Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve

Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

 

Kryetar Komisioni – Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Anëtar – Përgjegjësja e Sektorit Juridik të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Anëtar – Përgjegjësja e Sektorit të Inspektimit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë OJSH dhe Operatorëve të Biznesit (OJSH)

Anëtar – Specialist në Sektorin e Inspektimit tëUshqimit, Ushqimit për Kafshë OSH dhe Operatorëve të Biznesit (OSH)

Anëtar – Specialist në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore