Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017

 

 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017

 

 

 

 

Nr Data e rregjistrimit te ankeses Objekti Sektorit qe i drejtohet Data e kthimit te pergjigjes Satatusi i Kerkeses Tarifat
1 29.12.2016 informacion lidhur me te gjitha vendimet per komandim apo transferim te punonjesve te kryera nga institucioni qe prej Janarit te vitit 2013.

Emrat e punonjesve, vendi ku jane shpalluar fitues dhe pozicioni ne te cilin jane transferuar. Nje kopje te urdherave te emrimeve dhe me pas transferimeve apo komandimeve. Ne cilat raste eshte marre miratimi i DAP-it per keto levizje?

 

Burimeve Njerezore   Ne proces Nuk ka
2 Vendim nga Komisioneri  per te drejten e informimit dhe Mbrojtjes se te dhenave Personale Urdherimin e autoritetit publik Autoritetit Kombetar te Ushqimit per venien ne dispozicion te ankuesit Res Publica te dokumentacionit  te kerkuar Sektoreve te Drejtorise se Menaxhimit te Riskut ne DP AKU, Sektorit te IT, Protokollit, Sektorit te Marrdhenieve me Shtypin dhe Ndergjegjsimit te Konsumatoreve, Sektorit te Auditit dhe atij Juridik Sipas Vendimit 01 date 04.01.2017, kthimi i pergjigjes u perfundua ne dt 12.01.2017 E perfunduar Nuk ka