Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve

Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

 

Drejtori i Pergjithshem – Kryetar

Jurist  e Sektorit Juridik – Anetar

Pergjegjese e Sek. te Inspektimit te Mbrotjes se Bimeve dhe inputeve bujqesore – Anetar

Pergjegjese e Sek. te Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per Kafshe OSH dhe operatoreve te biznesit – Anetar

Pergjegjese e Sek. te Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per Kafshe OJSH dhe operatoreve te biznesit – Anetar  

Pergjegjese e Sek. te Koordinimit dhe Mbeshtetjes se Laboratoreve – Anetar

Pergjegjese e Sek. te Sistemit te Informimit te Shpejte dhe Mbikqyrjes se Tregut – Anetar