pomodorini) qëimportohen nga Italia :

– A ka rrezik për Shqipërinë që të jenë importuar këto lloje domatesh?

– A janë kryer analiza për to dhe nëse po, cilat janërezultatet?

– Sa është sasia e këtyre domateve që importohen në vit në Shqiperi?

Sektori PIK 14/02/2017 Përfunduar Nuk ka
15 16/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me një gjobë të marrë në një nga dyqanet e një qytetareje.

 

DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe  Komunikimit të  Riskut

 

16/02/2017 Përfunduar Nuk ka
16 17/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet e shitjes, (tregtimit) së produkteve të mishit në Tiranë,  masat e marra nga AKU për rastet e kushteve higjieno-sanitare të papërshtatshme.

 

Sektori OSH

 

20/02/2017 Përfunduar Nuk ka
17 21/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi legjislacionin dhe procedurat përkatëse, në lidhje me tregtimin e qumështit dhe gjithashtu për prodhimin e rakisë ne mënyrë tradicionale

 

Sektori OJSH

Sektori OSH

27/02/2017 Përfunduar Nuk ka
18 23/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat e licencimit të tregtimit të produkteve artizanale (reçel, komposto, gliko, shurup fruti etj.) Sektori OJSH 23/02/2017 Përfunduar Nuk ka
19 28/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e miratimit të etiketës

për shpërndarje në  produktet e pastiçerisë.

Sektori i Sistemit të  Informimit të shpejtëdhe Mbikëqyrjes së  Tregut 01/03.2017 Përfunduar Nuk ka
20 28/02/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me ushqimet që janë tërhequr nga tregu ushqimor evropian. Veprimtaria e AKU-së, masat e marra, informimi i publikut për ato produkte të konsideruara “të rrezikshme” dhe që ndalohen në Europë (ose në shumë vende të saj). Sektori Informimit të shpejtëdhe Mbikëqyrjes së  Tregut

Sektori OSH

Sektori OJSH

Sektori PIK

Sektori iMarrëdhënieve me Publikun , Ndërgjegjësimit të Konsumatorit.

 

06/03/2017 Përfunduar Nuk ka
21 08/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me situatën në treg për etiketimin e produkteve në gjuhën shqipe përsa i përket  zbatimit të ligjit për ushqimin që saktëson që çdo produkt duhet të jetë i pajisur me etiketën në  gjuhën shqipe?

Sipas një vëzhgimi të bërë nga emisioni “ STOP” në supermarketet e kryeqytetit ka produkte që nuk kanë një etiketë në shqip, pse janë lejuar këto mallra të tregëtohen në kundërshtim me ligjin?

Drejtoritë  Rajonale

Sektori OJSH

09/03/2017 Përfunduar Nuk ka
22 09/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën e  etiketimit të produkteve ushqimore

Legjislacioni

 

Sektori i Sistemit të  Informimit të shpejtë dhe Mbikëqyrjes së  Tregut 09/03/2017 Përfunduar Nuk ka
23 13/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet që duhet të plotësojë një subjekt për të magazinuar për një afat të gjatë mallra ushqimore si  : kakao, produkte ushqimore brumi, lëndë tëpara për industrinë ushqimore. Sektori OJSH

 

13/03/2017 Përfunduar Nuk ka
24 13/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi garantimin e cilësisë së produkteve të peshkut që tregtohen në tregjet dhe restorantet tona.

Kontrollet që janë bërë, analizat e kryera, sanksionet që merren në rast se konstatohet një cilësi jo e mirë nga subjektet e kontrolluara

Sekt. OSH

Sektori Koordinimit dhe Mbështetjes së Laboratorëve

20/03/2017 Përfunduar Nuk ka
25 23/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi sasinë e mishit të importuar në Shqipëri nga Brazili për vitet 2015-2016

 

Sektori PIK 24/03/2017 Përfunduar Nuk ka
26 26/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi Legjislacionin për notifikim etikete të vajit Sektori Sistemit Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 27/03/2017 Përfunduar Nuk ka
27 27/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi certifikatë per eksport (veterinary certificate for export of live bees) Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 27/03/2017 Përfunduar Nuk ka
28 30/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi sasinë e mishit të importuar në Shqipëri nga Brazili për dy vitet e fundit PIK 30/03/2017 Përfunduar

 

Nuk ka
29 31/03/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi rezultatin e analizave  të mishit Brazilian që ka kryer AKU pas  alarmit të dhënë nga Bashkimi  Europian,se ky mish është i rrezikshëm për shëndetin e konsumatorit. DP

Sektori Koordinimit tëMbështetjes së Laboratorëve

 

03/04/2017 Përfunduar Nuk ka
30 07/04/2017

 

Kërkesë për Informacion Informacion për analizat e përfunduara të mishit DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit  tëRiskut

Sektori Laboratoreëve

10/04/2017 Përfunduar Nuk ka
31 07/04/2017 Kërkesë për Informacion Plotësim pyetësori nga punonjësit e AKU-së.

 

Drejtoria e Pergjithshme 10/04/2017 Përfunduar Nuk ka
32 10/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për produktet që përdoren  për fëmijë Produktet HIPP)

 

Sektori OJSH

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit  të Riskut

13/04/2017 Përfunduar Nuk ka
33 11/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për dokumetet dhe procedurën për hapjen e një dyqani mishi DP

Sektori OSH

11/04/2017 Përfunduar Nuk ka
34 12/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për kriteret, standardet e AKU-së për tregtim mishi DP

Sektori OSH

12/04/2017 Përfunduar Nuk ka
35 13/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për përfundimin e analizave të kryera nëAKU për mishin e importuar Brazilian Sektori Laboratorit 14/04/2017 Përfunduar Nuk ka
36 19/04/2017 Kërkesë për Informacion Procedurat që nevojiten për hapjen e një fast-foodi. DP

Sektori OSH

Sektori OJSH

21/04.2017 Përfunduar Nuk ka
37 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për informacion e ardhur nga një Student i PHD që po bën një Studim lidhur me “Aditivet Ushqimore” DP

OSH

OJSH

Laborator

28/04/2017 Përfunduar Nuk ka
38 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për pikat e grumbullimit të produkteve bujqësore/blegtorale DP

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit  të Riskut

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

27/04/2017 Përfunduar Nuk ka
39 24/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi antibiotikët  për kafshët, antibiotikë të cilët janë të ndaluara me ligj  pasi janë jashtë  normave të Bashkimit Europian?

Si është bërëi mundur  zhdoganimi i këtyre antibiotikëve në kundërshtim  me  ligjin, saktësojmë se është përgjegjësi e AKU-së  që të bëjë kontrollin në dogana të këtyre antibitikëve  dhe më tej?

Po në terren sa raste keni konstatuar  që  farmacitëveterinare  shesin lehtësisht  antibiotikë   të cilët nuk lejohen, këto antibiotikë të cilët më pas përdoren  në gjethë  etj , produkti i tyre që kalon më tej tek njerezit të cilët  mund të ndjehen në rrezik për atë çfarë konsumojnë?

Çfarë masash  parashikohen në  raste të tilla AKU  kur  konstaton një fenomen të tillë?

 

DP

Sektori OSH

Sektori PIK

02.05.2017 Përfunduar Nuk ka
40 28/04/2017 Kërkesë për Informacion Informacion për link të asat-it, me rregulloren e monitorimit të frigoriferëve dhe pastrimit për nje dyqan akulloresh Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit tw Inspektimit

 

28/04/2017 Përfunduar Nuk ka
41 01/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi kushtet e higjienës në furrat e bukës dhe çfarë pasojash  sjell kjo Sektori OJSH

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit tw Inspektimit

DP

05.05.2017 Përfunduar Nuk ka
42 10/05/2017 Kërkesë për Informacion A mbulon AKU nga ana institucionale dhe organizative sigurinë ushqimore nëvend?

A ka institucioni juaj burimet e mjaftueshme njerëzore dhe monetare për të përmbushur detyrat që i takojnë me ligj?

-Sa është e garantuar siguria ushqimore e konsumatorëve shqiptare?

-Cilat produkte paraqesin rrisk më të lartë për sigurinë dhe cilat paraqesin siguri më të lartë?

-Mediat kanë denoncuar dhjetëra raste të abuzimit me sigurinë ushqimore, policia ka kapur disa prej tyre pse nuk ka asnjë denoncim në prokurori për rastet abuzive?

-Shoqata e Fabrikave të Blojës ka hedhur alarmin për cilësinë e millit pa standarde që importohet nga Kosova. A keni kontrolluar ju dhe si qëndron e vërteta?

-Gjatë kësaj kohe në drejtimin e AKU-së, çfarë mendoni se duhet përmirësuar për të fuqizuar standardet e sigurisë.

 

DP

Drejtoria eVlerësimit dhe Komunimit të Riskut

Drejtoria e  Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori Juridik

Sektori i Bnurimeve Njerëzore

22.05.2017 Përfunduar Nuk ka
43 10/05/2017 Ankesë Ankesëpër furrat e bukës për përdorimin e ujit jo të kontrolluar nga ana juaj si uji i bovillës dhe uji i dopozitave që ata përdorin

 

Dr. Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori OJSH

12/05/2017 Përfunduar Nuk ka
44 17/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi adresat e zyrave të AKU-së 17/05/2017 Përfunduar Nuk ka
45 23/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi dispozitat e përmbledhura që lidhen me bazën ligjore për etiketimin e produkteve ushqimore, si dhe problematikën e hasur në bazën ligjore në fuqinë Shqipëri, për përcaktimin e detyrimit dhe përgjegjësisë së operatorëve për notifikimin e etiketave të produkteve ushqimore të prodhuara në vend apo të importuara/eksportuara. DP

Sektori i Informimit të Shpejtë dhë Mbikëqyrjes së Tregut

Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

24/05/2017 Përfunduar Nuk ka
46 24/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi Vajin e Palmës, kompanitë që e importojnë dhe sasia që importohet në vit. Sektori PIK 24/05/2017 Përfunduar Nuk ka
47 25/05/2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë informacioni nga një studente për Temë Diplome  “Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë Ushqimore nëpërmjet Standarteve Shqiptare dhe Ndërkombëtare në fabrikat e prodhimit të qumështit”. Sektori OSH 02.06.2017 Përfunduar Nuk ka
48 26/05/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pjesën e legjislacionit përsa i pëket sigurisëushqimore, fallsifikimi i produkteve ushqimore si dhe nëse ka raporte për produktet që fallsifikohen më shpesh.

Informacion nëse nga ISUV, i cili ka për detyrë të kryejëanaliza për fallsifikime të ndryshme, ka raporte.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 29.05.2017 Përfunduar Nuk ka
49 30/05/2017 Informim Informacion mbi situatën e Portit të Durrësit dhe në të gjitha pikat kufitare ku janë instaluar Skaner me rreze X për skanimin e mjeteve dhe të mallrave.

 

DP

Sekori PIK

 

Marrë si informacion Nuk ka
50 02/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi inspektimet dhe sigurinë ushqimore që siguron AKU.

 

Drejtoria e  Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut 02/06/2017 Përfunduar

Komunikuar në linjë telefonike

Nuk ka
51 04/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion i kërkuar për importin e produkteve me origjinë shtazore

 

Sektori PIK 04/06/2017 Përfunduar Nuk ka
52 05/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion  për inspektimin, monitorimin e kushteve fizike të 43 kopshteve të Tiranës.

1-Sa herë në vit kryhet Inspektimi i kopshteve dhe ku konsiston ai?

2- Cili ka qenë inspektimi i fundit?

3-Cilët kanë qenë problematikat që janë hasur?

4-Cfarë masash ndërmerr AKU në rast se konstatohen kushte jashtë standarteve?

5-Kur ështëkryer inspektimi i fundit në kopshtin në 34?

6-Cilët kanë qenë rezultatet?

7-Cfarë masash janë ndërmarrë?

Drejtoria Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori. OJSH

Sektori OSH

12/06/2017 Përfunduar Nuk ka
53 06/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacione mbi përmbushjen e detyrimeve ligjore, procedurat për pajisjen me licencë, certifikatat e sigurisë apo analizat që do të duhet të kryejë në vazhdimësi për hapjen e një restoranti. Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 07/06/2017 Perfunduar Nuk ka
54 07/06/2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi legjislacionin e etiketave, skadencave dhe falsifikimeve të ushqimeve

 

Sektori Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 07/06/2017 Përfunduar Nuk ka
55 21.06.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi numrin e inspektimeve të Analizës Vjetore 2017 për sektorët  OSH OJSH Sektori OJSH

Sektori OSH

21/06/2017 Përfunduar Nuk ka
56 22.06.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me kushtet e vecanta të cilat njësite e shitjes duhet të plotësojnë (hapësira, mbulimi apo dicka tjeter) për tregtimin e frutave dhe perimeve në ambiente të hapura. Sektori OJSH 23.06.2017 Përfunduar Nuk ka
57 05.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me “shqetësimin e ngritur nga mjekët referuar temperaturave tepër të larta, për krijimin  e problemeve për sa i përket tregtimit në kioskat të shtuara nga Bashkia Tiranë, të produkteve ushqimore nëse këto nuk mbahen në kushtet e duhura” Sektori OJSH 07.07.2017 Përfunduar Nuk ka
58 06.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me lëshimin e certifikatës Fitosanitare, e cila shoqëron produktin “kafe” Sektori OJSH 07.07.2017 Përfunduar Nuk ka
59 10.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion lidhur me certifikatën fitosanitare për importin e produktit të miellit nga Italia drejt Shqipërisë dhe gjithashtu bazën ligjore të cilës mund t`i referohemi. Sektori PIK 11.07.2017 Përfunduar Nuk ka
60 14.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion nëse AKU disponon një version nëgjuhën angleze ose italiane të Ligjit Nr.105/2016 dt.27/10/2016 “ Për mbrojtjen e bimëve”, të dërguar nga ju, me datë 11/07/2017.

 

Sektori PIK 17.07.2017 Përfunduar Nuk ka
61 21.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat e pajisjes me licencë për tregtimin e ujit të pijshëm. Sektori OJSH 25.07.2017 Përfunduar Nuk ka
62 24.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me kapacitetet e AKU për të kontrolluar gjithë zinxhirin ushqimor të të mbjellave nga fermerët në vend? (duke nisur nga fara, mbjellja, spërkatja, hedhja e pesticideve e deri tek hedhja në treg tek konsumatori) Sektori i Mbrojtjes së Bimëve dhe Sektori OJSH 24.07.2017 Përfunduar Nuk ka
63 24.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion ne lidhje me listën zyrtare të P.M.B. të regjistruara për t`u importuar dhe tregtuar në Republikën e Shqipërisë Sektori PIK 24.07.2017 Përfunduar Nuk ka
64 25.07.2017 Kërkesë për Informacion Rregulloren për produktet e mishit që është në fuqi për tregun shqiptar dhe për legjislacionin tjetër ushqimor për Shqipërinë lidhur me produktet e kafshëve? Sektori PIK 25.07.2017 Përfunduar Nuk ka
65 25.07.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me procedurën e pajisjes me licencë për tregtimin e ujit të pijshëm

 

Sektori OJSH 25/07/2017 Përfunduar Nuk ka
66 02.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me notifikimin e  etiketës për produktin oriz “Superbrands”

 

Sektori Informimit të Shpejtë

OJSH

02/08/2017 Përfunduar Nuk ka
67 13.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me eksportin e kafshëve (konkretisht lopëve) nga Shqipëria si dhe procedurat që duhen kryer ? Sektori PIK 14.08.2017 Përfunduar Nuk ka
68 23.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me sasinë e miellit që importohet në Shqipëri gjatë një viti, gjurmueshmëria e këtij produkti, standardet.

 

Sektori PIK

Sektori OJSH

23.08.2017 Përfunduar Nuk ka
69 23.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion i kërkuar në  lidhje me raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit për AKU

 

DP 30.08.2017 Përfunduar Nuk ka
70 28.08.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi formën e certifikatës që duhet për importin e disa produkteve ushqimore nga Hungaria në Shqipëri. Sektori PIK 29.08.2017 Përfunduar Nuk ka
71 29.08.2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për metodën e marrjes se mostrave Sektori Laboratorëve

Sektori OSH

 

31.08.2017 Përfunduar Nuk ka
72 04.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjet laboratorike për kryerjen e analizave

 

Sektori OSH

Sektori OJSH

Sektori i Laboratorëve

Sektori i Mbrojtjes së Bimëve

 

06.09.2017

11.09.2017

Përfunduar Nuk ka
73 06.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjen me “Kartën teknologjike”

 

Sektori OJSH

Sektori i Mbrojtjes së Bimëve

11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
74 07.09.2017 Kërkesë për Informacion  

Kërkesë për praktikë nëAKU

 

DP 07.09.2017 Përfunduar Nuk ka
75 06.09.2019 Kërkesë për Informacion

 

Informacion mbi vajin e ullirit

 

Sektori OJSH 11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
76 12.09.2017

 

Kërkesë për Informacion Studim tregu lidhur me pijet joakoolike dhe lëngjet e frutave të cilat ndodhen në treg

 

Sektori OJSH

Sektori i Laboratorëve

14.09.2017 Përfunduar Nuk ka
77 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Inspektimet e AKU në sezonin e verës. Çfarë rezultoi dhe a ka pasur raste të mbylljes së subjekteve apo që materialet i kanë kaluar institucioneve të tjera.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
78 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Në emisionin e datës 12.09.2017,Stop”, TV Klan

është transmetuar problematika e pasigurisë ushqimore. Në shumë supermarkete ushqime si gjalpi apo kosi është jashtë frigoriferit. Në fabrikën “osumi food”, kushtet janë skandaloze.

Kërkojmë të dimë nga ana juaj cfarë masash keni marrë për kontrollin e marketeve apo për ndërhyrje e masa në “osumi food”

 

 

 

 

Sektori OJSH 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
79 13.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën për të bërëaplikim për disa analiza të produkteve ushqimore.

 

Sektori i Laboratorëve 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
80 14.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurën për miratimin e etiketave të reja të produkteve ushqimore

 

Sektori i Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut 14.09.2017 Përfunduar Nuk ka
81 14.09.2017 Kërkesë për Informacion Kërkesë për të interpretuar analizat që janë  nisur, duke saktësuar  se çfarë tregon indeksi i refraksionit, ose tregonte para VKM-së së Marsit 2017

 

Sektori i Laboratorëve

Sektori OJSH

19.09.2017 Përfunduar Nuk ka
82 15.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi apelimin e gjobës Sektori Juridik 22.09.2017 Përfunduar Nuk ka
83 15.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion në lidhje me tenderin me objekt  “Furnizimi me terrene, kimikatë dhe reagentë laboratorikë për nevoja të laboratorëve të AKU për vitin 2017“, për të cilin është publikuar “ vlerësimi i  tenderit”

 

Sektori Juridik 18.09.2017 Përfunduar Nuk ka
84 19.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi procedurat dhe afatet  kohore të përcaktuara nga ligji mbi ndryshim statusi të subjektit nga subjekt tregtues ushqimor, shtojcë, – Importues të produkteve me origjinë nga kafshët; ku është  aplikuar në QKB

 

Sektori OSH 19.09.2017 Përfunduar Nuk ka
85 20.09.2017 Kërkesë për inspektim Kërkesë për monitorim në pikat e fast food-eve pranë shkollës 9-vjeçare “Tahir Hoxha”, Klos, për të garantuar sigurinë ushqimore të fëmijëve.

 

DRAKU Dibër 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
86 21.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi institucionin që miraton (normativat) Standartet  e prodhimit për një produkt të caktuar

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
87 24.09.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi inspektoriatin e ushqimit në Durrës

 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 24.09.2017 Përfunduar Nuk ka
88 03.10.2017 Kërkesë për Informacion Informacion mbi pajisjen apo jo me licencë speciale për aktivitetin import dhe tregti me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore me natyrë/prejardhje jo shtazore.

 

Sektori OJSH 03.10.2017 Përfunduar Nuk ka
89 03.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi emrat e kompanive, NIPT-et e tyre dhe Administratorët, të cilat janë referuar në prokurori gjatë periudhës 1 Janar 2016 – 30 Shtator 2017, nga 12 degët rajonale të AKU-së, por edhe nga institucioni qendror i AKU.

 

Sektori Juridik 09.10.2017 Përfunduar Nuk ka
90 03.10.2017 Njoftim Njoftojnë se kompania Loren Sh.P.K. në datën 5 Tetor do të importojë një kamion me grurë fare nga Kosova. Varieteti POBEDA.

 

Sektori PIK 03.10.2017 Përfunduar Nuk ka
91 03.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion rreth vendeve të lira të punës pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Kukës Sektori i Burimeve Njerëzore Në trajtim Nuk ka
92 04.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi ndryshimin midis thertoreve dhe dyqanit të mishit.

Gjithashtu dhe procedurat për të hapur një thertore apo një dyqan mishi

 

Sektori OSH 05.10.2017 Përfunduar Nuk ka
93 04.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi dokumentet dhe kërkesat ligjore që duhet të plotësojë një restorant

 

Sektori OSH 10.10.2017 Përfunduar Nuk ka
94 05.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi pajisjen me certifikatë shëndetësore për produkte (kek, çokollatë…) për arsye se është penguar eksporti i produkteve në vende si Kosova, Maqedonia, Bosnja-Hercegovina etj. Pasi këto shtete pajisen me këtë dokument ndërsa ne në Shqipëri jo.

 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 05.10.2017 Marrë si informacion, Kontaktuar ne mënyrë telefonike. Nuk ka
95 06.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi procedurat dhe kushtet që duhen plotësuar nga një aktivitet importi të produkteve të ngrira (akullore, produkte mishi etj.)

 

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori Informimit të shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut

 

18.10.2017 Perfunduar Nuk ka
96 06.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi procedurat që duhet të plotësojë për të kaluar një produkt ushqimor (biskota ) nga Greqia në Shqipëri.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

Sektori OJSH

11.10.2017 Përfunduar Nuk ka
97 12.10.2017 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Sektori i Marrëdhënieve me Publikun Në trajtim Nuk ka
98 16.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion mbi personin përgjegjës për thertoret e mishit, dhe një kontakt të tij/saj.

 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit

 

16.10.2017 Përfunduar Nuk ka
99 16.10.2017 Kërkesë për informacion Informacion për mënyrën se si mund të aplikojë për një pozicion pune pranë AKU

 

Sektori i Burimeve Njerëzore Në trajtim Nuk ka

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  JANAR – PRILL 2018

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Natyra e E-mail Objekti Sektorit që i drejtohet Data e kthimit të përgjigjes Statusi i Kërkesës Tarifat
1 05.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion mbi përditësimin e të dhënave kontakte për institucionin

 

Sektori MPNK 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
2 11.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion mbi praktikën në AKU Sektori MPNK 15.01.2018 Përfunduar Nuk ka
3 12.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion ne lidhje me shkresën per përgjigje per një subjekt

 

Sektori i ISHMT 15.01.2018 Përfunduar Nuk ka
4 18.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me importin e produktit ushqimor (Maionese Calve Clasica) nga Italia.

 

Sektori PIK 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
5 18.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me procedurat, dokumentet që nevojiten për të kaluar në doganë një produkt nga Bullgaria në Shqipëri, regjistrimi i etiketës, certifikatë cilësie, analiza uji etj.

 

Sektori PIK

Sektori ISHMT

19.01.2018 Përfunduar Nuk ka
6 15.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion mbi notifikimin e etiketës Sektori ISHMT 19.01.2018 Përfunduar Nuk ka
7 20.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me akt konstatimet që AKU i bën subjekteve, (shpeshtësia)

 

8 23.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me procedurat për hapjen e një dyqani mishi

 

Sektori OSH 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
9 25.01.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me bllokimin e një thertore Sektori OSH 25.01.2018 Përfunduar Nuk ka
10 25.01.2018 Kërkesë për informacion

 

Orientim si duhet vepruar për të pasur praninë e AKU në asgjësimin e mallrave të skaduara në magazinë. (prania e AKU + Tatimoret)

 

DRAKU Tiranë 25.01.2018 Përfunduar Nuk ka
11 25.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion më të detajuar në lidhje me notifikimin e  etiketës: (elementët që duhet të përmbajë etiketa, sa lloje etiketash duhet të paraqesë, të ndryshme për cdo lloj produkti që do prodhojë etj.)

 

Sektori i ISHMT 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
12 25.01.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me importimin nga Serbia të produkteve të konservuara. Sektori PIK Në proces Nuk ka
13 26.01.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me listën e detergjentëve të certifikuar nga AKU për dizinfektimin e ambienteve të një biznesi

 

Sektori OSH

Sektori OJSH

29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
14 26.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me kthim përgjigjen për ankimimin e masës administrative gjobë ndaj subjektit.

 

Sektori Juridik Në proces Nuk ka
15 26.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentat për import në Shqipëri nga Zelanda e Re

 

Sektori PIK Në proces Nuk ka
16 26.01.2018 Kërkesë për informacion Kthim përgjigje ankimi masë administrative

 

Sektori Juridik 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
17 27.01.2018 Kërkesë për informacion Informacion ne lidhje me ankimimin e masës administrative gjobe

 

Sektori Juridik 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
18 08.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentet që duhen për të bërë import të produkteve ushqimore  nga Hollanda në Shqipëri.

 

Sektori PIK 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
19 11.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion mbi organikën e AKU Sektori BNJSHT 20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
20 12.02.2018 Kërkesë për informacion Kërkesë për intervistë DRAKU Elbasan 12.02.2018 Perfunduar Nuk ka
21 13.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje miratimin e etiketës

 

Sektori ISHMT 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
22 12.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me importin e mallrave ushqimore

 

Sektori PIK 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
23 14.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në vazhdimësi në  lidhje me emërtimin në etiketë Sektori ISHMT 20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
24 17.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me produktet ushqimore ( pesticidet, etj.)

 

Sektori OJSH 27.02.2018 Përfunduar Nuk ka
25 19.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentet ( certifikata fitosanitare) për importin e produkteve

 

 

 

Sektori PIK 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
26 20.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me etiketën në vazhdimësi (kërkon konfirmimin për ndryshimet e bëra në etiketë)

 

Sektori ISHMT 20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
27 20.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me numrin e fermave në Shqipëri ( për qëllim studimi Teme Diplome në fakultet)

 

Sektori OSH

Sektori PIK

20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
28 20.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me importin e produktit Majonese , a duhet të ketë QKL Sektori PIK 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
29 20.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me vlefshmërinë e analizës fiziko-kimike

 

Sektori OJSH 27.02.2018 Përfunduar Nuk ka
30 21.02.2018 Kërkesë për informacion Në lidhje me miratimin e etiketave ( produkti Piper i zi kokërr) Sektori ISHMT Në proces Nuk ka
31 21.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me shërbimin e analizimit të mykotoksinave / toksinave në produktet e drithërave

 

Sektori Laboratorit 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
32 23.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentat e nevojshme për importin e produkteve ushqimore Sektori PIK 01.03.2018 Përfunduar Nuk ka
33 28.02.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me kryerjen e eksportit të produkteve gjysmë të gatshme (të cilat përpunohen prej saj) në Kosovë

 

Sektori PIK 02.03.2018 Përfunduar Nuk ka
34 01.03.2018 Kërkesë për bashkëpunim Kërkesë për bashkëpunim me AKU, në lidhje me kontrollin e produkteve Bio, nëpërmjet pajisjes Greentes.

 

Dr. Menaxhimit 01.03.2018 Përfunduar Nuk ka
35 03.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me vendet vakante të AKU

 

DPAKU 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
36 05.03.2018 Përcjellje informacioni Informacionet për takimet që janë zhvilluar në PIK Hani Hotit dhe me dokumentacion

 

Përcjellje informacioni Nuk ka
37 06.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentet që kërkohen për importin e produkteve ushqimore

 

PIK 07.03.2018 Përfunduar Nuk ka
38 06.03.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me notifikimin e etiketave Sektori i ISHMT 16.03.2018 Përfunduar Nuk ka
39 08.03.2018 Kërkesë për informacion Në vazhdimësi kërkesë për sqarim në lidhje me dokumentet që shoqërojnë mallin për import Sektori PIK Në proces Nuk ka
40 08.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me listën e plehrave/ pesticideve të regjistruara për import.

 

Sektori i IMBIB 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
41 13.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion për numrin e fermave dhe sasinë në kg prodhim vjetor i mishit.

 

Sektori OSH 16.03.2018 Përfunduar Nuk ka
42 13.03.2018

 

Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me procedurat që duhen ndjekur për mallrat që janë tranzit

 

Sektori PIK 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
43 15.03.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion në lidhje me etiketat për produktin

 

Sektori ISHMT 16.03.2018 Përfunduar Nuk ka
44 19.03.2018

 

Përcjellje informacioni Informacion mbi adresën e ndryshuar të subjektit Fluitech shpk

 

DRAKU Durrës Përcjellje informacioni Përfunduar Nuk ka
45 21.03.2018 Kërkesë për informacion

 

Informacion nëse subjektet akomoduese  të cilët nuk ofrojnë shërbim restoranti sipas klasifikimit të ligjit Nr.93/2015 “Për Turizmin”  duhet të pajisen  me licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e ushqimeve.

 

Sektori OJSH Sektori OSH 21.03.2018 Përfunduar Nuk ka
46 26.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me kriteret dhe kërkesat ligjore që duhet të përmbushë një subjekt i cili do të prodhojë produktin vaj ulliri ekstra të virgjër.

 

Sektori OJSH

DRAKU Vlorë

29.03.2018 Përfunduar Nuk ka
47 28.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion të përgjithshëm mbi veprimtarinë e AKU Sektori Burimeve njerezore Në proces Nuk ka
48 30.03.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me vendin ku mund të bëhen analizat për produktet ushqimore ( për Jufka Dibre)

 

DPAKU 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
49 03.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me shqyrtimin e vendimit të masës administrative gjobë

 

Komisioni i Shqyrtimit te Ankimimit te Gjobave 04.04.2018 Percjellje Nuk ka
50 11.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion nëse është e nevojshme të bëjnë analizën e proteineës për produktin grurë

 

Sektori i Laboratorit 18.04.2018 Përfunduar Nuk ka
51 16.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me miratimin e kartës teknologjike

 

Sektori OJSH

 

18.04.2018 Përfunduar Nuk ka
52 16.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentacionin që nevojitet për hapjen e një biznesi restorant

 

Sektori OJSH 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
53 18.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me ligjshmërinë e farave të vajit te kërpit

 

Sektori PIK 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
54 23.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me procedurat për hapjen e një restoranti të ri

 

Sektori OJSH 21.04.2018 Përfunduar Nuk ka
55 24.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me praninë e inspektorëve të AKU-së në procesin (masën ) e asgjësimit të mallit të subjektit DRAKU Tiranë 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
56 24.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me lejen higjieno-sanitare që i kërkohet subjekteve nga AKU

 

Sektori OSH 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
57 26.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion në lidhje me dokumentacionin e nevojshëm për importin e produktit ( kafe e pjekur) nga Italia.

 

Sektori PIK 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
58 27.04.2018 Kërkesë për informacion Kërkesë për praninë e AKU në procesin e asgjësimit të  produkteve ushqimore

 

DRAKU Tirane 27.04.2018 Përfunduar Nuk ka
59 30.04.2018 Kërkesë për informacion Informacion ne lidhje me sasinë e importit të mishit të qengjit në Shqipëri nga viti 1991 Sektori PIK 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PËR MUAJT MAJ-GUSHT 2018